Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidie infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum Financiering

Subsidie infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe aan de gemeenten die penhouder zijn voor de vaccinatiecentra als vergoeding van de kosten die lokale besturen maken voor de inrichting en uitbating van de infrastructuur voor de COVID-vaccinaties.

Voorwaarden

  • iedere gemeente die door de Vlaamse Regering als penhoudende gemeente is aangeduid voor een vaccinatiecentrum heeft recht op de subsidie
  • lokale besturen moeten als goede huisvaders optreden. De Vlaamse Regering past voor deze subsidie het Belfortprincipe toe: besturen kunnen en moeten een aantal instrumenten, afspraken en zaken inzetten om een verantwoord gebruik van middelen te verzekeren: raamcontracten voor specifieke diensten (poetsen, bewaking...), ondersteuning van politie en brandweer, meubilair uit het stadsmagazijn, ter beschikking stellen van medisch materiaal door een grote zorginstelling (brancards, rolstoelen, behandeltafel voor EHBO-post...), de samenwerking met de vrijwilligers van het Rode Kruis, enzovoort.

Procedure

Uitbetaling

De subsidie wordt uitbetaald per 2 maanden:

  • voor de periode van 1 augustus 2021 tot en met 15 oktober 2021: uiterlijk op 15 oktober 2021
  • voor de periode van 16 oktober 2021 tot en met 31 december 2021: uiterlijk op 31 januari 2022
  • voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 april 2022: uiterlijk op 31 mei 2022
  • ​voor de periode van 1 mei 2022 tot en met 31 december 2022: uiterlijk op 30 april 2023.

Rapportering

De penhoudende gemeente rapporteert over de uitgaven die gebeurd zijn voor het vaccinatiecentrum door ze enkel in de jaarrekening te koppelen aan de code ABB-VC-PEN. Die rapportering is van belang voor een correcte monitoring van deze uitgaven.

De gekoppelde uitgaven kunnen zowel exploitatie- als investeringsuitgaven zijn, waarbij besturen zelf kunnen kiezen of uitgaven gedeeltelijk of volledig moeten worden toegewezen aan het vaccinatiecentrum (en dus gekoppeld aan de externe rapporteringscode). De uitgave kan ook een extra toelage aan of een facturering door een andere entiteit zijn (een andere gemeente, een autonoom gemeentebedrijf, een politiezone, …)

De penhoudende gemeente kan in de rapportering ook kosten opnemen voor de inzet van eigen personeel of infrastructuur. Dat kan door die kosten rechtstreeks te koppelen aan de externe rapporteringscode. Als dat niet mogelijk is, kan de gemeente gebruikmaken van interne facturatie via de algemene rekeningen van de rubrieken “6191/9 – Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon” en “7091/9 – Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon”. Door die boeking zowel in de algemene als in de budgettaire boekhouding te registreren, kan de gemeente de externe rapporteringscode ABB-VC-PEN koppelen aan de kost die intern gefactureerd wordt voor het vaccinatiecentrum. De interne facturatie wordt niet getoond in de jaarrekening die aan de raad wordt voorgelegd, maar is wel opgenomen in de digitale rapportering over de jaarrekening.

We verwachten de externe rapporteringscode in principe maar bij 1 lokaal bestuur per vaccinatiecentrum. Die penhoudende gemeente kan bepaalde kosten aanrekenen aan andere gemeenten en zal die dan boeken als ontvangsten. Daarbij moet ze de externe rapporteringscode ABB-VC-PEN niet gebruiken. De andere gemeenten boeken de doorgerekende kosten als uitgaven, zonder die externe rapporteringscode (om dubbeltellingen te vermijden).Het staat de penhoudende gemeente en de andere gemeenten vrij om intern eigen analytische codes (bv. een rapporteringscode) te gebruiken om de ontvangsten en uitgaven voor het vaccinatiecentrum te kunnen afzonderen.

Besturen kunnen er eventueel ook voor kiezen om de uitgaven voor het vaccinatiecentrum wel bij meerdere besturen te koppelen aan de code ABB-VC-PEN. Als dit alternatief gekozen wordt, dan moeten de onderlinge stromen tussen die besturen wél gekoppeld worden aan diezelfde code, zodat ze correct meegenomen worden in de analyse.

Het gebruik van de externe rapporteringscode ABB-VC-PEN is bedoeld om een globale monitoring te kunnen doen voor de subsidies voor de infrastructuur en uitbating van de vaccinatiecentra. Het uitgangspunt is niet om via die code een gedetailleerde individuele verantwoording (per gemeente) te vragen. Het is daarvoor wel nodig dat deze subsidie en rapportering over de besteding ervan niet vermengd wordt met de subsidies voor de vaccinatieteams en het programmamanagement. Als er lokaal voor gekozen wordt om de subsidies voor de vaccinatieteams en het programmamanagement door te storten naar de penhoudende gemeente, kunnen de ontvangsten en uitgaven die daarmee samenhangen intern opgevolgd worden via het gebruik van andere analytische codes die het bestuur zelf bepaalt (bv. een rapporteringscode).

Boeking

  • AR: 7405/9 Specifieke werkingssubsidies
  • BV: 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
  • ESC: 300 Vlaamse overheid
  • Externe rapporteringscode: ABB-VC-PEN

Financieel voordeel

11.392.100 euro (verlengde periode 01-05-2022 t.e.m. 31-12-2022).

Lokale besturen hebben recht op een forfaitaire subsidie ter dekking van de infrastructurele en uitbatingskosten van ieder vaccinatiecentra. Voor de verlengde periode (1 mei 2022 t.e.m. 31 december 2022) bedraagt de forfaitaire subsidie:

FasePeriodeAantal maandenForfaitaire subsidie inwoner/maand
0 (waakstand)01-05-2022 tot 21-05-20220,75€ 0,19
fase 122-05-2022 tot 21-06-20221€ 0,75
0 (waakstand)22-06-2022 tot 11-09-20222,75€ 0,19
fase 212-09-2022 tot 12-10-20221€ 1,50
fase 113-10-2022 tot 31-10-20220,5€ 0,75
0 (waakstand)01-11-2022 tot 31-12-20222€ 0,19*

*Onder voorbehoud van vervroegde stopzetting vaccinatiecampagne.

Een bijkomende forfaitaire subsidie van 15.000 euro wordt toegekend wanneer een vaccinatiecentrum verplaatst wordt naar een andere locatie maar niet binnen dezelfde site. Die vergoeding vergoedt penhoudende gemeenten voor eventuele verhuisoperaties van vaccinatiecentra in functie van het op- en afschalingsplan. Vaccinatiecentra kunnen deze bijkomende subsidie slechts 1 keer per vaccinatiecentrum verkrijgen. De subsidie bedraagt maximaal 5% van de subsidie van het betrokken vaccinatiecentrum.