Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanvraag en principiële belofte van de subsidie Subsidies niet-beschermde (gewezen) eredienstgebouwen en vrijzinnigencentra

Aanvraag en principiële belofte van de subsidie

Wie een subsidie wil verkrijgen voor bepaalde werken of studies voor niet-beschermde (gewezen) eredienstgebouwen en vrijzinnigencentra moet een aanvraagdossier indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Op basis van dat aanvraagdossier verleent de minister de principiële belofte van subsidie.​​​

Aanvrager van de subsidie

Enkel publiekrechtelijke personen kunnen een subsidie aanvragen. Om welke rechtspersonen het kan gaan, hangt af van het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Voor een gebouw van de eredienst is dat

 • het bestuur van de eredienst dat het gebouw beheert (ook als het geen eigenaar is)
 • het gemeente- of provinciebestuur dat eigenaar is van het gebouw
 • het gemeente- of provinciebestuur dat de tekorten bijpast van het bestuur van de eredienst dat het gebouw beheert.

Er wordt rekening gehouden met mogelijke scenario’s van herbestemming voor een andere eredienst. Zo kunnen de orthodoxe kerkfabriek, de gemeente (eigenaar) of de provincie (als bestuur dat tussenkomt in de eventuele tekorten van die orthodoxe kerkfabriek) een subsidieaanvraag indienen voor een voormalige rooms-katholieke kerk, die eigendom is van de gemeente, maar gebruikt wordt voor de orthodoxe eredienst.

Onderwerp van de subsidieaanvraag

Zowel gebouwen als investeringen komen in aanmerking voor een subsidie.

Prioriteiten bij de toekenning van de subsidie

De subsidies worden toegekend op basis van prioriteiten om ervoor te zorgen dat de beschikbare middelen zo gericht mogelijk worden ingezet.

De aanvraagdossiers voor de (gewezen) gebouwen van de eredienst en voor de vrijzinnigencentra worden ingedeeld in onderstaande categorieën, in dalende volgorde van prioriteit:

 • studies voor herbestemming en nevenbestemming
 • aanpassingsinvesteringen voor nevenbestemmingen tot een subsidiebedrag van 250.000 euro
 • noodzakelijke basisinvesteringen die een herbestemming mogelijk maken tot een subsidiebedrag van maximaal 250.000 euro
 • renovatie
 • aankoop en verbouwing en aanpassingsinvesteringen voor nevenbestemmingen vanaf een subsidiebedrag van 250.000 euro
 • nieuwbouw.

De categorie “renovatie” bestaat uit een bijkomende indeling, opnieuw in dalende volgorde van prioriteit:

 • code A: werken om veiligheidsredenen en bliksemafleiding
 • code B: elektriciteitswerken, vernieuwing van de centrale verwarming, werken gecombineerd met gelijktijdige werken aan het beschermde deel van hetzelfde gebouw
 • code C: dakwerken, werken aan torens, buitenschilderwerken, gefaseerde werken
 • code D: algemene restauratie, glasramen, gevelwerken
 • code E: schilderwerken en interieurherstel.

Voorwaarden

Een aanvraagdossier moet aan 3 voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie.

Gelijkstelling zakelijk recht en eigendom

De eigendomsvoorwaarde is niet absoluut. Voor aanvragen omtrent renovaties van gebouwen die eigendom zijn van bestaande besturen wordt een zakelijk recht onder bepaalde voorwaarden gelijkgesteld aan eigendom. Dat is het geval als:

 • het zakelijk recht het bestuur van de eredienst het gebruik van het gebouw verzekert gedurende nog ten minste 30 jaar
 • er op het einde van het zakelijk recht een afrekening gebeurt van de meerwaarde op dat ogenblik
 • het zakelijk recht niet kan worden gewijzigd zonder instemming van het gemeente- of provinciebestuur dat eventuele tekorten van het betrokken bestuur van de eredienst moet bijpassen.

Als aan die 3 voorwaarden is voldaan, kan de band tussen het bestuur van de eredienst en het gebouw in kwestie als voldoende duurzaam worden beschouwd om een Vlaamse tussenkomst in de onderhoudswerkzaamheden aan dat gebouw te verantwoorden.

Voor nieuwbouw, aankoop, her- en nevenbestemming geldt de eigendomsvoorwaarde in strikte zin.

Enkel de investeringen aan vrijzinnigencentra die eigendom zijn van een publieke rechtspersoon komen in aanmerking voor een subsidie. De publieke rechtspersoon is:

 • de instelling voor morele dienstverlening van de Centrale Vrijzinnige Raad (de lokale publiekrechtelijke instelling, tegenhanger van de besturen van de eredienst), of
 • een gemeente- of provinciebestuur.

Er zijn uitzonderingen voor bepaalde zakelijke rechten naar analogie met de gebouwen van de eredienst.

Samenstelling aanvraagdossier

De samenstelling van het aanvraagdossier is afhankelijk van de investering waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Een aanvraag voor subsidie van een studie voor neven- of herbestemming, opmetingsplannen en trajectbegeleiding bevat minstens:

 • de stukken die de basis zullen vormen voor de prijsvraag, namelijk het bestek met de beschrijving van de opzet en de afbakening van de studie, de administratieve bepalingen en het model van het offerteformulier
 • de kostenraming
 • de beslissing van de initiatiefnemer tot goedkeuring van het bestek, de raming, de gunningswijze en de aanvraag van de subsidie
 • advies, verleend door het college van burgemeester en schepenen of de deputatie, dat moet verwijzen naar de langetermijnvisie op het gebouw waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, zoals goedgekeurd door de gemeente- of provincieraad
 • advies, verleend door het erkend representatief orgaan van de eredienst, omtrent de langetermijnvisie
 • het rekeningnummer waarop de subsidie gestort mag worden.

Een aanvraag voor een subsidie van werken bevat minstens:

 • het ontwerp met de stukken die de basis zullen vormen voor de aanbesteding, namelijk het bestek met de administratieve en de technische bepalingen, de plannen, de gedetailleerde meetstaat en het model van het offerteformulier
 • een gedetailleerde kostenraming
 • de stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning of de omgevingsvergunning, naar gelang wat vereist is
 • de beslissing van de initiatiefnemer tot goedkeuring van het ontwerp, de raming, de gunningswijze en de aanvraag van de subsidie
 • advies, verleend door het college van burgemeester en schepenen of de deputatie, dat moet verwijzen naar de langetermijnvisie op het gebouw waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, zoals goedgekeurd door de gemeente- of provincieraad
 • advies, verleend door het erkend representatief orgaan van de eredienst, omtrent de langetermijnvisie
 • het rekeningnummer waarop de subsidie gestort mag worden.

Een aanvraag voor een subsidie van aankoop bevat minstens:

 • een uittreksel uit de kadastrale legger en een kadastraal plan van de aan te kopen en de aanpalende percelen
 • een liggingsplan
 • de schatting, opgemaakt door de ontvanger van de registratie, door het aankoopcomité of door een landmeter-expert die erkend is door de Federale Raad van Landmeter-experts
 • de beslissing van de initiatiefnemer tot goedkeuring van de aankoop en de aanvraag van subsidie
 • het compromis tot aankoop of de optie tot aankoop, eventueel met als opschortende voorwaarde het verkrijgen van een subsidie
 • advies, verleend door het college van burgemeester en schepenen of de deputatie, dat moet verwijzen naar de langetermijnvisie op het gebouw waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, zoals goedgekeurd door de gemeente- of provincieraad
 • advies, verleend door het erkend representatief orgaan van de eredienst, omtrent de langetermijnvisie
 • het rekeningnummer waarop de subsidie gestort mag worden.

Verzending aanvraagdossier

Zowel voor (gewezen) gebouwen van de eredienst als voor vrijzinnigencentra moet het aanvraagdossier digitaal worden verzonden. De aanvrager verzendt het dossier per e-mail naar gesubsidieerdeinfrastructuur@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Na ontvangst van het dossier ontvangt de subsidieaanvrager een ontvangstmelding met een prognose van de wachttijd.

De principiële belofte van de subsidie

Het Agentschap Binnenlands Bestuur maakt een eerste berekening van het subsidiebedrag op basis van de ramingen in het aanvraagdossier. Dat bedrag bedraagt maximaal 30% van de geraamde kostprijs, voor zover het Agentschap Binnenlands Bestuur kan instemmen met de ramingen, verhoogd met 7% als tegemoetkoming in de algemene kosten. De berekening gebeurt op basis van de bedragen inclusief de btw, als de aanvrager kan aantonen dat hij die niet kan recupereren als btw-plichtige.

De subsidie wordt enkel toegekend als het zo berekende subsidiebedrag meer bedraagt dan 15.000 euro. Die minimumdrempel geldt niet voor werken om veiligheidsredenen, bliksemafleiding, elektriciteitswerken, de vernieuwing van centrale verwarming of een studie.

De minister verleent op basis van het aanvraagdossier de principiële belofte van subsidie.

De initiatiefnemer mag de gunningsprocedure pas opstarten nadat de principiële belofte van subsidie verleend is.

Voor de subsidies voor aankopen geldt een bijzondere regeling. Daar wordt slechts met 1 belofte van subsidie gewerkt, op basis van het aanvraagdossier. Van een gunningsdossier en een 2e belofte van subsidie is in dat geval geen sprake.

Regelgeving