Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Schooltoeslag Schooltoeslag

Metadata: Schooltoeslag

Bron

Agentschap Opgroeien

Definities

Schooltoeslag: een schooltoeslag wordt toegekend aan leerlingen uit het kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs en aan studenten uit de opleiding HBO5-verpleegkunde. De schooltoeslag maakt deel uit van het Groeipakket en wordt automatisch toegekend aan de rechthebbenden.

Basisverpleegkunde: Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt de HBO-5 opleiding verpleegkunde omgevormd naar de graduaatsopleiding basisverpleegkunde. De opleiding maakt deel uit van het hoger onderwijs, maar wordt gegeven in een school voor voltijds secundair onderwijs. De school werkt daarvoor samen met een hogeschool. Qua niveau situeert de opleiding zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, dus tussen het secundair onderwijs en de professionele bacheloropleiding.

Opmerkingen bij de kwaliteit

De schooltoeslag wordt toegekend per schooljaar. Voor het schooljaar 2022-2023 en 2023-2024 kunnen nog geen volledige cijfers gegeven worden. De cijfers zijn voorlopige cijfers en geven de situatie mee zoals gekend begin april 2024. Na toekenningen in de loop van een schooljaar gebeuren nog 2 controleronden:

  • Na afloop van het schooljaar wordt nagegaan of voldaan werd aan de zogenaamde pedagogische voorwaarde inzake aanwezigheden op school en type onderwijs.
  • Na ontvangst van de inkomensgegevens over het inkomstenjaar wordt voor leerlingen die geen schooltoeslag ontvingen nagegaan of ze omwille van hun inkomen toch recht hadden op schooltoeslag, maar de alarmbelprocedure niet benut hebben.

Deze controles kunnen aanleiding geven tot bijbetalingen of terugvorderingen.

Het schooljaar 2019-2020 was het eerste schooljaar waarin de schooltoeslag werd uitbetaald als deel van het Groeipakket door het Agentschap Opgroeien. Daarvoor gebeurde dat als schooltoelage door het beleidsdomein Onderwijs. De inkanteling van de schooltoeslag in het Groeipakket ging gepaard met 3 belangrijke wijzigingen:

  • De toekenning van de schooltoeslag gebeurt nu automatisch aan iedereen die er recht op heeft. In de voorgaande schooljaren werd de schooltoelage niet automatisch toegekend: ouders moesten daarvoor eerst een aanvraag indienen.
  • Er wordt gewerkt met een nieuw inkomensbegrip waardoor de inkomensgrenzen gewijzigd en verruimd werden.
  • De toeslagbedragen werden verhoogd.

Referenties

Naar de statistiek