Kort gezegd

De verplichtingen voor niet energie-intensieve vestigingen worden bepaald op basis van het energiegebruik enerzijds en de grootte van de vestiging anderzijds. Zo zullen kmo’s met een jaarlijks finaal energiegebruik tussen 0,05 en 0,1 PJ én alle grote ondernemingen een energieaudit moeten opstellen. Daarnaast zullen de rendabele maatregelen die hierin worden gedetecteerd uitgevoerd moeten worden. Kmo’s met een energiegebruik tussen 0,02 en 0,05 PJ zullen in het bezit moeten zijn van een energiebalans en zogenaamde ‘no regret’ maatregelen moeten uitvoeren.

Kmo’s met een jaarlijks finaal energiegebruik onder 0,02 PJ hebben geen verplichtingen.

Om ondernemingen hierin te ondersteunen wordt een flankerend instrument aan de nieuwe versterkte wetgeving voor net niet energie-intensieve ondernemingen opgezet, namelijk de sectorfederatieovereenkomsten (SFO’s).

Regelgeving voor grote ondernemingen en kmo's met een energiegebruik tussen de 0,05 en 0,1 PJ finaal

Vestigingen van ondernemingen die voldoen aan de definitie van een grote onderneming met een finaal jaarlijks energiegebruik onder de 0,1 PJ én kmo’s met een finaal jaarlijks energiegebruik tussen de 0,05 en de 0,1 PJ, moeten een energieaudit opstellen.

U kunt beroep doen op deze tool om het finaal energiegebruik van uw onderneming te berekenen(Excel bestand).

Voor de opdeling tussen kmo en grote onderneming wordt gekeken naar de Europese kmo-definitie. Er wordt van een grote onderneming gesproken wanneer de vestiging:

  • ofwel meer dan 250 personen tewerkstelt

  • ofwel de jaaromzet 50 miljoen euro overschrijdt én het jaarlijks balanstotaal 43 miljoen euro overschrijdt.

De verplichting geldt steeds per vestiging. De bovenstaande criteria moeten dus steeds per vestiging afgetoetst worden.

Uiterlijk tegen 1 april 2023 moet de exploitant van de vestiging van de onderneming over een energieaudit beschikken. Indien pas na 1 april 2023 het energiegebruik van de vestiging stijgt boven de drempelwaarde van 0,05 PJ finaal, moet binnen de 6 maanden na de vaststelling dat de drempelwaarde wordt overschreden een energieaudit worden opgesteld. De energieaudit moet worden opgesteld door een energiedeskundige, die aanvaard moet worden door het VEKA.

Het sjabloon voor het opstellen van de energieaudit(Word bestand) vindt u hier.

Via dit excelbestand(Excel bestand) kunt u de IRR na belastingen en de terugverdientermijn van de geplande investering berekenen.

Regelgeving voor kmo's met energiegebruik tussen de 0,02 en de 0,05 PJ finaal

Kmo’s met een jaarlijks finaal energiegebruik tussen de 0,02 en de 0,05 PJ moeten over een energiebalans beschikken tegen uiterlijk 1 april 2023. U kunt beroep doen op deze tool om het finaal energiegebruik van uw onderneming te berekenen(Excel bestand).

Vestigingen van ondernemingen die pas na 1 april 2023 aan de criteria voldoen en dus na 1 april 2023 een energiegebruik van 0,02 PJ overschrijden, moeten binnen de 6 maanden na deze vaststelling een energiebalans opstellen.

U kunt het sjabloon voor het opstellen van de energiebalans(Word bestand) hier downloaden.

Per sector is er een sectorale no-regretmaatregelenlijst beschikbaar. Zo’n lijst bevat tien maatregelen met een terugverdientijd van maximum 3 jaar. De onderneming dient de maatregelen die in de lijst staan en voor hun sector toepasselijk zijn binnen de 4 jaar uit te voeren. Hieronder kunt u de lijst per sector downloaden:

Flankerend beleid niet energie-intensieve ondernemingen

De Vlaamse kmo’s zullen energiebesparende maatregelen moeten nemen om zich beter te kunnen wapenen tegen de hoge energiefacturen. Om hen hierin te ondersteunen, heeft de Vlaamse Regering op 8 juli 2022 beslist om een flankerend instrument aan de nieuwe versterkte wetgeving voor net niet-energie intensieve ondernemingen op te zetten, namelijk de sectorfederatieovereenkomsten (SFO’s).

De sectorfederatieovereenkomsten zullen vrijwillig afgesloten worden tussen de Vlaamse Overheid en sectorfederaties (niet-commerciële instellingen) en zullen een sectoraal ontzorgingstraject inhouden om de niet-energie intensieve ondernemingen uit de betrokken sector te ondersteunen bij het voldoen aan de wetgeving en hen te ontzorgen bij de uitvoering van verplichte maatregelen. Daarnaast is het de bedoeling dat deze ontzorging de ondernemingen ook zal stimuleren om verder te gaan dan de wettelijke verplichtingen en dus ook niet verplichte maatregelen uit te voeren, wat de energiefactuur uiteraard nog meer zal drukken.

De steun voor een sectorfederatieovereenkomst zal worden toegekend in de vorm van een subsidie, die zal worden toegewezen in een call-systeem. Sectorfederaties kunnen dus een aanvraag voor subsidie indienen met een voorstel waarin ze hun eigen accenten kunnen leggen en zo beter kunnen inspelen op de specifieke noden per sector. Op die manier wordt er gegarandeerd dat de beschikbare overheidsmiddelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

Energieplan, energieaudit en energiebalans ingeven?