Dankzij de elektrische bussen gebruikt De Lijn 40% minder diesel.

Kurt Gyselinck

Programmamanager De Lijn

Groene busvloot van De Lijn

Departement Mobiliteit en Openbare Werken © De Lijn

Vervoersmaatschappij De Lijn bouwt haar groene en duurzame busvloot verder uit. Tegen eind 2022 worden met 93 miljoen relancemiddelen 280 hybride bussen omgebouwd naar plug-in e-hybride bussen. Ook zijn er 44 gelede e-hybride bussen en 60 e-bussen besteld die vanaf 2023 in gebruik zijn.

Kurt Gyselinck, Programmamanager bij De Lijn legt uit: “De elektrische bussen hebben geen klassieke verbrandingsmotor op fossiele brandstoffen. Wel een elektrische motor en batterijen die je oplaadt met elektriciteit. Ze stoten dus geen schadelijke stoffen uit zoals CO2 en fijn stof. Dankzij de elektrische bussen gebruikt De Lijn 40% minder diesel.”

Omdat De Lijn alleen groene stroom koopt, is er bij de productie van de energie geen uitstoot. Ook zijn er aanpassingswerken aan de stelplaatsen, en bestelde De Lijn 102 laders, zodat de e-bussen op hun standplaats kunnen laden.

Lees meer over de e-bussen van De Lijn ((opent in nieuw venster)).

Meer e-bussen betekent minder CO2. Bekijk het dashboard waarmee de Vlaamse overheid het herstel monitort en de kernindicatoren waar het relanceplan een (in)directe impact op wil hebben, met aandacht voor duurzame groei: Aandeel hernieuwbare energie en Broeikasgademissies.

Laadpalen

© Interparking

Om de transitie naar elektrisch rijden mogelijk te maken, breidt de Vlaamse Regering de laadinfrastructuur in Vlaanderen uit. Zo kwamen er met 30 miljoen relancemiddelen 5.798 laadpunten bij. Daarmee telt Vlaanderen ruim 12.000 laadpunten. Vanaf 2023 komen er nog veel meer bij.

Hoe meer auto’s en vrachtwagens op groene elektriciteit, hoe minder CO2 we uitstoten. Het relanceplan wil zo een (in)directe impact hebben op de kernindicatoren Aandeel hernieuwbare energie en Broeikasgademissies.

Een groter en veiliger fietsnetwerk

© Kris Van de Sande www.krisvandesande.be

De Vlaamse overheid wil meer mensen op de fiets krijgen en investeert in een groter en veiliger fietsnetwerk. “Dankzij Vlaamse Veerkracht kunnen we nieuwe fietspaden en fietsersbruggen en -tunnels aanleggen en de bestaande verbeteren. We richten kruispunten opnieuw in, vervolledigen fietssnelwegen en rusten knooppunten uit met fietsenstallingen.” vertelt Yanick Bos van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. De Vlaamse overheid investeert 250 miljoen euro relancemiddelen in fietsinfrastructuur.

Zo is al ruim 70 kilometer fietspad aangepast en zijn er voor 140 kilometer verbeteringswerken aan de gang. In een volgende fase wordt nog eens 257 kilometer aangepakt.

Yanick Bos: “Tegen eind 2022 wordt in Koksijde en Nieuwpoort het betonplaten fietspad vervangen door een comfortabel fietspad in asfalt en worden er nieuwe fietspaden aangelegd. De volgende jaren komt er 10 kilometer nieuw fietspad bij in Dilsen-Stokkem, wordt een fietspad in Vilvoorde verbeterd dat aansluit bij de fietssnelweg en worden in Erpe-Mere - Lede fietspaden heraangelegd en een kruispunt opnieuw ingericht.”

Meer fietsers op betere fietspaden vermindert het aantal verkeersongevallen, files en CO2-uitstoot. Bekijk het dashboard waarmee de Vlaamse overheid het herstel monitort en de kernindicatoren waar het relanceplan een (in)directe impact op wil hebben, met aandacht voor duurzame groei: Aandeel hernieuwbare energie, Broeikasgademissies, Filezwaarte en Verkeersongevallen.

Energiezuinige sociale huurwoningen  

Sociale huisvestingsmaatschappijen en het Vlaams Woningfonds kunnen een subsidie aanvragen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) voor energetische investeringen zoals een zonneboiler, een warmtepomp, zoldervloer- en spouwmuurisolatie. Op die manier stimuleert de Vlaamse Regering de energetische renovatie van sociale huurwoningen.

“Met 30 miljoen euro Veerkrachtmiddelen krijgen 4.455 sociale woningen een energetische renovatie tegen eind 2022. Zo daalt het energieverbruik en ook de CO2-uitstoot. En dat helpt Vlaanderen om de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen te behalen.” vertelt Stijn Schockaert van het Vlaams Energie‐ en Klimaatagentschap (VEKA).

Meer energiezuinige woningen, dat is minder CO2. Bekijk de kernindicatoren waar het relanceplan een (in)directe impact op wil hebben, met aandacht voor duurzame groei: Aandeel hernieuwbare energie en Broeikasgademissies.

Thuisbatterijen

De Vlaamse overheid moedigt gebruikers van zonnepanelen aan om thuisbatterijen te gebruiken. Ze keerde met Vlaamse en Europese Relancemiddelen al meer dan 13.000 premies uit voor thuisbatterijen.

“In een thuisbatterij kun je de door zonnepanelen opgewekte elektriciteit opslaan en die gebruiken wanneer de zon niet schijnt.” zegt Kris Ronge van het Vlaams Energie‐ en Klimaatagentschap (VEKA). “Zo kun je je zelfverbruik van de zonnestroom doen stijgen van gemiddeld 30% naar 60% en meer.”

Met de stijgende elektriciteitsprijzen is dit een nuttige investering. De Vlaamse Regering wil nog eens ruim 17.000 premies voor thuisbatterijen uitkeren.

Meer informatie en premie aanvragen ((opent in nieuw venster)).

De simulator ((opent in nieuw venster)) gaat na of een thuisbatterij interessant is.

Hoe meer hernieuwbare energie, hoe minder CO2. Bekijk de kernindicatoren waar het relanceplan een (in)directe impact op wil hebben, met aandacht voor duurzame groei: Aandeel hernieuwbare energie en Broeikasgademissies.

Blue Deal: een antwoord op wateroverlast en overstromingsgevaar 

(Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave)
Zicht op Kwetshage tussen de ​spoorweg Brugge-Oostende (onderaan) en het kanaal Gent-Oostende (bovenaan). Centraal ligt de waterloop Kwetshagezwin. © VLM

De voorbije jaren kenden we verschillende uiterst droge maanden, maar ook extreme regenval en overstromingen. Met Blue Deal maakt de Vlaamse Regering Vlaanderen weerbaar tegen droogte en wateroverlast: een geheel van maatregelen, goed voor 354 miljoen euro aan relancemiddelen, moet ervoor zorgen dat het water beter opgenomen en vastgehouden wordt in de bodem.

Raf Nilis, projectleider bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) daarover: “We leggen waterlopen zoals de IJse in Overijse opnieuw open, zodat die opnieuw meer ruimte krijgen. Water in een open waterloop wordt immers langer vastgehouden en dat kan van pas komen bij droogte. Ook verwijderen we het asfalt zodat het regenwater weer de grond kan intrekken en het grondwaterpeil toeneemt. De onthardde stukken zaaien we in met gras met een bloemenmengsel.”

De Vlaamse overheid kocht 150 hectare grond aan om vernatting van gebieden mogelijk te maken.

“Bij de achterhaven van Zeebrugge deed de Vlaamse overheid vrijwillige aankopen en grondruilen om 45 hectare in het Kwetshagezwin om te zetten naar rietmoeras. De ligging en het waterpeilbeheer in de voornaamste waterloop van het gebied belemmert een optimale vernatting van het projectgebied.” licht Edgard Daemen, projectleider bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) toe. “Met het Blue Deal-project kunnen we de waterloop naar de rand van het projectgebied verleggen, waardoor een rietmoeras ontstaat. Dit wetland houdt het regenwater maximaal op waardoor het gebied vernat en we de overstromingsbuffer in periodes met veel neerslag behouden. Er komt zelfs extra overstromingscapaciteit bij: een hoger waterpeil tegen de verdroging en extra buffercapaciteit om de hevigere regenbuien die we in de toekomst kunnen verwachten beter op te vangen. Van klimaatadaptatie gesproken.”

In het overstromingsgebied Schulensbroek in de Demervallei voert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werken uit aan waterlopen en grachten ((opent in nieuw venster)) zodat er meer water door het gebied kan stromen.

Verder stimuleert de Vlaamse Regering (landbouw)bedrijven om investeringen te doen in innovatieve en waterbesparende technologie. Zij kunnen hiervoor financiële ondersteuning krijgen met relancemiddelen.

© VMM

Beschermen tegen overstromingen

Door de klimaatverandering zijn meer en meer de gebouwen in Vlaanderen overstroombaar. De Vlaamse Regering neemt dan ook maatregelen om die gebieden te beschermen tegen overstromingen en wateroverlast. Zo legde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een beschermingsdijk ((opent in nieuw venster)) aan van 500 meter langs de Noordede in Oostende die 40 huizen moet beschermen tegen overstromingen. De VMM verdiepte en verbreedde ook de Berwijn in Moelingen ((opent in nieuw venster)) zodat er minder kans op overstromingen is.

Het relanceplan wil een (in)directe impact hebben op de de kernindicatoren Wateroverlast en overstromingsgevaar en Grondwaterstand.

Meer Blue Deal projecten

Lees meer over de Blue Deal-projecten van de VLM in de Ijsevalei en de Kwetshage ((opent in nieuw venster)).

Ontdek alle Blue Deal-projecten van de VLM ((opent in nieuw venster)).

Bekijk de meest recente updates over de Blue Deal projecten waar de VMM aan werkt ((opent in nieuw venster)).