Gedaan met laden. U bevindt zich op: Duurzamer leven

Duurzamer leven

Ook met Vlaamse Veerkracht steunt de Vlaamse Regering ons tijdens de energiecrisis. Dat doet ze met premies en leningen waarmee mensen kunnen investeren in de renovatie van hun woning. Zo verlaagt de energiefactuur vandaag en kunnen we ook morgen duurzamer omgaan met energie.

Energiezuinige  woningen 

Vandaag kunnen particulieren en bedrijven Mijn VerbouwLening en Mijn VerbouwPremie aanvragen voor investeringen in isolatie, woningkwaliteit en hernieuwbare energie.

Voor Mijn VerbouwLening maakte de Vlaamse Regering 172 miljoen euro vrij. Deze voordelige renovatielening tot 60.000 euro kan je gebruiken voor renovaties aan elektriciteit en sanitair, voor isolatie en hoogrendementsglas, maar ook om een zonneboiler en warmtepomp te installeren. Met mijn VerbouwPremie kan je een premie aanvragen voor dezelfde soort investeringen. Amper twee maanden na de start van Mijn VerbouwPremie werden al ruim 40.000 premies aangevraagd, waarvan bijna de helft voor dakrenovatie.

Mijn VerbouwLening en Mijn VerbouwPremie helpen Vlaanderen om de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen te behalen. Door morgen minder energie te verbruiken en minder CO2 uit te stoten

De noodkooplening

De Vlaamse overheid heeft met Vlaamse Veerkrachtmiddelen een Noodkoopfonds opgericht. Via dit fonds kunnen OCMW’s vandaag renteloze leningen geven aan noodkopers om hun woning te renoveren en energiezuiniger te maken.
Noodkopers zijn mensen die niet meteen terechtkunnen in een sociale woning en daarom een goedkope oude woning in slechte staat moeten kopen. Met de renteloze renovatielening van 50.000 euro kunnen ze hun woning energetisch renoveren. Ze moeten dat bedrag pas na 20 jaar terugbetalen.

 “Zeker in deze energiecrisis is het letterlijk van levensbelang om de meest behoeftigen te ondersteunen bij de renovatie van een warm nest”, aldus Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. De Vlaamse Regering trekt dan ook zo’n 21 miljoen euro uit voor de renovatie van 421 noodkoopwoningen, verspreid over 35 steden en gemeenten. Daarnaast ontvangen OCMW’s en energiehuizen 3.000 euro per woning om de noodkopers persoonlijk te begeleiden bij hun renovatieproject.
Zo kunnen ook zij morgen genieten van een lagere energiefactuur, een betere leefomgeving en een goede gezondheid.

Zeker in deze energiecrisis is het letterlijk van levensbelang om de meest behoeftigen te ondersteunen bij de renovatie van een warm nest.    

Zuhal Demir

Vlaams minister van Energie

Energiezuinige sociale huurwoningen  

De Vlaamse Regering wil de energetische renovatie van sociale huurwoningen stimuleren. Zo kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen en het Vlaams Woningfonds kunnen een subsidie aanvragen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) voor energetische investeringen zoals een zonneboiler, een warmtepomp, zoldervloer- en spouwmuurisolatie. Op die manier stimuleert de Vlaamse Regering de energetische renovatie van sociale huurwoningen.

“Met 25 miljoen euro Veerkrachtmiddelen kregen ruim 4.200 sociale woningen in 2022 een energetische renovatie. Zo daalt het energieverbruik en ook de CO2-uitstoot. En dat helpt Vlaanderen om de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen te behalen.” vertelt Stijn Schockaert van het Vlaams Energie‐ en Klimaatagentschap (VEKA).

Meer energiezuinige woningen, dat is minder CO2. Bekijk de kernindicatoren waar het relanceplan een (in)directe impact op wil hebben, met aandacht voor duurzame groei: Aandeel hernieuwbare energie en Broeikasgademissies.

Dankzij de elektrische bussen gebruikt De Lijn 40% minder diesel.

Kurt Gyselinck

Programmamanager De Lijn

Groene busvloot van De Lijn

Departement Mobiliteit en Openbare Werken © De Lijn

Vervoersmaatschappij De Lijn bouwt haar groene en duurzame busvloot verder uit. In 2022 werden met relancemiddelen 280 hybride bussen omgebouwd naar plug-in e-hybride bussen en zijn er 44 gelede e-hybride bussen aangekocht. De bestelde 60 e-bussen zijn in productie en komen in de loop van 2023 in dienst. In 2022 nam De Lijn 50 laadpunten in gebruik op de stelplaatsen in Gent, Leuven en Genk. In de loop van 2023 komen daar nog eens ruim 300 laadpunten bij in onder andere Brugge, Zomergem en Turnhout.

Kurt Gyselinck, Programmamanager bij De Lijn legt uit: “Dankzij de elektrische bussen gebruikt De Lijn 40% minder diesel. De elektrische bussen stoten geen schadelijke stoffen uit zoals CO2 en fijn stof. Bovendien koopt De Lijn alleen groene stroom, dus is er bij de productie van die energie ook geen uitstoot.

Lees meer over de e-bussen van De Lijn(opent in nieuw venster).

Meer e-bussen betekent minder CO2. Bekijk het dashboard waarmee de Vlaamse overheid het herstel monitort en de kernindicatoren waar het relanceplan een (in)directe impact op wil hebben, met aandacht voor duurzame groei: Aandeel hernieuwbare energie en Broeikasgademissies.

Laadpalen

Om de transitie naar elektrisch rijden mogelijk te maken, breidt de Vlaamse Regering de laadinfrastructuur in Vlaanderen uit. Zo kwamen er met relancemiddelen zo’n 5.800 publieke laadpunten voor elektrische voertuigen bij. Daarmee telt Vlaanderen nu ruim 12.000 laadpunten. In de loop van 2023 komen er nog veel meer bij.

Hoe meer auto’s en vrachtwagens op groene elektriciteit, hoe minder CO2 we uitstoten. Het relanceplan wil zo een (in)directe impact hebben op de kernindicatoren Aandeel hernieuwbare energie en Broeikasgademissies.

Een groter en veiliger fietsnetwerk

De Vlaamse overheid wil meer mensen op de fiets krijgen en investeert in een groter en veiliger fietsnetwerk. Daarom investeert de Vlaamse overheid ruim 250 miljoen euro relancemiddelen in fietsinfrastructuur. Zo is al ruim 150 kilometer fietspad aangepast, zijn er voor 140 kilometer verbeteringswerken aan de gang en zijn er 3 fietsbruggen in aanbouw. In een volgende fase wordt nog eens 150 kilometer fietspad aangepakt.

“Dankzij Vlaamse Veerkracht kunnen we nieuwe fietspaden en fietsersbruggen en -tunnels aanleggen en de bestaande verbeteren. We richten kruispunten opnieuw in, vervolledigen fietssnelwegen en rusten knooppunten uit met fietsenstallingen.” vertelt Yanick Bos van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Meer informatie

Fietsnetwerk

Subsidies aan gemeenten voor fietsinfrastructuurprojecten

Meer fietsers op betere fietspaden vermindert het aantal verkeersongevallen, files en CO2-uitstoot. Bekijk het dashboard waarmee de Vlaamse overheid het herstel monitort en de kernindicatoren waar het relanceplan een (in)directe impact op wil hebben, met aandacht voor duurzame groei: Aandeel hernieuwbare energie, Broeikasgademissies, Filezwaarte en Verkeersongevallen.

Blue Deal: een antwoord op wateroverlast en overstromingsgevaar 

De voorbije jaren kenden we verschillende uiterst droge maanden, maar ook extreme regenval en overstromingen. Met Blue Deal(opent in nieuw venster) maakt de Vlaamse Regering Vlaanderen weerbaar tegen droogte en wateroverlast: een geheel van maatregelen, goed voor 354 miljoen euro aan relancemiddelen, moet ervoor zorgen dat het water beter opgenomen en vastgehouden wordt in de bodem.

Raf Nilis, projectleider bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) daarover: “We leggen waterlopen zoals de IJse in Overijse opnieuw open, zodat die opnieuw meer ruimte krijgen. Water in een open waterloop wordt immers langer vastgehouden en dat kan van pas komen bij droogte. Ook verwijderen we het asfalt zodat het regenwater weer de grond kan intrekken en het grondwaterpeil toeneemt. De onthardde stukken zaaien we in met gras met een bloemenmengsel.”

De Vlaamse overheid kocht 150 hectare grond aan om vernatting van gebieden mogelijk te maken.

“Bij de achterhaven van Zeebrugge deed de Vlaamse overheid vrijwillige aankopen en grondruilen om 45 hectare in het Kwetshagezwin om te zetten naar rietmoeras. De ligging en het waterpeilbeheer in de voornaamste waterloop van het gebied belemmert een optimale vernatting van het projectgebied.” licht Edgard Daemen, projectleider bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) toe. “Met het Blue Deal-project kunnen we de waterloop naar de rand van het projectgebied verleggen, waardoor een rietmoeras ontstaat. Dit wetland houdt het regenwater maximaal op waardoor het gebied vernat en we de overstromingsbuffer in periodes met veel neerslag behouden. Er komt zelfs extra overstromingscapaciteit bij: een hoger waterpeil tegen de verdroging en extra buffercapaciteit om de hevigere regenbuien die we in de toekomst kunnen verwachten beter op te vangen. Van klimaatadaptatie gesproken.”

In het overstromingsgebied Schulensbroek in de Demervallei voert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werken uit aan waterlopen en grachten(opent in nieuw venster) zodat er meer water door het gebied kan stromen.

Verder stimuleert de Vlaamse Regering (landbouw)bedrijven om investeringen te doen in innovatieve en waterbesparende technologie. Zij kunnen hiervoor financiële ondersteuning krijgen met relancemiddelen.

© VMM

Beschermen tegen overstromingen

Door de klimaatverandering zijn meer en meer de gebouwen in Vlaanderen overstroombaar. De Vlaamse Regering neemt dan ook maatregelen om die gebieden te beschermen tegen overstromingen en wateroverlast. Zo legde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een beschermingsdijk(opent in nieuw venster) aan van 500 meter langs de Noordede in Oostende die 40 huizen moet beschermen tegen overstromingen. De VMM verdiepte en verbreedde ook de Berwijn in Moelingen(opent in nieuw venster) zodat er minder kans op overstromingen is.

Het relanceplan wil een (in)directe impact hebben op de de kernindicatoren Wateroverlast en overstromingsgevaar en Grondwaterstand.

Meer Blue Deal projecten

Lees meer over de Blue Deal-projecten van de VLM in de Ijsevalei en de Kwetshage(opent in nieuw venster).

Ontdek alle Blue Deal-projecten van de VLM(opent in nieuw venster).

Bekijk de meest recente updates over de Blue Deal projecten waar de VMM aan werkt(opent in nieuw venster).