Aanleg van een mobipunt of Hoppinpunt

In het decreet basisbereikbaarheid is vastgelegd dat de wegbeheerder instaat voor de aanleg en het onderhoud van een mobipunt (art. 42, eerste lid):

 • Langs gemeentewegen zijn dit gemeenten.
 • Langs gewestwegen is dit het Agentschap Wegen en Verkeer. De Vlaamse Regering kan de aanleg van mobipunten langs gewestwegen ook toewijzen aan De Werkvennootschap of Lantis. Ook de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn kan mobipunten aanleggen langs gewestwegen.

Er zijn vijf types van mobipunten. Deze types worden gedefinieerd in het besluit betreffende mobipunten ((opent in nieuw venster)). Het type van mobipunt heeft geen invloed op wie moet instaan voor de aanleg en het onderhoud ervan, dit is telkens de wegbeheerder.

 • Interregionale mobipunten op basis van netwerklogica
 • Regionale mobipunten op basis van netwerklogica
 • Lokale mobipunten op basis van netwerklogica
 • Buurtmobipunten op basis van netwerklogica
 • Buurtmobipunten op basis van nabijheidslogica

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken ontwikkelde een stappenplan voor de aanleg van een Hoppinpunt. Het stappenplan is bedoeld voor alle actoren die betrokken zijn bij de aanleg van een Hoppinpunt en legt uit wat een Hoppinpunt is, waaraan het moet voldoen en hoe de Hoppinhuisstijl moet worden toegepast.

  Subsidieaanvraag voor de aanleg of herinrichting van een mobipunt

  Via het besluit betreffende mobipunten kunnen gemeenten een subsidie krijgen voor de aanleg van mobipunten langs gemeentewegen.

  Voorwaarden

  Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient de gemeente aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • Herkenbaarheid: De toepassing van de Hoppinhuisstijl op mobipunten zorgt ervoor dat ze samen een visueel herkenbaar netwerk vormen voor reizigers. Tegelijkertijd is de Hoppinhuisstijl een kwaliteitslabel en kan het alleen gebruikt worden als het mobipunt toegankelijk is en een minimale uitrusting heeft.
  • Toegankelijkheid: Een mobipunt moet toegankelijk zijn voor alle gebruikers, met of zonder handicap, ongeacht leeftijd en omstandigheden. Zo kan iedereen zich zelfstandig en zonder assistentie verplaatsen. Ook de informatiedragers op de mobipunten moeten leesbaar zijn voor alle gebruikers, met of zonder visuele beperking.
  • Minimale inrichting: Een mobipunt dient minimaal uitgerust te zijn zodat reizigers hun eigen vervoermiddelen veilig kunnen stallen en er reisinformatie beschikbaar is.
  • Data-uitwisseling met de mobiliteitscentrale: In het mobipunt is de uitwisseling van data van en naar de mobiliteitscentrale ondervangen om reizigers de nodige informatie te kunnen verstrekken.
  • Integratie in het regionale mobiliteitsplan: Een mobipunt is geïntegreerd in het regionale mobiliteitsplan van de vervoerregio waartoe de gemeente behoort. Enkel over de inplanting van een buurtmobipunt volgens nabijheidslogica kan de gemeente autonoom beslissen.
  • Goedkeuring projectstuurgroep: Elk gesubsidieerd mobipunt is ter goedkeuring voorgelegd aan de projectstuurgroep, ongeacht de geraamde kostprijs.
  • Vergunningen: De wegbeheerder beschikt voor de aanleg van een mobipunt over de nodige vergunningen. Zo moet de omgevingsvergunning voorhanden zijn om in aanmerking te komen voor subsidies.

  Bedrag

  Per type mobipunt bepaalt het besluit betreffende mobipunten een subsidiepercentage en een maximum (plafond)bedrag:

  Interregionale mobipunten o.b.v.
  netwerklogica
  • 50% van de kostprijs
  • Maximum 500.000 euro
  Regionale mobipunten o.b.v. netwerklogica
  • 50% van de kostprijs
  • Maximum 250.000 euro
  Lokale mobipunten o.b.v. netwerklogica
  • 100% van de kostprijs
  • Maximum 50.000 euro
  Buurtmobipunten o.b.v. netwerklogica
  • 100% van de kostprijs
  • Maximum 25.000 euro
  Buurtmobipunten o.b.v. nabijheidslogica
  • 100% van de kostprijs
  • Maximum 25.000 euro

  Deze subsidie is enkel van toepassing op de aanleg of heraanleg van mobipunten langs gemeentewegen in het kader van het regionale mobiliteitsplan of van buurtmobipunten op basis van de nabijheidslogica. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de datum van de gunning van de opdracht aan de aannemer van de werken na de datum van de inwerkingtreding van het besluit betreffende mobipunten liggen. Op 25 december 2020 trad het besluit in werking.

  Procedure

  Een gemeente kan een subsidie voor de aanleg of de herinrichting van een mobipunt langs een gemeenteweg aanvragen bij het Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken. De subsidie wordt voorzien voor de kosten voor de werken volgens de inschrijvingsprijs van de aannemer (verminderd met de niet-subsidiabele kosten). Een subsidie bestaat uit twee schijven:

  1. Een eerste schijf van drie vierde van het inschrijvingsbedrag van de aannemer wordt betaald bij de betekening van de opdracht aan de aannemer van de werken.
  2. De tweede schijf voor het saldo van de kosten van de werken wordt betaald na de definitieve oplevering van de werken.

  Voor elke schijf is er een apart digitaal aanvraagformulier voorzien:

  1. Subsidieaanvraag schijf 1 ((opent in nieuw venster)): deze aanvraag kunt u indienen nadat de opdracht aan de aannemer van de werken betekend is.
  2. Subsidieaanvraag schijf 2: deze aanvraag kunt u indienen na de definitieve oplevering van de werken.

  U kunt de aanvragen alleen via digitale weg indienen.