Gedaan met laden. U bevindt zich op: Individuele uitzonderingen op de EPB-eisen (huidig) Uitzonderingen op EPB-plicht, EPB-eisen, ...

Individuele uitzonderingen op de EPB-eisen (huidig)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 02.01.2022 Bekijk tijdslijn

Voor bestaande en nieuwe gebouwen waarvoor het voldoen aan de EPB-eisen technisch, functioneel of economisch niet haalbaar is, is het mogelijk om een individuele vrijstelling of afwijking aan te vragen van één of meerdere van de EPB-eisen.

Met een vrijstelling wordt het project vrijgesteld van een bepaalde EPB-eis.
Met een afwijking wordt een minder strenge EPB-eis opgelegd: in plaats van de normale maximale U-waarde bijvoorbeeld een minder strenge U-waarde opgelegd.

Let op: een vrijstelling van de eis op hernieuwbare energie en het E-peil is niet mogelijk.

Procedure

U kunt een aanvraag tot vrijstelling of afwijking per e-mail (veka@vlaanderen.be) of via aangetekend schrijven (Graaf De Ferrarisgebouw, Koning Albert II laan 20 bus 17, 1000 Brussel) richten aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

U moet de uitzondering aanvragen binnen de 9 maanden na het verlenen van de vergunning en voor de start van de werken. Het tijdig indienen van dit dossier is uiterst belangrijk: later ingediende aanvragen zijn niet ontvankelijk.

Een uitzonderingsaanvraag bestaat uit de volgende elementen:

 • de plannen
 • de ligging
 • de gegevens van de bouwheer (incl. e-mailadres)
 • een bewijsstuk van de aanvraagdatum van de vergunning
 • de vergunning (indien reeds beschikbaar)
 • vermelding van de EPB-eisen die van toepassing zijn op het project en voor welke EPB-eisen u een vrijstelling of afwijking aanvraagt. In het geval van een afwijking geeft u ook aan welk eisenniveau (bv. U-waarde) wel haalbaar is.
 • een onderbouwing van de technische, functionele of economische onhaalbaarheid van de EPB-eis(en) waarvoor men een uitzondering aanvraagt.
  • Economische onhaalbaarheid moet gestaafd worden met een kostprijsinschatting om wel aan de EPB-eisen te voldoen, de totale kostprijs van het project en de reden van de onhaalbaarheid van die kosten. De reden van de onhaalbaarheid moet gebouwgebonden te zijn. Er kan bijvoorbeeld geen rekening gehouden worden met de financiële situatie van de bouwheer.
 • Als het EPB-dossiernummer al gekend is op de moment van de aanvraag van de uitzondering, dan kunt u dit nummer best vermelden in de aanvraag. Als het EPB-dossiernummer nog niet gekend is (bijvoorbeeld als de stedenbouwkundige vergunning nog niet goedgekeurd is), dan mag u dit bezorgen van zodra het gekend is.

Ingave in de EPB-software

 • Stap 1
  • Ga naar het tabblad ‘Administratieve gegevens’ in de knoop ‘Gebouw’.
  • Duid het correcte type uitzondering aan: ‘Bestaand gebouw met EPB-eisen technisch, functioneel of economisch niet haalbaar’ of ‘Nieuw gebouw met EPB-eisen technisch, functioneel of economisch niet haalbaar’.
  • Vul het nummer van de toegekende uitzondering in. Eventuele opmerkingen kunt u in het veld eronder invoeren.
 • Stap 2
  • Voer het onderdeel waarvoor een individuele vrijstelling of afwijking van een bepaalde EPB-eis werd toegekend in als

  Onterechte boetes die de EPB-software hierdoor genereert, zal het VEKA niet opleggen. Een wand die bijvoorbeeld werd vrijgesteld van de Umax-eisen, moet u invoeren zoals die werd uitgevoerd. Het VEKA zal de boete hierop niet opleggen.