Gedaan met laden. U bevindt zich op: EPB-aangifte: procedure (huidig) EPB-aangifte

EPB-aangifte: procedure (huidig)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2006 Bekijk tijdslijn

De verslaggever maakt een voorlopige en een definitieve EPB-aangifte op. De uiterste indientermijn verschilt voor een nieuwbouw en voor een renovatie.

Enkel geldig voor aangiftes vanaf 24-12-2018

Voor aangiftes vóór 24-12-2018, zie tijdsperiode ‘voor bouwaanvragen vanaf 01-01-06 met aangifte vóór 24-12-2018’

Wie maakt de EPB-aangifte op?

De maakt de EPB-aangifte op. Hij baseert zich op stavingsstukken, zoals vaststellingen ter plaatse, foto’s, lastenboeken, en facturen. De verzamelt die stukken en bezorgt ze aan de verslaggever.

De verslaggever rapporteert vervolgens die gegevens over de toegepaste materialen (bijvoorbeeld: dikte, merk en type van de isolatie), installaties, technieken, metingen … uit die stavingsstukken, samen met eventuele vaststellingen ter plaatse, in het softwarepakket van de overheid. Hij berekent ook oppervlakten en volumes en vult die aan in het softwarebestand.

De verslaggever moet correct rapporteren over de uitgevoerde maatregelen en materialen.

Hoeveel EPB-aangiften opmaken?

Er zijn verschillende EPB-aangiften:

 • er is een voorlopige en definitieve aangifte
 • het aantal aangiften hangt af van de aard van het project

Waar en wanneer opmaken en indienen?

Nieuwbouw (of gelijkwaardig)Renovatie en
ingrijpende energetische renovatie

De verslaggever moet de aangifte van het gebouw of gebouwdeel definitief indienen bij de ,
ten laatste 12 maanden na de eerste van volgende twee data:

 • datum van de ingebruikname
 • datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken

Daarnaast moet de EPB-aangifte in elk geval uiterlijk 5 jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of na het neerleggen van de melding definitief zijn ingediend.

De verslaggever moet de aangifte van het gebouw of gebouwdeel definitief indienen bij de ,
uiterlijk 5 jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of na het neerleggen van de melding.

De data van ingebruikname en het einde van de werken, zijn niet bepalend.

Merk op: enkel als de stedenbouwkundige vergunning of melding bij de nieuwbouw van meerdere EPB-eenheden uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, kan ook de indientermijn variëren. De termijn van 5 jaar, voor elke van die vergunning, wordt gerekend per fase waaronder zij valt, op basis van de start van de werken van die fase.

De EPB-aangifte vervangt de melding van het einde van de werken bij de gemeente niet!

Naast de elektronische melding voor de energieprestatieregelgeving moet het ‘einde van de werkzaamheden’ ook worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid (gemeente of Vlaanderen Departement Omgeving) in het kader van de regelgeving op de Ruimtelijke Ordening.

Daarvoor is in principe bij de stedenbouwkundige vergunning een document gevoegd dat u moet invullen, ondertekenen en terug bezorgen aan de gemeente en Vlaanderen Departement Omgeving.

Wat is het eindresultaat?

De verslaggever laadt de eindberekening die hij via de EPB-software bekomt, op in de energieprestatiedatabank van het VEKA.

Het is daarbij belangrijk dat hij de EPB-aangifte correct koppelt in het Gebouwenregister, zodat het correcte adres op de EPB-aangifte staat vermeld. Zoniet, is de EPB-aangifte niet geldig bij een latere verkoop of verhuur, of kan de bouwheer korting op onroerende voorheffing of premies mislopen.

Na indienen ontvangt de verslaggever een pdf-bestand van de EPB-aangifte met de verschillende formulieren. Hij legt die voor aan de aangifteplichtige voor ondertekening. De EPB-aangifte geeft aan of de EPB-eisen zijn behaald.

De verslaggever moet alle documenten die deel uitmaken van de EPB-aangifte gedurende 5 jaar bijhouden. De aangifteplichtige ontvangt de ondertekende versie en houdt die gedurende 10 jaar bij. U stuurt deze versie niet op naar het VEKA, maar houdt het bij en stelt het op verzoek van het VEKA ter beschikking. In het kader van een controle kan het VEKA het totaalpakket van de EPB-aangifte opvragen.

Wat als geen EPB-aangifte wordt opgemaakt?

De regelgeving bepaalt een administratieve geldboete voor bouwprojecten waarbij de EPB-aangifte niet of laattijdig wordt ingediend.

Tijdelijke opschorting indientermijnen door coronacrisis

Om verslaggevers en aangifteplichtigen enig comfort te bieden en alle partijen extra tijd te geven om de EPB-aangifte correct op te maken, werd beslist om de indientermijn die in het Energiedecreet werd vastgelegd, gedurende de civiele noodperiodes tijdens de coronacrisis tijdelijk op te schorten.

Of een dossier in aanmerking komt voor opschorting, kunt u raadplegen via het stroomschema.

 • De uiterste termijn voor het indienen van een EPB-aangifte wordt in bepaalde dossiers opgeschort gedurende de periode van een noodsituatie.  Er zijn 2 perioden waarvoor de civiele noodsituatie is uitgeroepen:
  • van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020 (= 120 dagen)
  • van 30 oktober 2020 tot en met 4 juni 2021 (= 217 dagen).
 • Dossiers waarvoor de indientermijn lopende is gedurende de twee noodsituaties, worden in totaal opgeschort met 337 dagen.
 • Voor EPB-aangiften die vóór 20 maart 2020 moesten ingediend worden, blijft de indientermijn uit het Energiedecreet gelden.
 • Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) stemt haar handhaving op de tijdige indiening van een EPB-aangifte uiteraard af op deze beslissingen.