Gedaan met laden. U bevindt zich op: EPB-aangifte: procedure (voor bouwaanvragen vanaf 01-01-2006 en aangifte vóór 24-12-2018) EPB-aangifte: procedure (huidig)

EPB-aangifte: procedure (voor bouwaanvragen vanaf 01-01-2006 en aangifte vóór 24-12-2018)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2006 Bekijk tijdslijn

De verslaggever maakt een voorlopige en een definitieve EPB-aangifte op. Er is een uiterste indientermijn voor de definitieve EPB-aangifte.

Enkel geldig voor aangiftes vóór 24/12/2018

Voor aangiftes vanaf 24/12/2018, zie tijdsperiode ‘huidig’.

Wie maakt de EPB-aangifte op?

De maakt de EPB-aangifte op. Hij baseert zich op stavingsstukken, zoals vaststellingen ter plaatse, foto’s, lastenboeken, en facturen. De verzamelt die stukken en bezorgt ze aan de verslaggever.

De verslaggever rapporteert vervolgens die gegevens over de toegepaste materialen (bijvoorbeeld: dikte, merk en type van de isolatie), installaties, technieken, metingen … uit die stavingsstukken, samen met eventuele vaststellingen ter plaatse, in het softwarepakket van de overheid. Hij berekent ook oppervlakten en volumes en vult die aan in het softwarebestand.

De verslaggever moet correct rapporteren over de uitgevoerde maatregelen en materialen.

Hoeveel EPB-aangiften opmaken?

Er zijn verschillende EPB-aangiften:

  • er is een voorlopige en definitieve aangifte
  • het aantal aangiften hangt af van de aard van het project

Waar en wanneer opmaken en indienen?

De verslaggever moet de aangifte van het gebouw of gebouwdeel definitief indienen bij de ten laatste 6 maanden na de eerste van volgende twee data:

  • datum van de ingebruikname
  • datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken

Daarnaast moet de EPB-aangifte in elk geval uiterlijk 5 jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of na het neerleggen van de melding definitief zijn ingediend. Enkel als de stedenbouwkundige vergunning of melding bij de nieuwbouw van meerdere EPB-eenheden uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, kan ook de indientermijn variëren. De termijn van 5 jaar, voor elke van die vergunning, wordt gerekend per fase waaronder zij valt, op basis van de start van de werken van die fase.

De EPB-aangifte vervangt de melding van het einde van de werken bij de gemeente niet!

Naast de elektronische melding voor de energieprestatieregelgeving moet het ‘einde van de werkzaamheden’ ook worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid (gemeente of Vlaanderen Departement Omgeving) in het kader van de regelgeving op de Ruimtelijke Ordening. Daarvoor is in principe bij de stedenbouwkundige vergunning een document gevoegd dat u moet invullen, ondertekenen en terug bezorgen aan de gemeente en Vlaanderen Departement Omgeving.

Wat is het eindresultaat?

De verslaggever laadt de eindberekening die hij via de EPB-software bekomt, op in de energieprestatiedatabank van het VEKA. Na indienen ontvangt de verslaggever een pdf-bestand van de EPB-aangifte met de verschillende formulieren. Hij print die in tweevoud en bezorgt die aan de voor ondertekening. De EPB-aangifte geeft aan of de EPB-eisen zijn behaald.

De verslaggever moet alle documenten die deel uitmaken van de EPB-aangifte gedurende 5 jaar bijhouden. De aangifteplichtige ontvangt de ondertekende papieren afdruk en houdt die gedurende 10 jaar bij. In het kader van een controle kan het VEKA het totaalpakket van de EPB-aangifte opvragen.

Wat als geen EPB-aangifte wordt opgemaakt?

De regelgeving bepaalt een administratieve geldboete voor bouwprojecten waarbij de EPB-aangifte niet of laattijdig wordt ingediend.

Tijdslijn

  1. EPB-aangifte: procedure (voor bouwaanvragen vanaf 01-01-2006 en aangifte vóór 24-12-2018)