Gedaan met laden. U bevindt zich op: Betalingsinformatie EPB - Controles en boetes

Betalingsinformatie

Geldig voor alle bouwaanvragen

De boete is in principe in zijn geheel binnen de 60 dagen te betalen. Een spreiding van de betaling is mogelijk, onder voorwaarden.

Spreiding van betaling mogelijk?

Het VEKA gaat altijd in op een verzoek tot het verkrijgen van een afbetalingsplan dat aan elk van de volgende drie voorwaarden voldoet:

  • het totale afbetalingsplan duurt niet langer dan 24 maanden
  • de maandelijks te betalen schijf bedraagt minimaal 100 euro
  • de afbetalingen worden in gelijke maandelijkse schijven betaald

U kunt een afbetalingsplan schriftelijk aanvragen bij de contactpersoon voor het dossier. Bij die aanvraag mag u zelf een voorstel van afbetalingsplan doen dat voldoet aan bovenstaande regels.

U ontvangt dan een nieuwe aangetekende zending met daarin het toegekende afbetalingsplan en nieuwe betalingsinformatie. Aan een afbetalingsplan zijn geen bijkomende kosten verbonden.

Wie moet betalen?

De decretaal bepaalde betrokkene ( of ) moet de boete betalen.

Als de boete aan meerdere personen wordt opgelegd (bijvoorbeeld bij meerdere aangifteplichtigen) dan zijn zij elk hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de boete. Dit wil zeggen dat zij afzonderlijk gedwongen kunnen worden de volledige boete te voldoen, ook al zijn anderen ook aansprakelijk.

Het VEKA kan de opgelegde boete aan de verschillende betrokkenen daarom niet verdelen. Men kan uiteraard wel onderling afspreken hoe dit boetebedrag wordt overgemaakt. Het VEKA komt hierin niet tussen.

Wie meent niet de van het vermelde gebouw te zijn, kan een tegenargument samen met de gepaste stavingsstukken bezorgen aan het VEKA binnen de vooropgestelde procedure (schriftelijke hoorzitting of administratief beroep).

Als de aangifteplichtige meent dat een derde partij verantwoordelijk is (architect, aannemer, installateur, … ) dan kan de aangifteplichtige de boete proberen verhalen via een burgerlijke procedure. Het VEKA komt hier niet in tussen. De decretale verantwoordelijkheden staan immers boven eventuele contractuele afspraken.

Wat als men niet betaalt?

Na de betalingstermijn zal men aanmaningen ontvangen. Als men nalaat de boete te betalen zal het dossier overgedragen worden aan de Centrale Invorderingscel van de Vlaamse Overheid. Zij stellen dan een deurwaarder aan om de boete te innen. Daarnaast loopt men het risico op bijkomende kosten.