Gedaan met laden. U bevindt zich op: Technische tegenargumenten EPB - Controles en boetes

Technische tegenargumenten

Geldig voor alle bouwaanvragen

Het VEKA is verplicht om een administratieve geldboete op te leggen als de overtreding correct werd vastgesteld.. Het VEKA beperkt zich tot technische argumenten. U kunt technische tegenargumenten en de daarbij horende stavingsstukken bezorgen, zodat het VEKA het dossier correct kan beoordelen.

Appreciatiebevoegdheid

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) moet zich bij de behandeling van de handhavingsdossiers houden aan het wettelijk kader bepaald in het Energiedecreet. Het VEKA heeft van de wetgever geen appreciatiebevoegdheid gekregen. Dat houdt in dat het VEKA verplicht is om een administratieve geldboete op te leggen als de overtreding correct werd vastgesteld.

Ook voor de hoogte van de administratieve geldboete heeft het VEKA geen appreciatiebevoegdheid en moet zij de boetebepaling uit het Energiedecreet volgen.

De bevoegdheid van het VEKA beperkt zich dus tot technische argumenten waaruit zou blijken dat bijvoorbeeld de EPB-aangifte toch tijdig werd ingediend of dat er bijvoorbeeld toch aan de EPB-eisen werd voldaan op het moment van het indienen van de EPB-aangifte.

Indienen tegenargumenten

Vermeld bij uw schrijven het kenmerk van onze brief of het dossiernummer. Uw tegenargumentatie bevat een opsomming van uw argumenten of de gegevens die u betwist. U levert voor elk tegenargument ook technische stavingsstukken aan.

Voor een herziening van de boete is het belangrijk dat de dossierbehandelaar aan de hand van de ingediende argumentatie en stavingsstukken kan vaststellen:

  • dat de startverklaring of EPB-aangifte wel degelijk werd ingediend in de databank (maar bijvoorbeeld onder een ander dossiernummer);
  • dat een materiaal, toestel of systeem wel degelijk op een bepaalde plaats in het beschouwde project was toegepast op het moment van het indienen van de EPB-aangifte;
  • en dat het materiaal, toestel, systeem of gebouw wel degelijk voldoet aan de eisen die gesteld worden in de energieprestatieregelgeving.

Indien nodig zal de dossierbehandelaar extra informatie opvragen die noodzakelijk is om het dossier correct te beoordelen.

Bezorg nooit originele stavingsstukken, maar steeds een kopie. De bezorgde stavingsstukken worden immers aan het dossier toegevoegd en worden niet terugbezorgd.