Financiële tegemoetkomingen voor personen met een handicap

Juf gooit een balletje naar een meisje in een rolstoel.
© Joris Casaer

Hebt u een handicap, dan kunt u voor financiële uitkeringen in eerste instantie terecht bij de Directie-Generaal Personen met een handicap. De Directie-Generaal Personen met een handicap maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap van de Vlaamse overheid zijn er twee stappen. Personen met een lichte ondersteuningsnood maken aanspraak op een basisondersteuningsbudget. Wie een zwaardere ondersteuningsnood heeft, kan terugvallen op een persoonsvolgend budget.

De Vlaamse Sociale Bescherming biedt zwaar zorgbehoevenden een tegemoetkoming zorgverzekering of tenlasteneming in de kosten voor niet-medische zorg.

Om uw dagelijks leven beter te organiseren kunt u bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) terecht voor de aanschaf van een hulpmiddel of een aanpassing aan uw woning of wagen.

Het RIZIV voorziet een tussenkomst in de kosten van mobiliteitshulpmiddelen voor mensen met een beperkte mobiliteit. Het gaat dan om mobiliteitshulpmiddelen zoals rolstoelen (manueel en elektronisch), scooters, driewielfietsen.

Financiële tegemoetkomingen voor kinderen

Bent u ouder van een kind met een handicap dan voorziet de Directie-Generaal Personen met een handicap ook een bijkomende kinderbijslag (regeling statuut werknemers), dit is een bedrag bovenop de gewone kinderbijslag. Informeer u bij het kinderbijslagfonds waar u aangesloten bent.

Minderjarigen met een handicap kunnen via een persoonlijk assistentiebudget assistenten in dienst nemen die hen helpen bij dagdagelijkse taken.

Financiële tegemoetkomingen voor volwassenen

U maakt aanspraak op een inkomensvervangende tegemoetkoming als u door uw handicap minder dan een derde kunt verdienen van wat een persoon zonder handicap op de arbeidsmarkt kan verdienen.

Een integratietegemoetkoming kunt u aanvragen als u moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen en poetsen.

Indien u aan een aantal voorwaarden voldoet, hebt u ook recht op een vermindering van het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs.Om een volledige of gedeeltelijke vrijstelling te krijgen moet u bij uw inschrijving, of ten laatste binnen de 30 dagen, een attest voorleggen.

Financiële tegemoetkoming voor 65+'ers

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw zelfredzaamheid beperkt is. In functie van de vastgestelde, verminderde zelfredzaamheid en afhankelijk van de gezinssamenstelling en het gezinsinkomen wordt er berekend of iemand recht heeft op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Fiscale en sociale tegemoetkomingen voor personen met een handicap

Als persoon met een handicap kunt u in aanmerking komen voor fiscale en sociale voordelen. Als het voordeel niet automatisch wordt toegekend, hebt u bepaalde attesten nodig van de Directie-Generaal Personen met een handicap. Hebt u nog geen attest, dan kunt u dat aanvragen via de gemeente of via uw ziekenfonds.

Algemeen attest erkenning van de handicap

Met een Algemeen attest erkenning van de handicap maakt u aanspraak op een:

  • vermindering op de inkomensbelasting van natuurlijke personen als u in het Vlaams Gewest woont. Informeer u bij de federale overheidsdienst Financiën.
  • vrijstelling van de verblijfsbelasting in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
  • vermindering van de onroerende voorheffing voor personen met een handicap. Informatie over deze vermindering krijgt u:
    • bij de Vlaamse Belastingdienst - Onroerende Voorheffing
    • in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij de Cel Beroep Taksen van het Bestuur Financiën en Begroting
  • vermindering van de successierechten (enkel in het Vlaams Gewest). Onder bepaalde voorwaarden wordt u als persoon met een handicap vrijgesteld op de te betalen successierechten op een deel of de volledige erfenis. Meer informatie kunt u krijgen bij de notaris. U kunt de adressen van notarissen ((opent in nieuw venster)) terugvinden op de website van de Orde van Notarissen.
  • sociaal tarief voor telefoon en GSM: alle operatoren bieden bijzondere tariefvoorwaarden aan personen die daar wettelijk recht op hebben. Voor inlichtingen neemt u best contact op met het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) of uw operator (Proximus (vroeger Belgacom), Telenet, Orange (vroeger Mobistar),…).
  • vermindering van het abonnementsgeld bij bepaalde kabelmaatschappijen. Neem hiervoor contact op met uw kabelmaatschappij ((opent in nieuw venster)).

Specifiek btw-attest voertuigen

Met een 'Specifiek btw-attest voertuigen' hebt u recht op een:

Specifiek attest gas en elektriciteit

Met een 'Specifiek attest gas en elektriciteit' hebt u recht op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit. U krijgt normaal de sociale maximumprijs automatisch toegekend als u daar recht op hebt. Is dit niet het geval, dan kunt u het sociaal tarief zelf aanvragen bij uw leverancier. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Overige attesten

Uitkeringen en tegemoetkomingen bij arbeidsongeschiktheid

U krijgt een ziekte- of invaliditeitsuitkering als u omwille van een ziekte of een ongeval niet meer kunt werken. Uw behandelende arts moet dan vaststellen dat u meer dan 66% arbeidsongeschikt bent. U brengt de adviserend-arts van uw ziekenfonds op de hoogte van uw ongeschiktheid. Het eerste jaar ontvangt u een ziekte-uitkering. Vanaf het tweede jaar wordt dat een invaliditeitsuitkering. U kunt hiervoor terecht bij de Rijksdienst voor Ziekte en Invaliditeitsuitkering (RIZIV).

Als u een ziekte- of invaliditeitsuitkering krijgt, maakt u ook aanspraak op de tegemoetkoming voor hulp van derden. Dit is een tegemoetkoming voor personen die thuis wonen, maar die hulp van anderen nodig hebben in het dagelijks leven. Informeer bij het RIZIV of uw ziekenfonds.

Als er een oorzakelijk verband is tussen het ontstaan van uw ziekte en het beroep dat u uitoefent, kunt u een aanvraag indienen bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris).

Als een ongeval door of tijdens het werk, ofwel op weg van en naar het werk tot medische kosten, arbeidsongeschiktheid of tot overlijden leidt, kunt u een aanvraag indienen bij Fedris.