Gedaan met laden. U bevindt zich op: Impact van ervaring of anciënniteit op salaris Salaris personeel Vlaamse overheid

Impact van ervaring of anciënniteit op salaris

Hoe bouw je anciënniteit op binnen de diensten van de Vlaamse overheid? Kun je ervaring uit de privésector of als zelfstandige laten meetellen? Op deze webpagina vind je een overzicht van de regeling rond anciënniteit en de impact ervan op je salaris en andere elementen.

Geldelijke anciënniteit

Je bouwt als statutair of contractueel personeelslid jaarlijks geldelijke anciënniteit op gedurende je loopbaan bij de diensten van de Vlaamse overheid. Dit is het aantal jaren dat je hebt gewerkt vanaf de eerste werkdag. Dit is dus je beroepservaring.

  Opgelet
  • Heb je beroepservaring elders in de openbare sector opgebouwd? Dan telt dit wellicht mee voor de berekening van je geldelijke anciënniteit. Je vraagt dit zelf aan bij je indiensttreding (zie hieronder voor een lijst met instellingen die vallen onder het begrip ‘openbare sector’).
  • Heb je beroepservaring bij werkgevers in de privésector of als zelfstandige opgebouwd? Dan telt dit enkel mee voor de berekening van je geldelijke anciënniteit als het gaat over relevante beroepservaring voor de uitoefening van je functie. Deze periodes kunnen enkel erkend worden als je leidinggevende deze functie(s) als functierelevant beschouwt en als de datum van indiensttreding bij de Vlaamse overheid na 1 juli 2008 ligt. Je vraagt dit zelf aan bij je indiensttreding of bij het opnemen van een nieuwe functie.

  Impact van geldelijke anciënniteit

  Geldelijke anciënniteit speelt vooral een rol bij je salarisberekening. Het aantal jaren geldelijke anciënniteit bepaalt het salarisbedrag binnen je salarisschaal. Dit salarisbedrag stijgt naarmate je geldelijke anciënniteit toeneemt.

  Lees meer:

  Administratieve anciënniteit

  Je bouwt als statutair personeelslid jaarlijks verschillende soorten administratieve anciënniteit op gedurende je loopbaan bij de diensten van de Vlaamse overheid:

  • Dienstanciënniteit: het aantal jaren dienst dat je als statutair of contractueel personeelslid opbouwt (bijvoorbeeld: 10 dienstjaren binnen de diensten van de Vlaamse overheid).
  • Graadanciënniteit: het aantal jaren dat je vanaf je statutaire proeftijd opbouwt in een bepaalde graad (bijvoorbeeld: 10 jaar in de graad van medewerker).
  • Niveauanciënniteit: het aantal jaren dat je vanaf je statutaire proeftijd opbouwt in een bepaald niveau (bijvoorbeeld: 10 jaar in niveau C).
  • Schaalanciënniteit: het aantal jaren dat je vanaf je statutaire proeftijd opbouwt binnen een bepaalde salarisschaal (bijvoorbeeld: 2 jaar in salarisschaal C111). Bij de overgang naar een nieuwe of hogere salarisschaal (bijvoorbeeld salarisschaal C112) start de schaalanciënniteit terug van nul (met uitzondering van horizontale mobiliteit), in tegenstelling tot de geldelijke anciënniteit die gewoon doorloopt.
  Heb je beroepservaring elders in de openbare sector opgebouwd?
  • Dan telt dit wellicht mee voor de berekening van je graad-, niveau- en dienstanciënniteit. Je vraagt dit zelf aan bij je indiensttreding (zie hieronder voor een lijst met instellingen die vallen onder het begrip ‘openbare sector’).
  • Dan telt dit enkel mee voor de berekening van je schaalanciënniteit als dit wordt beslist door de minister van Bestuurszaken (zie onder). Je vraagt dit zelf aan bij je indiensttreding.
  • Hoe je dit doet, lees je hieronder bij ‘Hoe beroepservaring valoriseren?’.

  Impact van administratieve anciënniteit

  De verschillende soorten administratieve anciënniteit voor statutairen hebben niet altijd impact op je salaris, maar ook op andere elementen:

  • Dienstanciënniteit: speelt vooral een rol bij de toekenning van een ereteken.
  • Graadanciënniteit: speelt mogelijk een rol bij bevordering (eventuele voorwaarde).
  • Niveauanciënniteit: speelt mogelijk een rol bij bevordering (eventuele voorwaarde).
  • Schaalanciënniteit: speelt mogelijk een rol bij bevordering (eventuele voorwaarde) en bij de bepaling van je salarisberekening op basis van je functionele loopbaan (zie onder).

  Hoe beroepservaring valoriseren?

  Beroepservaring valoriseren: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  • Stap 1

   Je bespreekt met je (toekomstige) leidinggevende welke beroepservaring je zou willen laten valoriseren. Je doet dit bijvoorbeeld na je selectiegesprek. Zo krijg je al een idee over de mogelijkheden.

  • Stap 2

   Je vraagt een tewerkstellingsattest op bij je vorige werkgever(s) voor elke periode beroepservaring die je wilt laten valoriseren.

   Dit tewerkstellingsattest moet minstens volgende gegevens bevatten:

   • begin- en einddatum van de tewerkstellingsperiode
   • het werkregime
   • het tewerkstellingsstatuut (bijvoorbeeld statutair of contractueel)
   • graad (bij tewerkstelling bij de openbare sector)
   • de exacte data van eventuele onderbrekingsperiodes en periodes van ziekte waarvoor geen gewaarborgd loon werd uitbetaald
   • de reden van vertrek (vrijwillig of niet)

   Opgelet: vraag je de valorisatie van je beroepservaring bij de openbare sector aan?

   • Ga dan eerst zelf na of de instelling in aanmerking komt:
    • Welke instellingen gelden als ‘openbare sector’ en tellen al mee voor je geldelijke anciënniteit?
    • Welke instellingen gelden als ‘openbare sector’ en tellen mee voor je graad-, niveau- en dienstanciënniteit?
    • Welke instellingen gelden als ‘openbare sector’ en tellen niet mee voor je schaalanciënniteit?
   • Heb je nog twijfels? Dan kun je de instelling van je vorige werkgever laten onderzoeken. Bezorg hiervoor volgende bijkomende gegevens aan het DCPA:
    • een kopie van de oprichtingsstatuten van de oorspronkelijke instelling(en)
    • de datum van verschijning in het Belgisch Staatsblad
    • een lijst van de beheerders, met vermelding van hun professioneel beroep
   • Het DCPA laat vervolgens, op basis van deze gegevens, onderzoeken of de overheid al dan niet een overwegend aandeel heeft in de oprichting of de bijzondere leiding van betrokken instelling, en dus beschouwd mag worden als ‘openbare sector’.
  • Stap 3

   Je bezorgt de attesten, zoals beschreven in stap 2, zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg documenten toe als bijlage van je vraag.

   Heb je (nog) geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je (toekomstige) HR-verantwoordelijke.

  • Stap 4

   Het DCPA controleert of de gevraagde beroepservaring in aanmerking komt voor valorisatie van je geldelijke of administratieve anciënniteit en vraagt toestemming aan je (toekomstige) lijnmanager. Je departement of agentschap brengt je op de hoogte van de beslissing.