Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bevoegdheden Bijzonder comité voor de sociale dienst

Bevoegdheden

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) beslist over de individuele dossiers (toekenning, terugvordering, herziening en schorsing) voor maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het bekrachtigt dringende hulpverleningsbeslissingen van de voorzitter en geeft op eigen initiatief of op verzoek advies over het gemeente- of OCMW-beleid.​​​​​

Het BCSD waakt over de neutrale behandeling van individuele beslissingen, met respect voor het privéleven van de hulpaanvrager en gebaseerd op het sociaal verslag. Het zorgt er ook voor dat individuele steundossiers niet voor delegatie aan een personeelslid van de gemeente in aanmerking kunnen komen.

Bevoegdheden van de voorzitter

De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst kan in dringende gevallen en binnen de perken bepaald door het huishoudelijk reglement van het BCSD, zelf tot dringende hulpverlening beslissen, op voorwaarde dat die de beslissing op de eerstvolgende vergadering ter bekrachtiging aan het bijzonder comité voor de sociale dienst voorlegt.

Als een dakloze persoon een beroep doet op de maatschappelijke dienstverlening van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente waar hij zich bevindt, moet de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst hem de vereiste dringende hulpverlening toekennen, binnen de grenzen, vastgesteld door het huishoudelijk reglement van het bijzonder comité voor de sociale dienst. De voorzitter legt de beslissing op de eerstvolgende vergadering ter bekrachtiging voor aan het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Bevoegdheden van de subcomités

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) kan in zijn huishoudelijk reglement bepalen om zijn beslissingsbevoegdheid toe te vertrouwen aan 1 of meerdere subcomités. In voorkomend geval is de voorzitter van het subcomité een lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat ook lid is van de raad voor maatschappelijk welzijn.