Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vergaderingen Bijzonder comité voor de sociale dienst

Vergaderingen

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) vergadert regelmatig en zo dikwijls als nodig. De voorzitter kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeenroepen op een zelf gekozen dag en uur. Het BCSD kan alleen beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de leden aanwezig is. De vergaderingen zijn niet openbaar.​​​​

De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst:

 • roept de vergaderingen bijeen
 • stelt de agenda vast
 • verricht voorafgaand onderzoek van zaken die worden voorgelegd
 • opent en sluit de vergaderingen
 • zit de vergaderingen voor.

De vergaderingen van het bijzonder comité vinden plaats in het gemeentehuis of op de fysieke plaats die het bijzonder comité werd bepaalt. Het huishoudelijk reglement bepaalt of het BCSD onder uitzonderlijke omstandigheden digitaal of hybride kan vergaderen en de wijze waarop.  

Beraadslaging

Het bijzonder comité voor de sociale dienst kan enkel beraadslagen of beslissen als een meerderheid van de zittende leden aanwezig is. Er geldt een uitzondering voor een 2e oproeping over onderwerpen die een 2e maal op de agenda staan. De oproeping vermeldt dan dat het om een 2e oproeping gaat en verwijst naar de artikelen 110 juncto artikel 26 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Stemming en besluitvorming

Het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt de besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen. Dat is meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden niet in meegerekend. Bij een staking van stemmen verwerpt het bijzonder comité het voorstel. De vereiste meerderheid van stemmen wordt berekend op het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

De stemmingen in het bijzonder comité voor de sociale dienst zijn niet geheim.

Belangenvermenging en verbodsbepalingen

Een lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst mag niet deelnemen aan de bespreking en stemming over:

 • aangelegenheden waarin hij een belang heeft waarvan hij niet met zekerheid afstand kan doen. Het moet om een rechtstreeks belang gaan, persoonlijk of als vertegenwoordiger. Bij twijfel neemt het lid of de voorzitter beter niet deel aan de bespreking en stemming
 • aangelegenheden waarbij de echtgenoot, bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Bij de voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen geldt een verbod voor bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad
 • de vaststelling of goedkeuring van het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening van een instantie waaraan hij rekenschap moet geven of waarvan hij lid is van het uitvoerend orgaan.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing als het lid optreedt als vertegenwoordiger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in andere rechtspersonen.

Het is voor een lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst verboden om:

 • op te treden als advocaat of notaris voor het OCMW
 • op te treden als advocaat of notaris in geschillen voor de tegenpartij van het OCMW of voor een personeelslid van het OCMW met betrekking tot beslissingen over de tewerkstelling binnen het OCMW
 • rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten met het OCMW of deel te nemen aan een overheidsopdracht, verkoop of aankoop voor het OCMW of de verenigingen of vennootschappen, vermeld in deel 3, titel 4 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het is niet verboden te schenken aan het OCMW of de verenigingen of vennootschappen, vermeld in deel 3, titel 4 van het Decreet over het Lokaal Bestuur of om gebruik te maken van de dienstverlening van het OCMW of van de verenigingen of vennootschappen
 • op te treden als afgevaardigde of deskundige van een vakorganisatie in het bijzonder onderhandelingscomité of het hoog overlegcomité van het OCMW.

Het lid moet in eerste instantie zelf oordelen of hij zich in een situatie van belangenvermenging bevindt en zich moet onthouden van de beraadslaging en stemming.

Notulen

De beslissingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst worden opgenomen in de notulen en alleen die beslissingen kunnen rechtsgevolgen hebben. De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het bijzonder comité voor de sociale dienst. De voorzitter stelt de notulen uiterlijk op dezelfde dag als de eerstvolgende vergadering na de goedkeuring ter beschikking aan de leden van de BCSD op de wijze vermeld in het huishoudelijk reglement.

De notulen die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van cliënten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of hun onderhoudsplichtigen, worden alleen ter beschikking gesteld van de leden.