Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verkiezing leden en voorzitter Bijzonder comité voor de sociale dienst

Verkiezing leden en voorzitter

De raad voor maatschappelijk welzijn kiest op zijn vergadering, die aansluit op de installatievergadering van de gemeenteraad, de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Dat gebeurt op basis van een akte van voordracht.

 

De raad voor maatschappelijk welzijn kiest een voorzitter op basis van een akte van voordracht (akte BCSD_1):

  • onder de voorzitter of de leden van het vast bureau, of
  • onder de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Een akte van voordracht is ontvankelijk als ze is ondertekend door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat zijn verkozen. Als de lijst waarop de naam van de kandidaat-voorzitter voorkomt maar 2 verkozenen telt, volstaat de handtekening van 1 van hen.

Niemand kan meer dan 1 akte van voordracht ondertekenen. Alle handtekeningen die in strijd met dat voorschrift zijn geplaatst, zijn ongeldig in alle akten van voordracht.

Een verkozene die meer dan 1 akte van voordracht ondertekent, kan voor de duur van de zittingsperiode van de gemeenteraad:

  • niet worden benoemd of verkozen als burgemeester, schepen, voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van een gemeenteraadscommissie, voorzitter of lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, of een dergelijk mandaat waarnemen
  • de gemeente niet vertegenwoordigen
  • namens de gemeente geen mandaat bekleden of waarnemen in gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen of andere verenigingen, stichtingen of vennootschappen
  • het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn niet vertegenwoordigen
  • namens het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn geen mandaat bekleden of waarnemen in verenigingen, stichtingen of vennootschappen. Als de betrokkene al een dergelijk mandaat bekleedt of waarneemt, vervalt dat van rechtswege.

De akte van voordracht kan ook de einddatum van het mandaat van de kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst vermelden. In dat geval kan de akte van voordracht ook de naam van 1 of meer personen vermelden die de voorzitter zullen opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat.

Als de voorzitter van de installatievergadering geen (ontvankelijke) akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst ontvangt, vindt een afzonderlijke voordracht en verkiezing plaats. Die verkiezing verloopt eveneens via een akte van voordracht (akte BCSD_2).

Verkiezing van de leden

De verkozenen van de gemeenteraad dragen de leden en kandidaat-opvolgers van het BCSD schriftelijk voor op basis van een akte van voordracht (akte BCSD_3).

De leden van het BCSD moeten verkiesbare gemeenteraadskiezers zijn. Het hoeven dus geen raadsleden of leden van het schepencollege of vast bureau te zijn. Het kunnen ook personen zijn die niet als kandidaat deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Kandidaat-leden en kandidaat-opvolgers die deelnamen aan de lokale verkiezingen kunnen alleen voorgedragen worden door de lijsten of groepen van lijsten waarop ze zelf aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnamen.

Als een kandidaat-lid of een opvolger aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnam, moet de meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst of groep van lijsten die aan de verkiezingen deelnamen, de voordrachtsakte ondertekenen.

Als een kandidaat-lid of een opvolger niet aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnam, moet de meerderheid van de verkozenen van eenzelfde lijst of groep van lijsten die aan de lokale verkiezingen deelnamen, de voordrachtsakte ondertekenen

Als de lijst of groep van lijsten van een kandidaat-lid of van de opvolger maar 2 verkozenen telt, is het voldoende dat 1 van hen de voordracht ondertekent.

De akte van voordracht kan ook de einddatum van het mandaat van een kandidaat-lid of van een kandidaat-opvolger vermelden.

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn gaat na of de akten van voordracht ontvankelijk zijn. Als dat het geval is, worden de voorgedragen kandidaat-leden en hun opvolgers verkozen verklaard.

Als een lijst of groep van lijsten geen ontvankelijke akte van voordracht heeft ingediend voor de toegewezen zetels, dan wordt een geheime stemming georganiseerd. Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt dan over een stem. De kandidaat met de meeste stemmen wordt verkozen verklaard.

Verklaring van lijstenverbinding

De verdeling van het aantal zetels tussen de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen deelnamen, wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels waarover elke lijst binnen de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt.

Lijsten kunnen zich voor de berekening van het aantal zetels met elkaar verbinden. Ze moeten daarvoor ten laatste de 60ste dag na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen de verklaring van lijstenbinding (akte BCSD_4) overhandigen aan de algemeen directeur. De verklaring moet minstens ondertekend zijn door een meerderheid van de verkozenen van iedere lijst die zich wenst te verbinden.