Gedaan met laden. U bevindt zich op: Installatie Bijzonder comité voor de sociale dienst

Installatie

De raad voor maatschappelijk welzijn kiest de voorzitter en de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) tijdens de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, die aansluitend volgt op de installatievergadering van de gemeenteraad. De aangeduide voorzitter en leden moeten voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden.​​​​​

De voorzitter

De voorzitter van het BCSD wordt verkozen onder de voorzitter of de leden van het vast bureau of onder de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn op basis van een akte van voordracht.

De akte van voordracht is ontvankelijk als ze:

 • ondertekend is door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen
 • ondertekend is door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat zijn verkozen. Als de lijst waarop de naam van de kandidaat-voorzitter voorkomt maar 2 verkozenen telt, volstaat de handtekening van één van hen
 • tijdig is ingediend.

Als de voorzitter van de installatievergadering geen ontvankelijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter van het BCSD ontvangt, gaat de raad voor maatschappelijk welzijn binnen 14 dagen over tot de verkiezing van een voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Als de voorzitter van het BCSD bij zijn verkiezing geen voorzitter of lid van het vast bureau is, dan wordt die toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau. Het college van burgemeester en schepenen telt dan 1 (toegevoegde) schepen meer dan het vastgelegde maximumaantal. Uitzonderingen zijn de gemeenten die kiezen om minder schepenen te installeren dan het maximumaantal.

Als de voorzitter van het BCSD bij zijn verkiezing geen voorzitter of lid van het vast bureau is, dan legt hij — voor hij zijn mandaat aanvaardt — de volgende eed af in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”. Die eedaflegging geldt ook als eedaflegging voor zijn mandaat als (toegevoegd) schepen.

De leden

Net zoals dit bij de voorzitter het geval is, zullen ook de leden van het BCSD verkozen moeten worden op de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, die aansluitend volgt op de installatievergadering van de gemeenteraad. De verkiezing verloopt volgens een bepaalde procedure:

 • Stap 1

  Verdeling van de zetels

  De zetels worden verdeeld door het aantal zetels van het BCSD te delen door het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermenigvuldigd met het aantal zetels waarover elke lijst of groep van lijsten binnen de raad beschikt. Het aantal eenheden van het resultaat van die bewerking geeft het aantal rechtstreeks verworven zetels aan.

  De niet-rechtstreeks verworven zetels worden toegewezen in afnemende volgorde van de decimalen van het resultaat van de eerdere bewerking. Bij gelijkheid van decimalen van twee of meer lijsten of groepen van lijsten, wordt de zetel toegewezen aan de lijst of groep van lijsten met het hoogste stemcijfer. Vanaf 12 oktober 2024 zal deze bewerking op basis van breuken gebeuren.

  ​De verkozenen van de lijsten kunnen verklaren dat zij zich met elkaar wensen te verbinden. De verklaring van lijstenverbinding wordt aan de algemeen directeur overhandigd uiterlijk de 60ste dag na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen.

  Voorbeeld

  BCSD met 6 leden en een RMW met 23 leden en zetelverdeling binnen RMW:

  • lijst A: 8
  • lijst B: 6
  • lijst C: 5
  • lijst D: 4
  • lijst C + lijst D: verklaring van lijstenverbinding

  Rechtstreeks verworven zetels:

  • lijst A: (6/23) × 8 = 48/23 = 23/23 + 23/23 + 2/23 = 2 rechtstreeks verworven zetels met 2/23 als resterende breuk
  • lijst B: (6/23) × 6 = 36/23 = 23/23 + 13/23 = 1 rechtstreeks verworven zetel met 13/23 als resterende breuk
  • lijst C+D: (6/23) × 9 = 54/23 = 23/23 + 23/23 + 8/23 = 2 rechtstreeks verworven zetels met 8/23 als resterende breuk

  In dit voorbeeld komt de laatste, niet-rechtstreeks verworven zetel toe aan lijst B aangezien zij de grootste resterende breuk hebben.

  De praktijk wijst uit dat het heel belangrijk is om te blijven werken met breuken, en dus niet de breuk uit te rekenen. Er zijn namelijk problemen met het omvormen van het eindresultaat in een kommagetal. Rekenmachines zijn beperkt in het aantal kommagetallen, en programma’s als Excel houden enkel rekening met 15 significante cijfers in kommagetallen, waarbij de 0 voor de komma niet als cijfer aanzien wordt, en een 1 of een 2 voor de komma wel. Dit verschil heeft in het verleden tot rekenfouten geleid.

  Het resultaat van de bewerking is dus een breuk. Wanneer de teller groter is dan de noemer, dan moet u de breuk als volgt vereenvoudigen:

  Voorbeeld 1: 28/15 = 15/15 + 13/15 = 1 + 13/15

  Voorbeeld 2: 31/15 = 15/15 + 15/15 + 1/15 = 2 + 1/15

  Voorbeeld 3: 13/15 blijft 13/15

  Het aantal eenheden van het resultaat van die bewerking – dus die “1+..” en “2 + ..” - geeft het aantal rechtstreeks verworven zetels aan.

  Voor de niet-rechtstreeks verworven zetels wordt gekeken naar de resterende breuk. De niet-rechtstreeks verworven zetels worden toegewezen in afnemende volgorde van de breuk als resultaat van die bewerking. Er moet aldus gekeken worden naar de breuk die overblijft na aftrek van de rechtstreeks verworven zetels (de eenheden). Bij gelijkheid van die breuk van twee of meer lijsten of groepen van lijsten, wordt de zetel toegewezen aan de lijst of groep van lijsten met het hoogste stemcijfer, bepaald overeenkomstig artikel 165 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

  De zetels worden dus zo evenredig mogelijk verdeeld naargelang de verdeling van de zetels in de raad voor maatschappelijk welzijn. De algemeen directeur gaat uiterlijk de dag na de uiterste datum om een verklaring van lijstenverbinding in te dienen (in 2024 is dat 30 november 2024) na hoeveel zetels aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomen en maakt op diezelfde dag de zetelverdeling bekend op de webtoepassing van de gemeente.

 • Stap 2

  Voordracht van leden en kandidaat-opvolgers

  De leden en kandidaat-opvolgers van het BCSD worden schriftelijk voorgedragen door de verkozenen voor de gemeenteraad.

  De leden van het BCSD moeten verkiesbare gemeenteraadskiezers zijn. Het hoeven dus niet noodzakelijk raadsleden of leden van het schepencollege/vast bureau te zijn. Het kunnen ook personen zijn die niet als kandidaat deelnamen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

 • Stap 3

  Controle ontvankelijkheid van de akte van voordracht

  De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn gaat na of de akten van voordracht ontvankelijk zijn. Als dat het geval is, worden de voorgedragen kandidaat-leden en hun opvolgers verkozen verklaard.

  Als een lijst of groep van lijsten geen ontvankelijke akte van voordracht heeft ingediend voor de toegewezen zetels, dan zal moeten worden overgegaan tot de organisatie van een geheime stemming, waarbij elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn over een stem beschikt en waarbij de kandidaat die de meeste stemmen behaalt als verkozen wordt verklaard.

Gendervereiste

Het bijzonder comité voor de sociale dienst moet uit personen van verschillend geslacht bestaan. Als het BCSD niet rechtsgeldig is samengesteld, wordt de oudste kandidaat vervangen door de eerstvolgende opvolger van het andere geslacht die in de akte van voordracht is vermeld. Als voor die kandidaat geen opvolger van het andere geslacht is voorgedragen, wordt een nieuwe kandidaat van het andere geslacht voorgedragen.

Veelgestelde vragen