Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verkiezing Organisatie centrale besturen van de eredienst

Verkiezing

De centrale besturen van de eredienst moeten 3-jaarlijkse verkiezingen organiseren. Het tijdstip waarop deze verkiezingen moeten worden georganiseerd, is verschillend voor de rooms-katholieke eredienst en de andere erediensten. Na de verkiezing van de afgevaardigden, moeten ze een voorzitter, een expert en een secretaris verkiezen.

Een lidmaatschap in het centraal bestuur duurt 3 jaar. Er is geen verplichting van bekendmaking van de vacatures. De leden van rechtswege nemen niet deel aan de verkiezingen.

Na de erkenning van een nieuwe lokale geloofsgemeenschap kan het verplicht zijn om een centraal bestuur op te richten. Ook dan moet er zo snel mogelijk overgegaan worden tot de oprichting en samenstelling van een centraal bestuur.

Tijdstip van de verkiezingen

Extra aandacht voor oprichting van centrale besturen van de eredienst in 2023

In 2023 zullen waarschijnlijk heel wat lokale geloofsgemeenschappen erkend worden. Dit vraagt extra aandacht voor de decretale verplichting tot oprichting van de centrale besturen.

De centrale besturen hebben een belangrijke rol: ze staan onder andere in voor de coördineerde indiening van het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening. Ze zorgen ook voor de coördinatie van het beleid inzake het (on)roerend patrimonium van de besturen van de eredienst, inclusief de prioritaire investeringen.

Lees meer over de bevoegdheden van de centrale besturen van de eredienst.

Verkiezing van de afgevaardigden

Alle aangestelde of verkozen leden uit de onderliggende eredienstbesturen verkiezen tijdens een vergadering de afgevaardigden van de besturen van de eredienst. De meerderheid van die leden moet aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen en de leden kunnen niet stemmen met volmacht.

De verkiezing verloopt via geheime en afzonderlijke stemmingen en met een volstrekte meerderheid van stemmen.

De leden van het centraal bestuur moeten geen deel uitmaken van de onderliggende besturen van de eredienst. Ook iemand die geen deel uitmaakt van een onderliggend bestuur van de eredienst kan dus verkozen worden tot lid van het centraal bestuur.

Verkiezing van de voorzitter, expert en secretaris

De voorzitter wordt verkozen onder de afgevaardigden van de besturen van de eredienst. De vertegenwoordiger(s) -aangesteld door het representatief orgaan- en de verkozen afgevaardigden van de besturen van de eredienst stellen vervolgens de expert aan. Ze bepalen in welk domein (technisch, financieel, juridisch, enzovoort) er expertise nodig is. De expert is een volwaardig lid van het bestuursorgaan en neemt bijgevolg aan de stemmingen deel.

De secretaris wordt verkozen onder alle leden van het centraal bestuur, inclusief de vertegenwoordiger(s) en de expert.

De mandaten van voorzitter en secretaris zijn niet cumuleerbaar.

Vervangingen

Bij verhindering vervangt het oudste lid in leeftijd van het centraal bestuur de voorzitter en het jongste lid in leeftijd de secretaris.

Bij een tussentijdse vervanging vraagt het centraal bestuur aan de onderliggende besturen van de eredienst welke leden kandidaat zijn voor een mandaat in het centraal bestuur. Als er meerdere kandidaten zijn, zal het centraal bestuur verkiezingen organiseren. Die verkiezingen verlopen via een volstrekte meerderheid van de stemmen.

Regelgeving


Organisatie centrale besturen van de eredienst