Gedaan met laden. U bevindt zich op: Retributies Financiering

Retributies

Een retributie is een kostendekkende vergoeding die de overheid van bepaalde heffingsplichtigen vordert als tegenprestatie voor de levering van een bijzondere dienst in hun persoonlijk belang of de toestemming voor een rechtstreeks bijzonder voordeel. Voorbeelden zijn het gebruik van de sporthal, de toegang tot een museum of de inname van een standplaats op een kermis.​​​​​​

Een overheid kan een retributie niet inzetten als een boete of sanctie. Tegenover de vergoeding moet altijd een prestatie van de overheid staan. Een boete of een sanctie die naast de vergoeding voor de prestatie of zonder tegenprestatie wordt gevorderd, heeft geen plaats in een retributiereglement.

Een overheid kan een retributie ten vroegste toepassen op nieuwe prestaties, nieuwe feiten of nieuwe eenmalige gebeurtenissen vanaf de inwerkingtreding en bekendmaking van het nieuwe of gewijzigde retributiereglement.

Verschil tussen een retributie en een belasting

Een retributie is verwant aan een belasting omdat het ook een heffing is die de gemeenteraad kan invoeren en die aan de gemeente moet worden betaald. Toch zijn er een aantal fundamentele verschillen.

Verschillen tussen een retributie en een belasting
RetributieBelasting
Persoonlijk of algemeen belang?persoonlijk belangnaast persoonlijk belang ook algemeen belang
Bepaling van de kostprijsvergoeding redelijk in verhouding tot de kostprijs van de verleende dienstnaast kostprijs ook belang van beleidsondersteunende factoren bij de bepaling van het tarief

Het onderscheid tussen een belasting en een retributie is van belang:

  • bij de vrijstellingen van personen of materies voor gemeentebelastingen
  • als de gemeente beleidsmatige aspecten wil hanteren bij de vaststelling van tarieven en modaliteiten
  • als de gemeente een grotere mate van flexibiliteit nastreeft voor de vaststelling of aanpassing van reglementen.

Retributies zijn ook aan andere regels onderworpen dan belastingen op het vlak van de invordering en de geschillenprocedure. Retributies zijn in wezen civiele schulden die een burgerrechtelijke vordering in hoofde van de overheid tot stand brengen.

Verschil tussen een retributie en een tarief

Het tarief is de vergoeding genoemd voor een prestatie die door een andere instantie wordt geleverd dan opgesomd in artikel 173 van de Grondwet. Voor de diensten van een autonoom gemeentebedrijf wordt bijvoorbeeld een tarief gevraagd.