Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 Energie- en klimaatbeleid

Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 is een transversaal beleidsplan en vormt een belangrijke basis voor het Vlaams energie- en klimaatbeleid voor de periode 2021-2030.

Geef nu uw mening over het energie- en Klimaatbeleid in Vlaanderen

De Vlaamse overheid nodigt u uit om deel te nemen aan de publieksconsultatie over het energie- en klimaatbeleid in Vlaanderen. Uw mening helpt ons om een Vlaams Energie- en Klimaatplan te ontwikkelen dat niet alleen ambitieus is, maar ook aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van elke Vlaming.

Vlaams Energie- en Klimaatplan

Op 12 mei 2023 heeft de Vlaamse Regering een nieuw Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) goedgekeurd. Het gaat om een update van het initiële VEKP dat in 2019 werd goedgekeurd. Met dit plan worden de inspanningen in de sectoren transport, gebouwen, landbouw, (lichte) industrie en de afvalsector, de zogenaamde ESR-sectoren, aangescherpt. De ambitie in het nieuwe VEKP 2021-2030 wat betreft de reductie van broeikasgasemissies in de ESR-sectoren wordt zo opgeschroefd tot -40% tegen 2030 (t.o.v. 2005)

Vlaanderen engageert zich voor onderstaande doelstellingen:

 • Broeikasgasreductie in de ESR-sectoren: -40% in 2030 ten opzichte van 2005
 • LULUCF-sector: Vlaanderen stelt zich als doelstelling om in een Belgische context te voldoen aan de vereisten van de nieuwe Verordening, dus aan de no-debit rule voor de periode 2021-2025, en een bijdrage te leveren aan de 320 kt CO2-eq bijkomende opslag tegen 2030
 • Energiebesparing (art. 7 van de energie-efficiëntierichtlijn): 91,845 TWh
 • Hernieuwbare energie: 31.974 GWh in 2030

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan is opgedeeld in acht delen:

 1. Inleiding, beleidskader en proces
 2. Decarbonisatie: broeikasgasemissies en verwijderingen
 3. Decarbonisatie: hernieuwbare energie
 4. Energie-efficiëntie
 5. Energiezekerheid en interne energiemarkt
 6. Energiearmoede
 7. Onderzoek, innovatie en concurrentievermogen
 8. Impactanalyse en financiering

Download hier de actualisatie van het Vlaams energie- en klimaatplan 2021-2030(PDF bestand opent in nieuw venster) zoals goedgekeurd op 12 mei 2023. Ook de visienota(PDF bestand opent in nieuw venster) omtrent de actualisatie kunt u hier raadplegen.

Download hier de timing en voorbereiding proces definitieve actualisering van het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-203(PDF bestand opent in nieuw venster)0(PDF bestand opent in nieuw venster) én de nodige bijlage(PDF bestand opent in nieuw venster).

Coördinatie, verantwoordelijkheden en monitoring

Er bestaan binnen de Vlaamse overheid concrete afspraken rond de coördinatie, verantwoordelijkheid voor implementatie en monitoring van de vooruitgang van het VEKP.

Participatie

Er wordt maximaal beroep gedaan op de expertise van stakeholders doorheen het hele beleidsproces (van beleidsvoorbereiding tot en met beleidsimplementatie). Van elke entiteit binnen de Vlaamse overheid wordt verwacht dat zij stakeholderoverleg organiseren rond de maatregelen uit het VEKP die aan hen zijn toegewezen. Het VEKA heeft hierin een voorbeeldrol, en organiseert haar stakeholderoverleg in de eerste plaats via de zogenaamde ‘Stroomgroepen’.

Het VEKA heeft wat betreft stakeholderoverleg een dubbele rol:

 • de rol van verantwoordelijke entiteit voor de implementatie van de toegewezen VEKP-maatregelen;
 • de rol als coördinerende entiteit voor het VEKP. Dit vertaalt zich in drie Inhoudelijke Stroomgroepen en twee Overkoepelende Stroomgroepen.

De Stroomgroepen zoals ze anno 2022 worden georganiseerd, zijn bedoeld als overlegforum voor de energie- en klimaatthema’s tussen de energie- en klimaatadministratie en het brede middenveld. Het doel is om input te verzamelen aangaande nieuwe beleidsvoorstellen enerzijds, en feedback aangaande de implementatie van besliste maatregelen anderzijds. Aanvullend kan het overleg ook opgevat worden als een platform waar stakeholders ook zelf onderwerpen kunnen aandragen en ideeën/voorstellen presenteren ter discussie.

Adviezen

De Vlaamse Regering wordt voor de uitwerking van het energie- en klimaatbeleid in Vlaanderen geadviseerd door een specifiek daartoe opgericht Opvolgpanel VEKP. Daarnaast worden de belangrijkste middenveldorganisaties en belangengroepen ook betrokken via de strategische adviesraden.

Overzicht VEKP per ESR-sector

Voor de broeikasgasuitstoot van sectoren transport, gebouwen, landbouw, (lichte) industrie en afval – de zogenaamde Effort Sharing sectoren (ESR) - wordt er per lidstaat een bindende doelstelling vastgelegd voor 2030, met een jaarlijkse nationaal emissieplafond voor de periode 2021-2030 dat geleidelijk naar die nationale 2030-doelstelling toewerkt. De Europese lidstaten worden geacht om nationale energie- en klimaatplannen met beleidslijnen, maatregelen en prognoses op te maken ter invulling van deze nationale doelstelling.

Voor België is er een doelstelling voor de reductie van broeikasgasuitstoot van -47% in 2030 (t.o.v. 2005) vastgelegd. Deze Belgische doelstelling en de bijhorende ESR-emissieruimte dient nog verdeeld te worden over de verschillende entiteiten in het kader van de intra-Belgische lastenverdeling voor de periode 2021-2030.

Vlaanderen streeft in haar Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 de doelstelling na om tegen 2030 zijn broeikasgasemissies in de ESR-sectoren te reduceren met 40% ten opzichte van 2005. Op deze webpagina vindt u een overzicht te vinden van de prognoses en belangrijkste beleidslijnen in het Vlaamse plan.

Ter info. De klimaatinspanningen van de industrie, elektriciteitsproductie, luchtvaart en de maritieme sector vallen niet onder de ESR-sectoren, maar worden op Europees niveau aangestuurd via het Europese emissiehandelssysteem.