Vlaams Energie- en Klimaatplan

Op 12 mei 2023 heeft de Vlaamse Regering een nieuw Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) goedgekeurd. Het gaat om een update van het initiële VEKP dat in 2019 werd goedgekeurd. Met dit plan worden de inspanningen in de sectoren transport, gebouwen, landbouw, (lichte) industrie en de afvalsector, de zogenaamde ESR-sectoren, aangescherpt. De ambitie in het nieuwe VEKP 2021-2030 wat betreft de reductie van broeikasgasemissies in de ESR-sectoren wordt zo opgeschroefd tot -40% tegen 2030 (t.o.v. 2005)

Vlaanderen engageert zich voor onderstaande doelstellingen:

 • Broeikasgasreductie in de ESR-sectoren: -40% in 2030 ten opzichte van 2005
 • LULUCF-sector: Vlaanderen stelt zich als doelstelling om in een Belgische context te voldoen aan de vereisten van de nieuwe Verordening, dus aan de no-debit rule voor de periode 2021-2025, en een bijdrage te leveren aan de 320 kt CO2-eq bijkomende opslag tegen 2030
 • Energiebesparing (art. 7 van de energie-efficiëntierichtlijn): 91,845 TWh
 • Hernieuwbare energie: 31.974 GWh in 2030

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan is opgedeeld in acht delen:

 1. Inleiding, beleidskader en proces
 2. Decarbonisatie: broeikasgasemissies en verwijderingen
 3. Decarbonisatie: hernieuwbare energie
 4. Energie-efficiëntie
 5. Energiezekerheid en interne energiemarkt
 6. Energiearmoede
 7. Onderzoek, innovatie en concurrentievermogen
 8. Impactanalyse en financiering

Download hier de actualisatie van het Vlaams energie- en klimaatplan 2021-2030(PDF bestand opent in nieuw venster) zoals goedgekeurd op 12 mei 2023. Ook de visienota(PDF bestand opent in nieuw venster) omtrent de actualisatie kunt u hier raadplegen.

Coördinatie, verantwoordelijkheden en monitoring

Er bestaan binnen de Vlaamse overheid concrete afspraken rond de coördinatie, verantwoordelijkheid voor implementatie en monitoring van de vooruitgang van het VEKP.

Participatie

Er wordt maximaal beroep gedaan op de expertise van stakeholders doorheen het hele beleidsproces (van beleidsvoorbereiding tot en met beleidsimplementatie). Van elke entiteit binnen de Vlaamse overheid wordt verwacht dat zij stakeholderoverleg organiseren rond de maatregelen uit het VEKP die aan hen zijn toegewezen. Het VEKA heeft hierin een voorbeeldrol, en organiseert haar stakeholderoverleg in de eerste plaats via de zogenaamde ‘Stroomgroepen’.

Het VEKA heeft wat betreft stakeholderoverleg een dubbele rol:

 • de rol van verantwoordelijke entiteit voor de implementatie van de toegewezen VEKP-maatregelen;
 • de rol als coördinerende entiteit voor het VEKP. Dit vertaalt zich in drie Inhoudelijke Stroomgroepen en twee Overkoepelende Stroomgroepen.

De Stroomgroepen zoals ze anno 2022 worden georganiseerd, zijn bedoeld als overlegforum voor de energie- en klimaatthema’s tussen de energie- en klimaatadministratie en het brede middenveld. Het doel is om input te verzamelen aangaande nieuwe beleidsvoorstellen enerzijds, en feedback aangaande de implementatie van besliste maatregelen anderzijds. Aanvullend kan het overleg ook opgevat worden als een platform waar stakeholders ook zelf onderwerpen kunnen aandragen en ideeën/voorstellen presenteren ter discussie.

Adviezen

De Vlaamse Regering wordt voor de uitwerking van het energie- en klimaatbeleid in Vlaanderen geadviseerd door een specifiek daartoe opgericht Opvolgpanel VEKP. Daarnaast worden de belangrijkste middenveldorganisaties en belangengroepen ook betrokken via de strategische adviesraden.