Gedaan met laden. U bevindt zich op: U-waardeberekening van vensters: algemeen Vensters

U-waardeberekening van vensters: algemeen

Geldig voor alle bouwaanvragen

De warmtedoorgangscoëfficiënt Uw

De Uw-waarde karakteriseert de isolatiewaarde van een venster op zich voor het ingebouwd is (het naakte venster). De afmetingen van het venster voor de bepaling van de Uw-waarde verschillen dus van de afmetingen voor de bepaling van de oppervlakte van het venster als verliesoppervlak. De verliesoppervlakte van het ingebouwde venster stemt overeen met de afmetingen van de dagopening.

Parameters van Uw

Ag

de zichtbare oppervlakte van de beglazing

Af

de oppervlakte van de samenstellende raamprofielen

Ap

de oppervlakte van de opake vulpanelen

Ar

de oppervlakte van de ventilatieroosters

Ug

W/m²K

U-waarde van de beglazing

Uf

W/m²K

U-waarde van het raamprofiel

Up

W/m²K

U-waarde van het opake vulpaneel

Ur

W/m²K

U-waarde van het ventilatierooster

Ψg

W/m²

Ψ-waarde van de beglazing

Ψp

W/m²

Ψ-waarde van de gecombineerde effecten van vulpaneel, randverbinding en raamprofiel

Bereken de A-, U- en Ψ-waarden steeds tot 2 cijfers na de komma.

  • De U-waarden moeten minstens tot op 2 beduidende cijfers berekend zijn.
  • De b*U-waarde en de oppervlaktegewogen gemiddelde Uw-waarde die afgetoetst worden aan de Umax-eis moeten berekend worden tot op 2 cijfers na de komma. (De EPB-software toont steeds de waarden tot op 2 decimalen).

Alle oppervlakten zijn geprojecteerde zichtbare oppervlakte op het vlak van het venster. Bij gebogen vensters volgt de projectie het gebogen oppervlak.

Slechts 1 bepalingsmethode per EPB-eenheid (gebouw)

Ofwel is de Uw-waarde nauwkeurig berekend, ofwel is de vereenvoudigde bepaling toegepast.

Binnen eenzelfde gebouw () is het niet toegestaan om de gedetailleerde rekenmethode voor het ene venstergeheel en de vereenvoudigde bepaling voor een ander venstergeheel te gebruiken. Bij de bepaling van de oppervlakte gewogen gemiddelde U-waarde voor vensters is immers bij de vereenvoudigde bepaling een vaste oppervlakteverhouding genomen tussen beglazing en raamprofiel. Indien de 2 methodes door elkaar gebruikt zijn, gebeurt deze berekening steeds met de vaste oppervlakteverhouding. Daardoor is de oppervlakte gewogen gemiddelde verhouding niet correct berekend voor de vensters die in detail zijn ingevoerd. Dit kan zowel nadelig als voordelig zijn bij het aftoetsen van de U-waarde. De moet zich daarom houden aan 1 methode bij de berekening van de U-waarde van vensters.

Gegevensinvoer via directe invoer is altijd toepasbaar in beide bepalingsmethodes, als de direct ingevoerde waarden berekend zijn volgens de juiste normen.

Ur-waarde van de RTO op 2 manieren

U kunt de U-waarde van de RTO op 2 manieren berekenen:

  • vereenvoudigde methode: door een vereenvoudigde oppervlakteverdeling (raamprofiel, beglazing en ventilatierooster) en rekening houdend met een overeenstemmende lengte van de afstandshouder van de beglazing;
  • standaardberekening: door de werkelijke oppervlakten van het raamprofiel, de beglazing, het ventilatierooster, eventueel een paneel en ook de werkelijke lengte van de afstandshouder van de beglazing in te rekenen.

Directe invoer van de Uw-waarde

Als men beschikt over door de fabrikant vooraf nauwkeurig bepaalde Uw-waarden in overeenstemming met de juiste normen, is het toegestaan deze Uw-waarde per venster te rapporteren via een directe invoer van de Uw-waarde, onafhankelijk van de toegepaste rekenmethode. Gegevens ingevoerd via directe invoer moeten altijd voorzien zijn van de noodzakelijke stavingsdocumenten.

Andere Uw-waarde voor identiek venster naargelang het gebruikte softwarepakket

De Uw-waarde van eenzelfde raam kan verschillen in de 2 softwarepakketten.

In het (hoofdstuk E2) zijn 2 manieren beschreven om de afstandshouder tussen profiel en beglazing in te rekenen. In de EPB-software Vlaanderen is de methode uit tabel E2 gebruikt, in de EPB-software 3G is de methode uit tabel E1 gebruikt. Hierdoor zullen identieke vensters bijna altijd een andere U-waarde hebben in de softwarepakketten.

Effect op Uw bij gebruik van een coating op beglazing

Bij het meer gedetailleerd berekenen van de Uw-waarde heeft de aan- of afwezigheid van een coating invloed op de U-waarde van de beglazing en op de Ψ-waarde (aansluiting tussen profielen en beglazing). De Ψ-waarde voor een beglazing met coating, is hoger dan die voor beglazing zonder coating.

Effect op Uw bij aanwezigheid van luiken of rolluiken

Het isolerende effect door de aanwezigheid van luiken of rolluiken is niet opgenomen in de Uw-waarde van het venster. De aanwezigheid van luiken heeft dus geen invloed op de Uw-waarde van een venster, maar wel op de warmteverliezen en zonnewinsten. Het isolerende effect is afhankelijk van de luchtdoorlaatbaarheid van het luik in gesloten toestand. In § 8.4.5.2 van het is beschreven hoe u dit kunt inrekenen. Deze rekenmethode is geïntegreerd in de EPB-software 3G.