Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een afwijking voor externe warmtelevering aanvragen (EPB-aangiften t.e.m. 31-12-2022) Een afwijking voor externe warmtelevering aanvragen (Huidig)

Een afwijking voor externe warmtelevering aanvragen (EPB-aangiften t.e.m. 31-12-2022)

Geldig voor EPB-aangiften t.e.m. 31.12.2022 Bekijk tijdslijn

Als u een systeem van externe warmtelevering wenst in te rekenen volgens de detailberekening (dus met behulp van het rekenblad), moet u steeds een afwijking aanvragen.

Waarvoor vraagt u een afwijking aan?

U dient een afwijkingsaanvraag in voor:

  • één gebouw dat is aangesloten - of wordt aangesloten - op een systeem van externe warmtelevering
  • een ontwikkeling van meerdere gebouwen die zijn aangesloten - of worden aangesloten - op eenzelfde systeem van externe warmtelevering.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u rekening houden met een gefaseerde uitbouw.

Wie kan een afwijking aanvragen?

De of een derde partij dient, namens de aangifteplichtige, de afwijkingsaanvraag in. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) richt zich in haar communicatie over de aanvraag steeds tot de partij die in het aanvraagdossier als ‘aanvrager’ staat opgegeven. Als een derde partij de aanvraag namens de aangifteplichtige indient, dan bezorgt die derde partij de definitieve beslissing van het VEKA aan de aangifteplichtige.

Tot wanneer kan u een afwijking aanvragen?

U kunt een afwijking aanvragen zolang de EPB-aangifte niet is ingediend en:

  • tot op het moment van de ingebruikname van het gebouw
  • en binnen de 5 jaar na het verlenen van de bouwvergunning.

Als het project een ontwikkeling van meerdere gebouwen betreft, die aangesloten zijn op een systeem van externe warmtelevering, dan kunt u de afwijking aanvragen zolang de EPB-aangifte niet is ingediend, en:

  • tot op het moment van ingebruikname van het eerste gebouw in het project
  • en binnen de 5 jaar na de eerste verlening van een bouwvergunning van een gebouw in het project.

Hoe vraagt u een afwijking aan?

U dient namens de aangifteplichtige een afwijkingsaanvraag in bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap door middel van een gedateerd ontvangstbewijs of per aangetekende brief naar:

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Energieprestatieregelgeving – Aanvraag afwijking externe warmte
Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel

Die formele aanvraag bevat het volledige aanvraagdossier. Eventuele bijlagen kunnen op cd-rom of op usb-stick toegevoegd worden of kunnen via e-mail verstuurd worden naar veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) mits een duidelijke verwijzing naar de afwijkingsaanvraag.

Opbouw en wettelijk vereiste inhoud van de afwijkingsaanvraag

In paragraaf 3 van de regelgeving(opent in nieuw venster) wordt de opbouw en wettelijk vereiste inhoud van de afwijkingsaanvraag in detail toegelicht. Gelieve voor een vlotte verwerking van uw dossier dezelfde nummering te gebruiken. Het aanvraagdossier moet minstens al de opgesomde gegevens bevatten, onder andere het rekenblad.

In het tabblad ‘Template aanvraagdossier’ van het rekenblad vindt u een template die u kunt gebruiken voor de samenstelling van uw aanvraagdossier. De template kan u helpen om na te gaan of u zeker alle nodige gegevens bezorgd hebt.

De beslissing van het VEKA

Het VEKA beoordeelt de afwijkingsaanvraag en beslist binnen de 120 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag over de afwijking. De beslissing van de administrateur-generaal komt op de website van het VEKA. U dient de resultaten van het afwijkingsbesluit op een correcte manier over te nemen in de EPB-software en dit afwijkingsbesluit als stavingstuk toe te voegen.

Als het VEKA aanvullende informatie betreffende de inhoud van het aanvraagdossier opvraagt, schort het VEKA de termijn voor het nemen van de beslissing op. Het VEKA stelt de aanvrager van de opschorting van die termijn per brief op de hoogte. Na ontvangst van de gevraagde informatie loopt de termijn verder.

De beslissing over de afwijking blijft geldig zolang de as-builtsituatie niet verschilt van de gegevens van het aanvraagdossier. Zijn er toch verschillen tussen de as-builtsituatie en de goedgekeurde afwijking, volg dan deze procedure.