Onderzoek & resultaten

Bos

Het bosonderzoek binnen het INBO richt zich op het begrijpen van het functioneren van bosecosystemen. We bekijken de rol van biodiversiteit, abiotiek, klimaat, milieudruk en hersteltrajecten. Daarnaast blijven we inzetten op genetisch onderzoek over de autochtone bomen en struiken en de klimaatrobuustheid van inheemse boomsoorten.

Op basis van het ecosysteemonderzoek reiken we beleids- en beheerrelevante adviezen en instrumenten aan zoals:

  • referentie-, streef- en drempelwaarden voor habitatkwaliteit, milieudrukken en duurzaam gebruik
  • instrumenten voor duurzame ‘nature based solutions’: beslissingsondersteunende modellen, kaartlagen, collecties van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en aanbevolen herkomsten, genetische onderbouwing van het begrip ‘duurzame staat van instandhouding’, ...

Het INBO kan hierbij bogen op continuïteit en multidisciplinariteit. Via permanente meetnetten komen we tot langlopende meetreeksen, databanken en collecties. INBO- medewerkers vervullen coördinerende functies in internationale netwerken zoals ICP Forests.

Na het Bossymposium van 2017 heeft het INBO samen met de universiteiten de resultaten van het traject verwerkt tot een kennisagenda25. Om de kennisagenda te realiseren en de dialoog verder te zetten, start het INBO twee overlegstructuren op:

  • Een gebruikersplatform bosonderzoek dat garant staat voor interactie en afstemming tussen alle bosactoren (beleid, belanghebbenden en onderzoekers) door de voornaamste kennisnoden in kaart te brengen en zorg te besteden aan kennisdoorstroming naar de praktijk.
  • Complementair hiermee zal een onderzoekersplatform bosonderzoek afspreken over een goede strategische aanpak van de kennisvragen. Daarnaast wil het onderzoekersplatform de samenwerking over onderzoeksinstellingen heen bevorderen en het Vlaamse bosonderzoek internationaal positioneren.

Door de coördinatie van gebruikers- en onderzoeksplatform bosonderzoek wil het INBO samen met de universiteiten het bosonderzoek in Vlaanderen laten aansluiten op de noden van beleid en belanghebbenden en werk maken van een goede doorstroming van onderzoeksresultaten.