Onderzoek & resultaten

Faunabeheer

Hoe kan onze samenleving duurzaam omgaan met wilde dieren? De open ruimte in  Vlaanderen is beperkt en verschillende belanghebbenden hebben hier verschillende verwachtingen over. Grote zoogdieren zoals everzwijn, ree, bever en wolf hebben grote leefgebieden nodig maar onze natuur is sterk versnipperd. Om ruimte te bieden aan de dieren, moeten we ze gericht beheren, in dialoog met alle betrokken belanghebbenden.

  • Het INBO ontwikkelt kennis over het beheer van grote zoogdieren, wildsoorten en exoten. Hiermee ondersteunen we overheidsinstanties zoals ANB, VMM en VLM die het beleid voorbereiden en het beheer uitvoeren voor bepaalde soorten. Het INBO monitort de aantallen en verspreiding van de dieren en volgt op hoe ze gebruikt en beheerd worden. INBO evalueert ook beheertechnieken, ontwikkelt nieuwe technieken en verleent praktisch advies. Om rekening te houden met de maatschappelijke wensen van de verschillende belanghebbenden, overleggen we intensief met hen.
  • Wij zetten in op populatiemodellering om de invloed van menselijke en andere factoren op populaties van grote zoogdieren, wildsoorten en exoten in Vlaanderen te voorspellen. Dankzij de modellen kunnen we de invloed sneller inschatten bij ‘nieuwe’ soorten zoals wolf en wasbeer.
  • We ontwikkelen nieuwe methoden zoals uniforme monitoringsprotocollen, omgevings-DNA, cameravallen, citizen science en automatisatie van de dataverwerking.