Onderzoek & resultaten

Beschermde natuur

Onder het thema beschermde natuur groeperen we projecten die betrekking hebben op zogenaamde donkergroene natuur, dat wil zeggen gebieden en soorten die een hoge beschermingsgraad genieten, bv. via Europese natuurrichtlijnen, het statuut van natuurreservaat, natuurdomein of dergelijke. Beschermde natuur in aquatische omgeving en in de bossfeer worden onder die respectievelijke programma’s behandeld.

  • Monitoring van toestand en trend van de beschermde natuur is een essentieel en juridisch verplicht onderdeel van de beleidsevaluatie, zowel op niveau van Vlaanderen, België, Europa als OSPAR.
  • Het INBO rapporteert hierover via indicatoren. Voor het terreinwerk zetten we maximaal in op samenwerking met externen.
  • Soorten, habitats en gebieden hebben sterke interacties met mens, landschap en milieu. Ecologisch onderzoek naar het functioneren van beschermde natuur is cruciaal om ze duurzaam te behouden, herstellen en beheren. Met dit onderzoek biedt INBO wetenschappelijke onderbouwing aan het natuurbeleid. De resultaten van het onderzoek zijn ook nuttig op andere domeinen zoals ruimtelijk beleid, milieubeleid, exotenbeleid, bos- en landbouwbeleid, enz.
  • In dit onderzoek bekijken we welke trends zich voordoen en zoeken we er een verklaring voor. Via modellering voorspellen we welke ontwikkelingen we kunnen verwachten in een omgeving die steeds verandert. We onderzoeken oorzaken, drukken en relaties die de toestand en de ontwikkeling van soorten en ecosystemen beïnvloeden.
  • Op basis van de resultaten levert het INBO praktijkgerichte oplossingen voor het beheer. Hiermee kunnen beleidsmakers, beheerders, adviesbureaus en landschapsplanners aan de slag op het terrein.
  • We zetten de kweek van bedreigde vissen en amfibieën verder en we werken (her)introductieplannen uit om soortbeschermingsplannen te ondersteunen en instandhoudingsdoelstellingen te realiseren.