Onderzoek & resultaten

Bodem & lucht

Onder het onderzoeksthema "Bodem en lucht" vallen een groot aantal projecten die op korte en lange termijn cruciale aspecten van onze bodem en in mindere mate lucht opvolgen.

  • Het INBO onderzoekt voorraden, cycli en stromen van nutriënten en chemische verbindingen in en tussen de compartimenten lucht, bodem, (bodem)water en vegetatie. Dit gebeurt vooral via langetermijnmonitoring, grotendeels in onderzoekssites die deel uitmaken van de Europese eLTER onderzoeksinfrastructuur.
  • Kennis over de status en trends van nutriëntenvoorraden en -cycli is van groot belang om de impact van milieudruk (bv. eutrofiëring, polluenten, klimaatveranderingen, wijzigingen in landgebruik) op bos en natuur in te schatten en maatregelen voor te stellen. Data van luchtconcentraties en deposities dragen bij tot de rapportering over de effecten van luchtverontreiniging op ecosystemen (NEC-richtlijn23). We zetten dit onderzoek naar voorraden en cycli verder.
  • Het INBO bouwt ook verder aan zijn kennis van de abiotische randvoorwaarden in habitats en van de relatie tussen nutriëntenvoorraden en de beschikbaarheid ervan. Het start bijkomend onderzoek op naar de effecten van herstelmaatregelen (bv. bekalking) op de nutriëntenhuishouding, en zal werken aan de ontwikkeling van (bio)indicatoren, expertsystemen en signaalkaarten. Door intensere samenwerking met universitaire partners zetten we meer in op ecosysteemmodellering, zoals het ontwikkelen van stoffen- en (bodem)waterbalansmodellen.
  • Voor het onderzoek van het bodemleven ontwikkelen we biologische indicatoren, die de toestand en de evolutie van de bodemkwaliteit en -biodiversiteit in de belangrijkste habitattypes opvolgen. Ook het effect van beheermaatregelen op de bodemkwaliteit wordt een onderzoekstopic.
  • Rond grondwater en ecohydrologie beschrijven we ecohydrologische processen. Hiervoor doen we beroep op bestaande datasets, gericht verzamelde meetgegevens en langlopende monitoringsinitiatieven, o.a. in de LTER-sites. We adviseren over ecologische doelstellingen voor het duurzaam behoud en herstel van grondwatergebonden ecosystemen. Ook werken we toetsingskaders en indicatoren uit om de toestand en trend van de grondwatergebonden ecosystemen en de doelstellingen kritisch te evalueren en om natuurpotenties in te schatten. INBO blijft het beheer en herstel van de grondwatergebonden ecosystemen ondersteunen via adviezen op maat.
  • Het onderzoeken van het risico voor verdroging in natuurgebieden wordt een belangrijk thema. Hiervoor ontwikkelen we droogte-indexen en waterbalansmodellen, in samenwerking met universiteiten of andere onderzoeksinstellingen.
  • Ondanks emissiereducerende maatregelen tijdens de voorbije decennia staan ecosystemen in Vlaanderen nog steeds onder hoge druk van o.a. verzuring en vermesting. INBO zet zijn langetermijnmonitoring rond de effecten van lucht- en bodemverontreiniging op bossen en open habitats verder en legt daarbij de nadruk op het analyseren en valoriseren van de meetreeksen.