Onderzoek & resultaten

Klimaat

Het is duidelijk dat de klimaatverandering een ingrijpende invloed gaat hebben op de biodiversiteit in de komende decennia. Het INBO houdt de vinger aan de pols:

 • INBO onderzoekt de effecten van klimaatverandering op ecosystemen. We doen dit via langetermijnonderzoek in een selectie van Europees beschermde bossen en open habitats, in het internationaal kader van LTER (Long-Term Ecosystem Research).
 • In het kader van klimaatadaptatie onderzoeken we hoe de weerbaarheid van biodiversiteit en ecosysteemdiensten kan worden verhoogd. Door ecologische kennis van soorten en ecosystemen samen te brengen met scenario’s van klimaatverandering en landgebruik, maken we projecties van biodiversiteit en soortenverspreiding in de toekomst. Met deze informatie kan het beleid aan de slag om de biodiversiteit maximaal te beschermen.
 • Rond klimaatmitigatie onderzoekt INBO wat de mogelijkheden zijn om broeikasgassen vast te leggen in ecosystemen en zo de netto uitstoot te verminderen. Hiervoor bestuderen we de geografische verspreiding van koolstofvoorraden onder en boven de grond, hun omvang, en de veranderingen doorheen de tijd. We gaan ook de effecten na van beheer, landgebruik en klimaatverandering op de koolstofopslag in ecosystemen. In het bijzonder besteden we aandacht aan natuur- en bosgebieden met hoge koolstofconcentraties, de zogenaamde ‘koolstof hotspots’.
 • Vlaanderen besliste op 1 december 2016 om het Klimaatakkoord van Parijs te concretiseren in het Vlaamse Klimaat- en Energiepact. De overheid heeft in samenspraak met de maatschappij verschillende acties opgesteld die voor een deel al uitgevoerd worden.
  Het INBO draagt bij aan volgende engagementen uit het pact:
  • Kennisopbouw klimaatrobuustheid van het Natura 2000 netwerk in Vlaanderen
  • Kennisopbouw voor het onderbouwen van instrumenten voor beheerders
  • Kennisopbouw over de bijdrage van natuur aan C-vastlegging
  • LTER-Vlaanderen als onderzoeksinfrastructuur voor onderzoek en opvolging klimaateffecten
  • Inschakelen van het meetnet onbeheerde referentiebossen (bosreservatenmeetnet) in functie van het klimaatvraagstuk
  • Onderzoek naar de impact van klimaatveranderingen op ecosysteemdiensten
  • Onderzoek naar boomherkomsten in functie van adaptatie