Gedaan met laden. U bevindt zich op: Meldingen en klachten Personeel

Meldingen en klachten

Binnen de Vlaamse overheid zijn er diverse kanalen waar je terecht kunt met meldingen, klachten of vragen over onder andere integriteit, diversiteit en welzijn. Deze webpagina biedt een overzicht van de voornaamste kanalen.

Voor wie?

Je bent een personeelslid bij de diensten van de Vlaamse overheid.

Meldingen over wantoestanden en inbreuken

Je kunt bij het intern meldpunt voor klokkenluiders terecht voor meldingen over wantoestanden en inbreuken binnen de organisatie. Een inbreuk is een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is, of die de regelgeving schendt. Het kan bijvoorbeeld gaan om onrecht, fraude, corruptie of andere zaken die het algemeen belang schaden.

Elke persoon die in het kader van een werkrelatie informatie verkreeg over inbreuken kan een melding maken, ook anoniem. Als melder geniet je automatisch bescherming tegen represailles.

Lees meer over de klokkenluidersregeling. Ook de contactpersoon integriteit van jouw entiteit kan jou meer vertellen over de klokkenluidersregeling.

Meldingen en vragen over integriteit en deontologie

Je kunt bij je leidinggevende of de contactpersoon integriteit terecht voor meldingen en vragen over integriteit en deontologie. Dit gaat bijvoorbeeld om situaties die de objectieve uitoefening van de functie kunnen beïnvloeden, zoals geschenken of privébelangen van een collega. De regelgeving wordt hierbij niet altijd geschonden.

Lees meer over integriteit.

Meldingen en vragen over psychosociale risico’s en ongewenst gedrag

Je kunt bij de vertrouwenspersoon van jouw entiteit terecht voor alle meldingen en vragen rond psychosociale risico’s zoals stress, burn-out en ongewenst gedrag.

Lees meer over welzijn.

In geval van grensoverschrijdend gedrag kun je ook terecht bij het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Zij beschouwt grensoverschrijdend gedrag als een koepelbegrip voor geweld (zowel fysiek als psychisch), pesterijen en ongewenst seksueel gedrag.

Vragen over gelijke kansen, diversiteit en inclusie of een klacht over discriminatie

Je kunt bij de diversiteitsambtenaar van jouw entiteit terecht met vragen over gelijke kansen, diversiteit en inclusie op de werkvloer. Vind jouw diversiteitsambtenaar.

Lees meer over diversiteit.

Heb je een klacht over discriminatie en weet je niet goed tot wie jij je moet richten? De dienst Diversiteitsbeleid is een centraal aanspreekpunt voor al deze zaken en verwijst je door naar de instantie die hiervoor bevoegd is. Op die manier kan je zelf contact opnemen met de betrokken meldpunten(opent in uw e-mail applicatie).

Lees meer over discriminatie.

Klachten over de dienstverlening

Je kunt bij de klachtenbehandelaar of de entiteit zelf terecht met klachten over de dienstverlening van een Vlaamse overheidsdienst. De klachtenregeling is in principe niet gericht op personeelsleden, zoals bovenstaande kanalen dat wel zijn. Je bent echter naast personeelslid ook een burger die gebruik maakt van de dienstverlening van de Vlaamse overheid. Vanuit die hoedanigheid kan ook jij gebruik maken van de klachtenregeling.

Lees meer over de klachtenprocedure.