Gedaan met laden. U bevindt zich op: Medisch bijstandsverlof Verloven en afwezigheden

Medisch bijstandsverlof

Wil je even minder werken om voor een zwaar ziek gezinslid of familielid te zorgen? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid verlof voor medische bijstand nemen. Dit is 1 van de federale zorgverloven die je het recht geeft om gedurende een bepaalde periode in je loopbaan minder of niet te werken.

Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je neemt de zorg op van een zwaar ziek gezins- of familielid (zie onder). De verzorging kan bestaan uit elke vorm van bijstand waarvan de arts oordeelt dat die noodzakelijk is voor het herstel: sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging.

Duur

De duur van het medisch bijstandsverlof hangt af van het werkregime dat je verkiest:

 • Voltijdse onderbreking van je arbeidsprestaties (100%): maximaal 12 maanden per patiënt, al dan niet op te nemen in opeenvolgende periodes van 1 tot 3 maanden.
 • Onderbreking van je arbeidsprestaties met de helft (50%) of 1/5de (20%): maximaal 24 maanden per patiënt, al dan niet op te nemen in opeenvolgende periodes van 1 tot 3 maanden.

Opgelet:

 • Je kunt het verlof ook in weken en dagen opnemen (bijvoorbeeld 6 weken of 1 maand en 17 dagen) zolang je minstens 1 maand en maximum 3 maanden per keer aanvraagt.
 • De duur wordt verdubbeld als je als alleenstaande ouder uitsluitend en effectief samenwoont met minstens 1 kind en het medisch bijstandsverlof aanvraagt voor een zwaar ziek kind van maximaal 16 jaar. Dit betekent dat er behalve je kinderen geen andere personen bij jou mogen inwonen. Je hebt het kind waarvoor je de aanvraag doet ook uitsluitend of hoofdzakelijk ten laste (je ontvangt kinderbijslag en je kinderen hebben geen beroeps- of vervangingsinkomen). Meer info vind je op de webpagina van de RVA(opent in nieuw venster).
 • Tijdens of na de hospitalisatie van een zwaar ziek kind is een afwezigheidsperiode van 1 week mogelijk, eventueel verlengbaar met 1 week.
 • Ben je contractueel? Dan is de keuze van je werkregime afhankelijk van je arbeidsovereenkomst en arbeidsduur (zie onder).

Opname en beëindiging

 • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
 • Aanvangsdatum: dit verlof mag op elk moment ingaan, als je voldoet aan de voorwaarden.
 • Wijzigen en verlengen: een wijziging van opnamevorm is mogelijk. Bij verlenging moet je het verlof opnieuw aanvragen.
 • Opzeggen: dit is mogelijk. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

Opgelet: aan dit verlof is een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) gekoppeld. Je verliest die uitkering als je minder dan 1 maand effectief afwezig bent. Het is wel mogelijk om je verlof vroegtijdig stop te zetten omwille van het overlijden van de persoon voor wie je het verlof opneemt. In dat geval eist de RVA de uitbetaalde uitkeringen niet terug. In geval van overlijden is het ook mogelijk om het verlof verder te zetten tot de voorziene einddatum.

Gevolgen van opname

 • Gevolgen voor anciënniteit: een deeltijdse onderbreking van dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op. Neem je dit verlof met een voltijdse onderbreking op, dan bouw je geen schaalanciënniteit op. Hierdoor zal je als ambtenaar later dan voorzien overgaan naar de volgende salarisschaal.
 • Gevolgen voor vakantiedagen: het aantal vakantiedagen wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar. Bereken zelf je vakantiedagen op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator(opent in nieuw venster).
  • Opgelet: ook het aantal dagen onbetaald verlof (losse dagen als recht) wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar.
 • Gevolgen voor wettelijk pensioen: dit verlof is 1 van de federale zorgverloven. Hiervoor geldt een specifieke pensioenregeling. Meer informatie of een vraag? Lees meer op de webpagina van de Federale Pensioendienst(opent in nieuw venster) of ga langs bij een pensioenexpert voor je persoonlijke vraag(opent in nieuw venster).
 • Gevolgen voor aanvullend pensioen: dit verlof telt niet mee voor je aanvullend pensioen. Meer informatie of vraag? Lees meer op de webpagina ‘Aanvullend pensioen’.
 • Financiële gevolgen:
  • Je krijgt een salaris evenredig met je werkregime. Neem je een voltijdse onderbreking op? Dan ontvang je geen salaris. Bereken zelf je salaris op basis van je persoonlijke situatie met de salarissimulator(opent in nieuw venster).
  • Je kunt je in geval van financiële nood een onderzoek voor een extra tegemoetkoming voor zorg aan zwaar ziek familielid vragen aan de vzw Sociale dienst (zie hoe aanvragen).
  • Dit verlof heeft invloed op je vakantiegeld en eindejaarstoelage. Lees meer op de webpagina’s over 'vakantiegeld’ en ‘eindejaarstoelage'.
  • Aan dit verlof is een onderbrekingsuitkering verbonden die wordt uitbetaald door de RVA. Vraag die uitkering altijd aan. Doe je dit niet, dan wordt het verlof onmiddellijk stopgezet en omgezet naar non-activiteit totdat je het werk hervat of een ander verlof opneemt. Lees meer op de webpagina van de RVA over het bedrag van de onderbrekingsuitkering(opent in nieuw venster).
 • Andere gevolgen: bij langdurige afwezigheid wordt je abonnement voor woon-werkverkeer automatisch stopgezet. Je moet dit tijdig opnieuw aanvragen. Lees meer op de webpagina ‘woon-werkverkeer openbaar vervoer’.

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’. Je lijnmanager of gemachtigde moet voor dit verlof rekening houden met specifieke cumulatieregels voor federale zorgverloven (zie onder).

Hoe aanvragen?

Medisch bijstandsverlof aanvragen of verlengen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Opgelet:

 • Verlof moet je altijd op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

 • Via mysocialsecurity.be(opent in nieuw venster) heb je toegang tot meerdere onlinediensten waaronder je digitaal RVA-dossier. De RVA gebruikt eBox(opent in nieuw venster), een digitale, persoonlijke en beveiligde elektronische brievenbus om je aanvraag te behandelen. Vergeet je eBox zeker niet te activeren.

 • Via Break@work(opent in nieuw venster) kun je zelf nagaan hoeveel maanden loopbaanonderbreking je nog kunt opnemen.

 • Stap 1

  Je vraagt het verlof aan in Vlimpers(opent in nieuw venster) onder ‘Verlof en werktijd’ > ‘Aanvraag’. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘Lbdeelt. Bijstand Ziek Familie’ (voor deeltijds verlof) of ‘LBO Bijstand Ziek Familie’ (voor voltijds verlof) en vul alle velden in. Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-snelstartkaarten over afwezigheden via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek de gewenste snelstartkaart.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan het ingevulde formulier 'aanvraag federaal zorgverlof'(Word bestand opent in nieuw venster) per post naar het DCPA.

 • Stap 2

  Je bezorgt na je aanvraag in Vlimpers het ingevulde 'medisch attest 2 - verlof voor medische bijstand(opent in nieuw venster)' of 'medisch attest 3 - verlof voor medische bijstand zwaar ziek minderjarig kind(opent in nieuw venster)' zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

  Zodra je aanvraag in Vlimpers is goedgekeurd en samen met je medisch attest is verwerkt door het DCPA, ontvang je een e-mail van de RVA. Die e-mail bevat een link naar je digitaal dossier bij de RVA. Je klikt op die link en vervolledigt je aanvraag voor de onderbrekingsuitkering. Je voegt waar nodig attesten toe. Hulp nodig? Lees meer op de webpagina van de RVA(opent in nieuw venster).

 • Stap 3

  Je ontvangt een bericht van de RVA met de beslissing over je uitkering (C62). Je bezorgt die beslissing (C62) zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan de beslissing (C62) per post naar het DCPA.

  Opgelet: je bent als personeelslid zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van je saldorecht voor loopbaanonderbreking. Enkel RVA heeft een overzicht van je dossier en neemt de eindbeslissing dat DCPA opvolgt. Een negatieve beslissing (bijvoorbeeld nevenactiviteit niet aangegeven, geen contingent meer, te laat aangevraagd, …) leidt tot een omzetting naar non-activiteit.

 • Stap 4

  Je kunt in geval van financiële nood contact opnemen met je maatschappelijk assistent van de vzw Sociale Dienst voor een extra tegemoetkoming ter compensatie van het loonverlies. Die zal dan aan de hand van een sociaal en financieel onderzoek bekijken of je hiervoor in aanmerking komt.

Hoe wijzigen of opzeggen?

Medisch bijstandsverlof wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Uitzondering: wil je medisch bijstandsverlof verlengen? Dan moet je dit opnieuw aanvragen.

Regelgeving