Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid ((opent in nieuw venster)).
 • Je bent aangesteld als pleegouder van een minderjarig kind door de rechtbank, een erkende dienst voor pleegzorg of het Comité Bijzondere Jeugdbijstand.
 • Bij de start van de pleegzorg is duidelijk dat het om een langdurige pleegzorg gaat van minimum 6 maanden.

Duur

Basisduur

Je kunt maximaal 6 weken (12 weken als het kind een handicap heeft) pleegouderverlof nemen ongeacht de leeftijd van het minderjarig kind. Dit is een 'éénmalig recht'. Je krijgt 2 extra weken als je tegelijkertijd meerdere pleegkinderen in je gezin opneemt.

Opgelet: je moet het verlof opnemen in een aaneengesloten periode per week of een veelvoud ervan. Neem je niet al het verlof op of zet je het vroegtijdig stop? Dan ben je het resterende verlof kwijt. Je kunt dit niet op een later moment opnemen.

Bijkomende weken

Vanaf 1 april 2019 heb je samen met je partner recht op bijkomende weken (zie tabel). Heeft je kind een handicap? Dan heb je recht op een verdubbeling van het aantal bijkomende weken. Je moet deze bijkomende weken onder elkaar verdelen per week en vastleggen in een verklaring van eer (zie voorbeeld onderaan).

vanaf

bijkomende weken

1 april 2019

1 week

1 januari 2021

2 weken

1 januari 2023

3 weken

1 januari 2025

4 weken

1 januari 2027

5 weken

  Opgelet:

  • Je kunt deze bijkomende weken enkel aaneensluitend opnemen op de 6 (of 12) weken (basisduur).
  • Je bent niet verplicht om dit verlof op hetzelfde moment op te nemen als je partner.
  • De aanvraagdatum bepaalt het recht op het aantal bijkomende weken (zie voorbeeld onderaan).

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement ((opent in nieuw venster)) of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: je bepaalt de aanvangsdatum in overleg met je lijnmanager of gemachtigde. Je pleegouderverlof gaat ten vroegste in de dag na de inschrijving van het minderjarige kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister, waaruit blijkt dat het kind bij je gedomicilieerd is.
  • Wijzigen en verlengen: niet van toepassing.
  • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Het resterende verlof ben je kwijt. Je kunt dit niet op een later moment opnemen. Raadpleeg je arbeidsreglement ((opent in nieuw venster)) of contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Gevolgen van opname

  • Gevolgen voor anciënniteit: dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op.
  • Gevolgen voor vakantiedagen: dit verlof heeft geen invloed op je vakantiedagen.
  • Gevolgen voor wettelijk pensioen: dit is nog niet duidelijk. Verloven waarvoor je gedeeltelijk loon ontvangt en met dienstactiviteit gelijkgesteld worden, kunnen in beperkte mate meetellen voor het wettelijk pensioen. Het akkoord van de federale ministerraad is aangevraagd. Meer informatie of vraag? Lees meer op de webpagina van de Federale Pensioendienst ((opent in nieuw venster)) of ga langs bij een pensioenexpert voor je persoonlijke vraag ((opent in nieuw venster)).
  • Gevolgen voor aanvullend pensioen: dit verlof telt niet mee voor je aanvullend pensioen. Meer informatie of vraag? Lees meer op de webpagina ‘Aanvullend pensioen’.
  • Financiële gevolgen:
   • Dit verlof heeft invloed op je vakantiegeld en eindejaarstoelage. Lees meer op de webpagina 'Vakantiegeld en eindejaarstoelage'.
   • Ben je statutair? Dan ontvang je gedurende de 1ste 3 dagen je salaris en gedurende de resterende tijd 82% van je brutosalaris.
   • Ben je contractueel? Dan ontvang je gedurende de eerste 3 dagen je salaris en gedurende de resterende tijd een uitkering van je mutualiteit.

  Cumulatie

  Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

  Hoe aanvragen?

  Pleegouderverlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgelet: dit verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

  • Stap 1

   Je bezorgt onderstaande documenten aan het DCPA via Vlimpers ((opent in nieuw venster)) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg documenten toe als bijlage van je vraag:

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur de documenten dan per post naar het DCPA.

   Opgelet: heb je het pleegkind fiscaal ten laste, dan bezorg je bijkomend het formulier ‘vermindering gezinslasten’ (PDF bestand opent in nieuw venster) aan het DCPA. Neem contact op met de FOD Financiën bij twijfel of je pleegkind in aanmerking komt om fiscaal ten laste te nemen.

  • Stap 2

   Je vraagt het verlof aan in Vlimpers ((opent in nieuw venster)) onder ‘Verlof en werktijd’ > 'Aanvraag'. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘pleegouderverlof’ en vul alle velden in.

   Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-instructiefilmpjes over afwezigheden via Vlimpers ((opent in nieuw venster)) > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek het gewenste instructiefilmpje.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Dan verwerkt het DCPA dit via het ingevulde document 'verklaring op eer' (zie stap 1).

  • Stap 3

   Breng je ziekenfonds tijdig op de hoogte van je afwezigheid wegens pleegouderverlof of maak een afspraak.

  Hoe wijzigen of stopzetten?

  Pleegouderverlof wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  • Stap 1

   Laat je arbeidsreglement je toe om je aanvraag te wijzigen of op te zeggen? Dan vraag je schriftelijk de goedkeuring aan je lijnmanager of gemachtigde.

  • Stap 2

   Je bezorgt de goedkeuring van je lijnmanager of gemachtigde zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers ((opent in nieuw venster)) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het ingevulde formulier voor het opzeggen van een verlof (Word bestand) per post naar het DCPA.

  • Stap 3

   Breng je ziekenfonds tijdig op de hoogte van de wijziging of stopzetting van je pleegouderverlof of maak een afspraak.