Gedaan met laden. U bevindt zich op: Arbeidsongeval Ziekte, ongeval en re-integratie

Arbeidsongeval

Heb je een arbeidsongeval? Na de 1ste hulp doe je altijd een aangifte. Dit is wettelijk verplicht en zo start je de administratieve formaliteiten. Deze webpagina bundelt alle informatie voor personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Voor wie?

Je bent een personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is een ongeval dat:

 • zich tijdens of door de uitoefening van je werk voordoet of op de weg van of naar je werk (zie onder)
 • veroorzaakt wordt door een plotselinge gebeurtenis
 • een letsel veroorzaakt

Lees verder op deze webpagina welke andere ‘gebeurtenissen’ ook kunnen voorvallen, of deze beschouwd worden als een arbeidsongeval en wat je moet doen. Bijvoorbeeld: agressie door een bezoeker, EHBO-ongeval…

Erkenning arbeidsongeval

Doe steeds aangifte van je ongeval. Binnen de Vlaamse overheid erkent de lijnmanager het ongeval al dan niet als arbeidsongeval. Conform het VPS kan de lijnmanager van een ministeriedienst deze bevoegdheid delegeren aan de lijnmanager van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI).

Conform de arbeidsongevallenwetgeving nemen ministerie en niet-ministeriediensten de kosten die het gevolg zijn van een arbeidsongeval ten laste binnen de eigen middelen. Niet-ministeriediensten kunnen deze kosten herverzekeren. De herverzekeraar kan adviseren inzake erkenning, maar heeft inzake erkenning van arbeidsongevallen geen bevoegdheid. De herverzekeraar neemt de kosten van een erkend arbeidsongeval ten laste binnen de grenzen van de wetgeving.

Medische kosten

Is je arbeidsongeval erkend? Dan worden de medische kosten als gevolg van dit arbeidsongeval terugbetaald. Dit gebeurt door het Bestuur van de medische expertise (Medex), een federale overheidsdienst. Raadpleeg het overzicht over de indiening en betaling van medische kosten(PDF bestand opent in nieuw venster) voor meer informatie.

Voor enkele agentschappen met rechtspersoonlijkheid geldt een uitzondering en gebeurt de terugbetaling van de medische kosten door de eigen verzekeraar (Ethias). Contacteer het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) voor meer informatie.

  Opgelet:

  • Heb je tijdens een dienstreis schade opgelopen aan je eigen vervoersmiddel? Raadpleeg de omzendbrief over stoffelijke schade(opent in nieuw venster) voor meer informatie. Schade die je hebt opgelopen tijdens woon-werkverkeer valt hier niet onder. Dit regel je zelf via je eigen burgerlijke aansprakelijkheids- of omniumverzekering, of via de eventuele tegenpartij.
  • Verlies of beschadiging van je bril wordt wel vergoed door Medex.

  Arbeidsongeschiktheid

  Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

  Na een arbeidsongeval volgt mogelijk een periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Dit wil zeggen dat je volgens je arts geheel of gedeeltelijk niet in staat bent om je functie uit te oefenen.

  Blijvende arbeidsongeschiktheid

  Vanaf het moment waarop je letsel genezen is of niet meer evolueert - ook wel ‘consolidatie’ genoemd - kan er door Medex of de verzekeraar blijvende arbeidsongeschiktheid vastgesteld worden.

  Deeltijdse prestaties wegens arbeidsongeval

  Na je afwezigheid wegens een arbeidsongeval kun je het werk deeltijds hervatten. Je hebt hiervoor wel toestemming nodig van Medex, die beoordeelt dat deeltijds werk mogelijk is. Deeltijdse prestaties zijn mogelijk tijdens de periode van zowel tijdelijke als blijvende arbeidsongeschiktheid.

  Je dient de deeltijdse prestaties wegens arbeidsongeval zelf aan te vragen. Werk samen met je behandelende arts een voorstel uit. Het voorstel van je behandelende arts dien je altijd vooraf aan Medex voor te leggen. Pas nadat de arts van Medex de verminderde prestaties heeft goedgekeurd en dus oordeelde dat deze prestaties in verband staan met het arbeidsongeval, mag je met dit arbeidsregime starten.

  Ten laatste 5 werkdagen voordat je de verminderde prestaties start, ga je op medisch onderzoek bij het medisch centrum van Medex in je regio. Zo kan Medex je werkgever op tijd op de hoogte brengen van de beslissing.

  Lees meer over verminderde prestaties wegens een arbeidsongeval(opent in nieuw venster).

  Bijzondere situaties

  In onderstaand overzicht vind je enkele bijzondere situaties. Hier kan het om een arbeidsongeval gaan, maar dat is niet altijd het geval. Dit hangt af van de context en de gevolgen van het ongeval of incident. Als je twijfelt, geef je de gebeurtenis best aan. Daarbovenop gelden soms nog bijkomende richtlijnen die je hieronder terugvindt.

  Preventie en bescherming

  Aangezien arbeidsongevallen een belangrijke graadmeter zijn voor het welzijnsniveau binnen je departement of agentschap, zorgt de Vlaamse overheid voor een goede begeleiding van het slachtoffer, wordt er een grondig onderzoek gevoerd en worden preventiemaatregelen getroffen door de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB).

  Hoe arbeidsongeval aangeven?

  Opgelet:

  • Heb je een ongeval? Doe dan binnen de 48 uur na het ongeval officiële aangifte (zie onderstaande stappen). Dat zorgt voor een vlotte administratieve afhandeling. Een laattijdige officiële aangifte is ook mogelijk als je bijvoorbeeld het letsel aanvankelijk onderschat had of omdat er later psychische problemen of een trauma optreden.
  • Had jij of een collega een ernstig (of dodelijk) ongeval? Verwittig dan onmiddellijk je leidinggevende in afwachting van de officiële aangifte. De manier waarop is niet belangrijk. Je entiteit moet onmiddellijk het DCPA én de preventieadviseur verwittigen. Op die manier kan het erkenningsdossier administratief opgevolgd worden én kan het intern onderzoek opgestart worden om de nodige preventiemaatregelen te nemen om dergelijke ongevallen te voorkomen.

   Wat is een ernstig ongeval?
   a) Een ongeval dat plaatsvond op de arbeidsplaats zelf.
   b) Een ongeval met letsels, veroorzaakt door het falen of ontbreken van de materiële preventiemaatregelen.
   Bijvoorbeeld: je snijdt in je hand doordat de machinebeveiliging ontbreekt of defect is.

  • Had een uitzendkracht een ongeval? Lees op de webpagina ‘uitzendarbeid’ hoe je dit aangeeft.
  • Stap 1

   Je brengt zo snel mogelijk je leidinggevende op de hoogte. Je doet dit mondeling of per mail en informeer je over de interne procedure van je entiteit voor de aangifte van een arbeidsongeval.

  • Stap 2

   Kies 1 van onderstaande opties en volg de instructies. Je optiekeuze hangt af van de instantie waarmee je departement of agentschap samenwerkt voor de erkenning van arbeidsongevallen. Contacteer het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) als je twijfelt.

   Optie 1: je departement of agentschap werkt samen met AGODI

   (voor de meeste departementen of agentschappen)

   Je vult onderstaande documenten nauwkeurig in (een slechte omschrijving kan leiden tot problemen bij de erkenning van het ongeval en bij het preventieonderzoek door de GDPB):

   Je bezorgt de ingevulde documenten zo snel mogelijk na je ongeval aan het DCPA via het Vlimpers-contactformulier (Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’). Kies ‘Welzijn’ bij ‘Specialisme’ en ‘Arbeidsongeval’ bij ‘Details’.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur de documenten dan per post naar het DCPA.

   Optie 2: je agentschap werkt samen met Ethias

   (voor een beperkt aantal agentschappen met rechtspersoonlijkheid)

   Je vult onderstaande documenten nauwkeurig in. Een slechte omschrijving kan leiden tot problemen bij de erkenning van het ongeval en bij het preventieonderzoek door de GDPB):

   Je bezorgt de ingevulde documenten zo snel mogelijk na je ongeval aan het DCPA via het Vlimpers-contactformulier (Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’). Kies ‘Welzijn’ bij ‘Specialisme’ en ‘Arbeidsongeval’ bij ‘Details’.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur de documenten dan per post naar het DCPA.

  • Stap 3

   Ben je afwezig wegens een arbeidsongeval? Meld dan je afwezigheid.

   Opgelet: je duidt op het ziekteattest van de Vlaamse overheid ‘wegens arbeidsongeval’ aan en je vult de datum van het arbeidsongeval in. Anders zal de afwezigheid als ziekte geregistreerd worden en aangerekend worden op je ziektecontingent als statutair.

  • Stap 4

   Je brengt je ziekenfonds altijd op de hoogte van het ongeval. Als het ongeval niet erkend wordt, kun je achteraf nog een tegemoetkoming van je ziekenfonds krijgen in de terugbetaling van je medische kosten.

  • Stap 5

   Afhankelijk van de instantie waarmee je departement of agentschap samenwerkt (zie stap 2), staat AGODI of Ethias in voor de juridische beslissing over de erkenning van je ongeval als arbeidsongeval. Het DCPA bezorgt de juiste instantie alle ingevulde formulieren. AGODI of Ethias brengt je vervolgens rechtstreeks op de hoogte van de beslissing.

   Voor bijkomende vragen over je dossier kun je terecht bij AGODI of Ethias.

  • Stap 6

   Afhankelijk van de instantie waarmee je departement of agentschap samenwerkt, staat Medex of Ethias in voor de terugbetaling van je medische kosten (inclusief schade aan bril en/of prothese) en van eventueel gemaakte verplaatsingskosten om medische redenen.

   Als je arbeidsongeval is erkend, ontvang je van Medex of Ethias een brief met bijkomende informatie over het verder verloop en hoe je de medische kosten kan laten terugbetalen. Raadpleeg het overzicht over de indiening en betaling medische kosten(PDF bestand opent in nieuw venster) voor meer informatie.

   Voor bijkomende vragen over je medische kosten kun je terecht bij Medex of Ethias.

  Hoe deeltijdse prestaties wegens arbeidsongeval aanvragen of verlengen?

  Deeltijdse prestaties wegens arbeidsongeval of beroepsziekte aanvragen of verlengen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  • Stap 1

   Je bespreekt de deeltijdse werkhervatting of een verlenging met je behandelend arts. Je laat je behandelende arts het ziekteattest van de Vlaamse overheid invullen. Je hebt dit nodig in de volgende stappen.

   Opgelet: je behandelende arts moet op het ziekteattest van de Vlaamse overheid aankruisen dat het over een ‘deeltijdse werkhervatting wegens arbeidsongeval of beroepsziekte’ gaat.

  • Stap 2

   Afhankelijk van de instantie waarmee je departement of agentschap samenwerkt, onderzoekt Medex of je al dan niet deeltijds mag werken wegens een arbeidsongeval of beroepsziekte.

   Je maakt een afspraak voor een onderzoek met Medex. Doe dit ruim op voorhand. De wachttijden voor het onderzoek kunnen oplopen tot 2 weken of langer.

   Een arts van Medex onderzoekt je vervolgens. Je geeft het ziekteattest van de Vlaamse overheid (zie stap 1) af.

  • Stap 3

   Medex beslist op basis van het onderzoek of je deeltijds mag werken en brengt je hiervan op de hoogte.

  • Stap 4

   Je brengt je leidinggevende op de hoogte van de beslissing van je deeltijdse prestaties. Je stelt samen met je leidinggevende een werkrooster op.

   Goed om te weten: je leidinggevende kan deze deeltijdse hervatting niet weigeren maar heeft wel inspraak in het werkrooster.

  • Stap 5

   Je bezorgt onderstaande documenten zo snel mogelijk aan het DCPA via het Vlimpers-contactformulier(opent in nieuw venster) (als bijlage van je case):

   • beslissing van de arts van Medex of Ethias (zie stap 3)
   • werkrooster dat je met je leidinggevende hebt vastgelegd (zie stap 4)

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur de documenten per post naar het DCPA.

  • Stap 6

   Je bezorgt volgende documenten aan het medisch controleorgaan (Mediwe). Je vindt het adres op het ziekteattest:

   Opgelet: Je behandelende arts moet op het ziekteattest van de Vlaamse overheid aankruisen dat het over een ‘deeltijdse werkhervatting wegens arbeidsongeval of beroepsziekte’ gaat.