Gedaan met laden. U bevindt zich op: COVID-19-bevraging Bevragingen

COVID-19-bevraging

Vlaanderen werd net als de rest van de wereld vanaf het voorjaar van 2020 zwaar getroffen door de coronapandemie. Dat zorgde voor een grote nood aan betrouwbare en actuele gegevens over de impact van deze crisis op de leefsituatie van de bevolking. Om aan die nood tegemoet te komen, organiseerde Statistiek Vlaanderen begin 2021 een specifieke COVID-19-bevraging en een eenmalige vervolgbevraging in het voorjaar van 2022.

Methode

De COVID-19-bevraging voldoet dankzij de gebruikte methodologie aan de hoogste statistische kwaliteitsstandaarden. Er werd gebruik gemaakt van een toevalssteekproef op basis van het Rijksregister. Dat wil zeggen dat de deelnemers van de bevraging willekeurig geselecteerd werden: een noodzakelijke voorwaarde om op basis van een steekproef betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de gehele populatie. De steekproef bestond begin 2021 uit 20.000 inwoners van het Vlaamse Gewest van 18 jaar en ouder. Uiteindelijk namen 10.035 personen deel aan de bevraging, wat overeenkomt met een responsgraad van 50,2%.

Bovendien konden de respondenten de vragenlijst op verschillende manieren invullen (‘mixed mode design’). Aan de geselecteerde personen werd eerst per brief gevraagd om de vragenlijst online in te vullen via de smartphone, tablet, laptop of desktop. Daarbij werd uitgegaan van het ‘mobile first’-principe: de vragenlijst werd zo opgesteld dat hij makkelijk in te vullen is via de smartphone. Wie niet online deelnam, kreeg later alsnog een papieren vragenlijst opgestuurd. Dat zorgde ervoor dat ook personen die geen of onvoldoende toegang hebben tot digitale middelen deelnamen aan de bevraging.

Aan de respondenten die in het voorjaar van 2021 deelnamen aan de COVID-19-bevraging werd gevraagd of zij op een later tijdstip nogmaals zouden willen deelnemen aan een dergelijke bevraging. Bij de personen die hierop positief reageerden, werd in het voorjaar van 2022 een vervolgbevraging afgenomen. Uiteindelijk werden 3.730 respondenten opnieuw bevraagd, wat neerkomt op een respons van 55,4%.

Een gedetailleerd overzicht van de bevraagde onderwerpen van de COVID-19-bevraging vindt u hier(Excel bestand).

Gegevensbescherming

Alle informatie die Statistiek Vlaanderen verzamelt op basis van de COVID-19-bevraging is beschermd door de privacy-wetgeving en het statistisch geheim. De gegevens worden op gepseudonimiseerde wijze verwerkt, waardoor de vertrouwelijkheid in elk stadium wordt gewaarborgd. Hiertoe werkt Statistiek Vlaanderen samen met het Belgische statistiekbureau Statbel en doet het beroep op een gespecialiseerd veldwerkbureau voor het drukwerk, verzendingen en verwerking van de vragenlijsten. Statistiek Vlaanderen heeft zelf geen toegang tot de naam- en adresgegevens van de deelnemers. Het veldwerkbureau vernietigt alle persoonsgegevens na afloop van de bevraging onmiddellijk.

Lees hier de volledige privacyverklaring(PDF bestand opent in nieuw venster) over de bevragingen van Statistiek Vlaanderen.

Aanvragen van microdata voor onderzoek

De individuele gegevens (microdata) van de COVID-19-bevraging staan ter beschikking van van overheidsdiensten en instellingen voor statistisch, beleidsvoorbereidend en wetenschappelijk onderzoek.

U vindt hier meer informatie over de verschillende stappen die u moet doorlopen voor het bekomen van deze individuele gegevens.

Meer info

U kunt voor meer informatie over de COVID-19-bevraging terecht bij: