Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ingrijpende energetische renovatie (IER) (huidig) Aard van de werken (huidig)

Ingrijpende energetische renovatie (IER) (huidig)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.03.2017 Bekijk tijdslijn

Definitie

De ingrijpende energetische renovatie (IER) is een renovatie waarbij

 1. voorwaarde 1: minstens 75% van de bestaande en nieuwe die het omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd én
 2. voorwaarde 2: minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen.

Scroll naar onder voor elke voorwaarde.

U moet per EPB-eenheid nagaan of aan de voorwaarden voldaan is. Bij de renovatie van een appartementsgebouw is het dus mogelijk dat het ene appartement een renovatie ondergaat en het andere een ingrijpende energetische renovatie.

Enkel voor EPB-plichtige projecten kan er sprake zijn van een IER. Een IER kan bijgevolg enkel voorkomen bij verbouwprojecten waarvoor:

 • een omgevingsvergunning (of melding) vereist is én;
 • de verplichte medewerking van een architect vereist is.

Is dit niet het geval, dan komt het project niet in aanmerking voor financiële voordelen, zoals de vermindering van de onroerende voorheffing.

Is voor uw verbouwproject een omgevingsvergunning (of melding) vereist? Ga dit na via het Omgevingsloket(opent in nieuw venster) of informeer bij de stedenbouwkundige dienst van de gemeente.

Is voor uw verbouwproject de verplichte medewerking van een architect vereist? Ga dit na via het Omgevingsloket(opent in nieuw venster) of informeer bij de stedenbouwkundige dienst van de gemeente.

Bij een IER ontvangt u een EPC-bouw bij de EPB-aangifte met daarop het behaalde E-peil. Bij een gewone renovatie is er wel een EPB-aangifte, maar geen EPC-bouw (er is immers geen E-peil).

Bijzondere situaties

Eisen

Voldoet uw project aan de definitie van een IER? Dan moet u aan de eisen voldoen voor IER. Bovenop de eisen bij een gewone renovatie, streeft u bij een IER naar een maximaal E-peil, een minimumaandeel hernieuwbare energie en u laat een ventilatiesysteem plaatsen.

U vindt de eisen per bouwaanvraagjaar in de eisentabellen.

Voorwaarde 1: de 75%-grens

De definitie van een ingrijpende energetische renovatie bepaalt dat minstens 75% van de bestaande en nieuwe die het omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd. Volgende scheidingsconstructies tellen al dan niet mee in het bepalen van deze 75%-grens.

Tellen mee als geïsoleerd (in de teller):

 • (na)geïsoleerde van het verliesoppervlak die in contact staan met de buitenomgeving, zoals:
  • (na)geïsoleerde muren, vloeren, daken in contact met de buitenomgeving;
  • een nageïsoleerde wachtgevel waar niet tegenaan is gebouwd. Die wordt immers beschouwd als verliesoppervlak en zal een grote invloed hebben op het berekende E-peil, als die niet is nageïsoleerd.
  • muren die langs binnen worden geïsoleerd. Deze muren vallen immers onder de definitie van ‘na-isolatie’. Voor deze muren geldt evenwel geen maximale U-waarde;
  • vensters en deuren die worden vervangen. Ze moeten aan een maximale U-waarde voldoen en worden beschouwd als geïsoleerd.
  • de beglazing van vensters waarvan u enkel de beglazing vervangt en het profiel behoudt.
  • vensters die worden vervangen naar bestaand model en worden voorzien van een voorzetraam (bv. bij historische gebouwen).
  • nageïsoleerde vloeren en daken van een bestaande erker of uitkraging op de verdieping.
  • daken die in het verleden reeds werden geïsoleerd maar die in het kader van de renovatie bijkomend worden voorzien van een extra isolatielaag.
 • nieuwe van het verliesoppervlak die in contact staan met de buitenomgeving, zoals:
  • nieuwe schildelen die een onderdeel zijn van
   • een uitbreiding kleiner dan 800 m³ en zonder wooneenheden of;
   • een gedeeltelijke herbouw kleiner dan 800 m³ en zonder wooneenheden of;
   • een functiewijziging kleiner dan 800 m³.

Deze werkzaamheden vallen sinds 1 januari 2014 immers allemaal onder de ‘renovatie’. Deze werken worden sindsdien niet langer apart beschouwd, maar altijd in hun geheel. De invoering van de ingrijpende energetische renovatie op 1 januari 2015 vertrok dus vanuit deze nieuwe definitie van ‘renovatie’. Bijgevolg worden deze nieuwe schildelen meegeteld in de teller.

Tellen mee in het totaal (in de noemer):

 • alle schildelen van het verliesoppervlak (muren, vloeren, daken) in contact met de buitenomgeving. Naast de bovenstaande schildelen gaat het dus ook om:
  • bestaande niet-geïsoleerde schildelen in contact met de buitenomgeving;
  • bestaande schildelen in contact met de buitenomgeving die binnen de vergunning of melding niet worden nageïsoleerd, ook al bevatten ze al bestaande isolatie van bij de bouw of van een eerdere ingreep.
  • nageïsoleerde buitenmuren met enkel ontoereikende na-isolatie in de spouw (bv. spouwbreedte < 50mm). Bijlage I bij het beschouwt deze muren als bestaande muren zonder spouwvulling. Dergelijke muren tellen enkel mee in noemer (en niet in de teller). Hetzelfde geldt voor het navullen van een bestaande deels geïsoleerde spouw.
  • bestaande vensters die niet worden vervangen en worden voorzien van een voorzetraam.

Tellen niet mee (noch in de teller, noch in de noemer):

 • Schildelen naar
  • (bv. een zoldervloer die wordt nageïsoleerd. Deze staat immers in contact met een AOR, en niet met de buitenomgeving. Merk op dat in dit geval ook de hellende dakvlakken niet worden meegeteld. Die maken dan immers geen deel uit van het verliesoppervlak).
  • ().
  • een andere .
  • grond (bv. vloeren op volle grond).
  • kelder, kruipkelder of verluchte ruimte.

Het is mogelijk om van voorwaarde 1 af te wijken en een gewone renovatie toch als een IER in te rekenen. Daarvoor moet u een afwijking aanvragen.

Voorwaarde 2: vervangen van de opwekker

De technische installaties die bij een IER beschouwd worden, zijn dezelfde installaties die bij nieuwbouw de energieprestatie beïnvloeden, namelijk installaties voor:

 • ruimteverwarming en -koeling
 • sanitair warm water
 • productie door of .

Op die manier kan bij een IER volgens dezelfde rekenmethode als bij nieuwbouw een E-peil worden berekend. Om per definitie te kunnen spreken van een ingrijpende energetische renovatie moet minstens de opwekker voor warmte of koude volledig vervangen worden. Niet alle installaties (zoals een bestaande (zonne)boiler) moeten volledig vervangen worden.

Bij de meeste bestaande woningen zijn voorafgaand aan de werken geen ventilatiesysteem of hernieuwbare technieken zoals zonnepanelen of een (zonne)boiler aanwezig. Daarom wordt onder de ‘opwekkers’ meestal enkel de opwekker voor warmte of koude, dus voor verwarming en koeling beschouwd. Met de invoer van de ingrijpende energetische renovatie wil men bouwheren stimuleren tot totaalrenovaties. De bouwheer wordt aangezet om de meest doorslaggevende verbruiker, namelijk de opwekker voor verwarming of koeling, te vervangen. Vanuit die filosofie moet de (zonne)boiler niet mee worden vervangen om van een IER te mogen spreken en mag u bestaande (zonne)boilers, PV-panelen, radiatoren … meenemen in de E-peilberekening. Wordt een bestaande (zonne)boiler echter vervangen en blijft de verwarmingsketel behouden, dan spreken we niet van een IER, maar van een gewone renovatie. De meest doorslaggevende verbruiker blijft immers behouden en kan bij het inrekenen als een IER leiden tot een boete voor het niet voldoen aan de E-peileis.

Voorbeeld van werken aan de warmteopwekker:Aard van de werken (als ook aan de 75%-regel is voldaan):
De bestaande warmteopwekker (bv. ketel) blijft behouden op dezelfde plaats.Renovatie
De bestaande warmteopwekker (bv. ketel) wordt verplaatst naar een andere plaats binnen dezelfde EPB-eenheid.Renovatie
De bestaande warmteopwekker (bv. ketel) blijft behouden en er wordt een nieuwe warmteopwekker bijgeplaatst.Renovatie
De bestaande warmteopwekker wordt vervangen. Delen van de technische installaties blijven echter behouden, bv. een aantal leidingen of een aantal afgifte-elementen.IER

Oorspronkelijk is er enkel een open haard of lokale houtkachel (geen CV-houtkachel) aanwezig die behouden blijft. Er wordt een nieuwe warmteopwekker bijgeplaatst.

IER
De bestaande installatie heeft twee ketels die instaan voor de verwarming. Bij de renovatie wordt slechts één ketel van de twee vervangen.Renovatie
Oorspronkelijk is er geen verwarmingsinstallatie aanwezig en tijdens de renovatiewerken wordt er een geplaatst.IER

Appartementsgebouw aangesloten op warmtenet:

De centrale warmtewisselaar/substation die het gebouw van warmte voorziet, wordt vervangen/vernieuwd.

IER (voor alle appartementen aangesloten op de centrale warmtewisselaar)

Appartementsgebouw aangesloten op warmtenet:

De lokale warmtewisselaar/substation die een bepaald appartement van warmte voorziet, wordt vervangen/vernieuwd. Behoud van de centrale warmtewisselaar/substation van het gebouw.

IER (voor dit specifieke appartement)

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk om van voorwaarde 2 af te wijken en een gewone renovatie toch als een IER in te rekenen. Daarvoor moet u een afwijking aanvragen.

Combinatie van IER en andere aard van de werken

Werken voldoen aan meerdere definities van aard van de werken

Indien de uitgevoerde werken voldoen aan de definitie van zowel een ingrijpende energetische renovatie als een ontmanteling, kiest u voor een ontmanteling, zoals expliciet bepaald in het Energiebesluit.

Indien de uitgevoerde werken voldoen aan de definitie van zowel een ingrijpende energetische renovatie als een gedeeltelijke herbouw met minstens 75% nieuwe scheidingsconstructies, kiest u voor de gedeeltelijke herbouw, zoals expliciet bepaald in het Energiebesluit.

IER vindt plaats naast een grote uitbreiding

Als een ingrijpende energetische renovatie gecombineerd wordt met een uitbreiding met een bijkomend beschermd volume dat groter is dan 800 m³, al dan niet voorafgegaan door sloopwerken, volgt u onderstaande bepalingen:

 • Als het geheel van de ingrijpende energetische verbouwing en de uitbreiding in totaal slechts één wooneenheid bevat, wordt het E-peil berekend voor de volledige wooneenheid. Dat gezamenlijke E-peil moet voldoen aan de eis bij ingrijpende energetische renovaties.
 • Als het geheel meerdere wooneenheden (of één of meerdere ) bevat of als een ingrijpende energetische renovatie gecombineerd wordt met andere werken die vallen onder de aard van de werken ‘nieuwbouw’, dan moet het gebouw verder opgedeeld worden in EPB-eenheden. Voor die afzonderlijke EPB-eenheden gelden verschillende eisenpakketten, op basis van de verschillende aard van de werken.

Voorbeelden