38 gebiedsanalyses Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gepubliceerd

38 gebiedsanalyses Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gepubliceerd

In 2018 publiceerde het INBO 38 gebiedsanalyses in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In elk van deze rapporten wordt voor een bepaald natuurgebied beschreven welke maatregelen men er kan nemen om de effecten van een teveel aan stikstof te milderen. Te hoge atmosferische depositie van stikstof tast namelijk vroeg of laat de natuurkwaliteit aan, in die mate dat de de nagestreefde kwaliteit of aantallen voor habitats en soorten niet gehaald kunnen worden. Hierdoor kan het soms nodig zijn om bepaalde economische activiteiten die atmosferische stikstofdepositie veroorzaken af te bouwen.

  • Herstelstrategieën tegen de effecten van atmosferische depositie van stikstof op Natura2000 habitat in Vlaanderen beschrijft 25 mogelijke maatregelen om de effecten van stikstofdepositie op Europees beschermde habitats te milderen. Dat zijn niet alleen maatregelen die de lokale stikstofvoorraad verkleinen, maar ook hydrologische maatregelen: het hydrologisch systeem bepaalt in hoge mate de beschikbaarheid van nutriënten.
  • Ecohydrologische gebiedsbeschrijvingen voor natuurgebieden in Vlaanderen. In het kader van PAS kijkt op schaal van het ruime landschap rond de natuurgebieden naar de bodem, de geologie, de (detail-)topografie, de hydrologische karakteristieken van de ondergrond, het natuurlijke en artificiële drainagenetwerk, het historische en actuele landgebruik, actieve dynamische, landschapsvormende processen en ook de belangrijke actuele negatieve invloeden van de mens op het ecohydrologische systeem. 
  • De individuele rapporten bevatten een uitgebreide landschappelijke systeemanalyse per deelzone van de habitatrichtlijngebieden. Op basis van deze analyse geven we aan welke van de 25 herstelmaatregelen van toepassing kunnen zijn in een bepaald gebied.

Deze rapporten richten zich tot de beheerders van de gebieden die zo een herstelstrategie op maat kunnen uitwerken voor hun gebied.

Overzicht van de rapporten (openen in de INBO Expert Portal):

BE2100015 Kalmthoutse Heide
BE2100016 Klein en Groot Schietveld
BE2100017 Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen
BE2100019 Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats
BE2100020 Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop
BE2100024 Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout
BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden
BE2100040 Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor
BE2100045 Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats
BE2200028 De Maten
BE2200029 Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden
BE2200030 Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode
BE2200031 Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden
BE2200032 Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen
BE2200033 Abeek met aangrenzende moerasgebieden
BE2200034 Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven
BE2200035 Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek
BE2200036 Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten
BE2200037 Uiterwaarden langs de Limburgse Maas en Vijverbroek
BE2200038 Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw
BE2200039 Voerstreek
BE2200041 Jekervallei en bovenloop van de Demervallei
BE2200042 Overgang Kempen-Haspengouw
BE2200043 Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglabbeek-Maaseik
BE2300005 Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel
BE2300006 Schelde- en Durme estuarium van de Nederlandse grens tot Gent
BE2300007 Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen
BE2300044 Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek
BE2400008 Zoniënwoud
BE2400009 Hallerbos en nabije boscomplexen met brongebieden en heiden
BE2400010 Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem
BE2400011 Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden
BE2400012 Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen
BE2400014 Demervallei
BE2500001 Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin
BE2500002 Polders
BE2500003 Westvlaams Heuvelland
BE2500004 Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}