Terug naar overzicht

Glasaalmigratie

Details

Reeds tientallen jaren wordt een sterke daling van de Europese aalpopulaties (Anguilla anguilla L.) waargenomen in Europa en de soort wordt nu zelfs beschouwd als één van de meest bedreigde Europese vissoorten. De beperking van de stroomopwaartse migratie van glasaal wordt nu algemeen beschouwd als één van de kritische factoren die de aalpopulaties in gevaar brengt. Eén van de belangrijkste intrekroutes voor glasaal in Vlaanderen betreft de IJzermonding. Daarom analyseert dit rapport glasaalmigratie en worden mogelijke mitigerende alternatieven geëvalueerd ter hoogte van de spuiconstructies in de Ganzepoot (IJzermonding) in Vlaanderen, België. Glasaal werd gevangen tijdens opkomend tij met sleep- en kruisnetten om hun verspreidingn over het studiegebied na te gaan, terwijl een fuik werd gebruikt om de invloed van beperkte spui-opening tijdens opkomend tij op glasaalmigratie na te gaan. Migrerende glasalen bereikten de spuien vermoedelijk tijdens een vorige tijcyclus, en er werd een densiteitspiek waargenomen in de tijstroom gedurende het laatste uur voor hoogtij. Support-vector machine analyse van de kruisnetdata toonde aan dat migrerende glasaal aangetrokken wordt door de zoetwaterstroom die lekt door de spuien, terwijl andere variabelen zoals de bemonsteringslocatie slechts een beperkt effect hadden op de glasaaldensiteit. Een artificiële lokstroom leidde niet tot significante veranderingen in de glasaaldensiteiten. Beperkte spui-opening gedurende het opkomend tij bleek een kostenefficiënte en effectieve mitigerende maatregel te zijn om stroomopwaartse glasaalmigratie te verbeteren, zonder significante instroom van zeewater. Aangezien dit aangepaste spuibeheer makkelijk kan geïmplementeerd worden en kan toegepast worden op talrijke gelijkaardige constructies, kunnen de resultaten in dit rapport bijdragen tot oplossingen voor het wereldwijd herstel van aalpopulaties en van belang zijn voor een groot aantal rivierbeheerders en stakeholders.
Datum ter beschikking 10/01/2013
Uitgeverij Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Water
  • Data & Infrastructuur
  • Natuur & maatschappij

Taxonomische lijst

  • vissen (Pisces)

EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie
  • B005-dierkunde

Auteurs

Ans Mouton