Groenblauwe Netwerken in Vlaanderen – Gobelin

Groenblauwe Netwerken in Vlaanderen – Gobelin

In het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wordt het belang van Groenblauwe Netwerken (GBN) sterk benadrukt. Door het verbinden van verschillende groene ruimtes in de stad (bv. parken, tuinen, groendaken, enz.) en in de open ruimte (bv. stadsrandbossen, bomenrijen, houtkanten, enz.) zou men op termijn een samenhangend, functioneel netwerk willen creëren als antwoord op diverse maatschappelijke uitdagingen. Hierbij zal o.a. voortgebouwd moeten worden op reeds lopende processen, zowel op bovenlokaal niveau (bv. de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS) of de afbakening van stedelijke gebieden) als op lokaal niveau (bv. lokale ruimtelijke visies en diverse soorten gebiedsgerichte projecten).

De concrete invulling van Groenblauwe Netwerken (GBN) op het terrein zal uiteindelijk hoofdzakelijk gebiedsgericht moeten gebeuren, op maat van de belangrijkste lokale noden, maar vanuit een brede en pluralistische visie tracht dit project o.a. bij te dragen aan de realisatie van GBN in functie van:

  • Een hoge leef- en woonkwaliteit in steden, dorpen en wijken (bv. door beheer van overstromingen, verbetering van lucht- en waterkwaliteit, kansen voor nabije recreatie en natuurbeleving…)
  • Het realiseren van klimaatbestendige en veerkrachtige omgevingen (bv. de inrichting van gebieden i.f.v. overstromingen, droogte en het temperen van hitte-effecten)
  • Het voorzien in allerlei basisproducten zoals bv. voedsel, hout, drinkbaar water en biomassa voor duurzame energie
  • De bescherming van belangrijke ondersteunende processen zoals behoud van bodemvruchtbaarheid, het vermijden van erosie, bestuiving, natuurlijke plaagcontrole, enz…)
  • Het versterken of creëren van toeristische troeven
  • Het versterken van de biodiversiteit en de (ruimtelijke) ecologische samenhang via elk van bovenstaande doelstellingen
  • Enz…

Aan de realisatie van zo’n Groenblauwe Netwerken zijn potentieel heel wat voordelen verbonden, die kunnen bijdragen aan een brede waaier van doelstellingen. Anderzijds zijn er ook een aantal aandachtspunten, onzekerheden en uitdagingen waarmee rekening gehouden moet worden. Om een breed maatschappelijk draagvlak te bekomen, zullen deze uiteenlopende (sectorale) belangen, specifieke gevoeligheden en praktische barrières overwonnen moeten worden. Daarom was het belangrijk om een breed spectrum aan deelnemers uit diverse sectoren actief te betrekken in een breed opgezet co-creatie-traject, o.a. om op die manier sociale leerprocessen te initiëren, de verschillende visies en verwachtingen ten aanzien van Groenblauwe Netwerken te beargumenteren en beschikbare expertise en concrete praktijkervaringen te delen.

Workshops met regionale, provinciale en lokale partners

Tijdens een workshop met regionale partners (op 04/05/2018) en een tweede workshop met provinciale en lokale partners (op 27/06/2018) trachtten we een antwoord te formuleren op enkele belangrijke vragen m.b.t. de implementatie van Groenblauwe Netwerken (GBN). De verslagen – inclusief presentaties, posters, programma, enz… – van beide workshop vindt u hieronder terug:

Symposium “Groenblauwe netwerken… van droom naar werkelijkheid”

In het kader van dit project organiseerden INBO en UA in opdracht van Departement Omgeving ook een interactief symposium over de realisatie van deze Groenblauwe Netwerken (Antwerpen, 14/11/2018). Op deze dag werd getracht om de uitwisseling van kennis en praktijkervaringen te versterken tussen diverse partners uit het brede spectrum van betrokken sectoren, en dit zowel op lokaal als op bovenlokaal niveau. Tijdens dit symposium werd o.a. teruggeblikt op de belangrijkste vaststellingen uit de vorige workshops. Daaruit bleek onder meer dat – om efficiënt te werken aan Groenblauwe Netwerken – er meestal gelijktijdig gewerkt moet worden op 3 belangrijke pijlers:

  • het smeden van sterke coalities voor een succesvolle samenwerking
  • het verwerven van een grondige kennis (zowel gebieds-specifiek als thematisch)
  • het inzetten van een instrumentarium op maat voor de effectieve realisatie

Tijdens dit symposium werden 5 interactieve sessies georganiseerd die focusten op diverse aspecten binnen deze 3 pijlers. Door deze uitdagingen uitgebreider toe te lichten en hierover in gesprek te gaan met bovenstaande partners en diverse middenveldorganisaties, werd getracht om te komen tot concrete en bruikbare aanbevelingen voor beleid en praktijk. De verslagen hiervan – inclusief presentaties, posters, programma, enz… – van al deze sessies vindt u hieronder terug:

Video's

Hieronder vindt u vier filmpjes, die de resultaten uit de verschillende Gobelin rapporten toelichten. Deze opnames werden gemaakt tijdens de corona-lockdown van het voorjaar van 2020, en kunnen hier worden (her)bekeken:

 

Rapporten