Pers

Terug naar overzicht
Bonn, Duitsland

#IPBES9 Rapport verschenen “Duurzaam gebruik van wilde planten en dieren”


 Vijfentachtig deskundigen uit meer dan 50 landen werkten 4 jaar lang aan het rapport. 

Onder andere CITES, de Overeenkomst rond de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, was vragende partij voor dit rapport. Het bouwt ook voort op eerdere IPBES-evaluatierapporten zoals het Global Assessment van 2019. Dat rapport benadrukte al dat de directe exploitatie van soorten één van de belangrijkste oorzaken is van hun massale uitsterven.

Jean-Marc Fromentin, een van de lead-authors van het rapport besluit: "Met ongeveer 50.000 in het wild levende soorten die op verschillende manieren worden gebruikt, waaronder meer dan 10.000 soorten die rechtstreeks voor menselijke consumptie worden geoogst, is het de plattelandsbevolking in de ontwikkelingslanden die het grootste risico loopt op niet-duurzaam gebruik. Bij gebrek aan aanvullende alternatieven worden zij vaak gedwongen om in het wild levende soorten die al bedreigd zijn, verder te exploiteren".

“70% van de armen in de wereld is direct afhankelijk van wilde soorten. Eén op de vijf mensen is voor zijn voedsel en inkomen afhankelijk van wilde planten, algen en schimmels; 2,4 miljard mensen zijn afhankelijk van brandhout om op te koken en ongeveer 90% van de 120 miljoen mensen die in de visvangst werken, wordt ondersteund door kleinschalige visserij.”

“Maar het regelmatig gebruik van wilde soorten is niet alleen in het Zuiden van de wereld van groot belang. Van de vis die we eten, tot medicijnen, cosmetica, decoratie en recreatie, het gebruik van wilde soorten komt veel vaker voor dan de meeste mensen zich realiseren."

Het rapport bekijkt het verleden, de huidige situatie en projecteert toekomstscenario's voor wilde algen-, dier-, schimmel- en plantensoorten.  Het somt beleidsopties en voorwaarden voor duurzaam gebruik op.  Onder andere deze aspecten komen aan bod:

 

  • Wat is "duurzaam gebruik" en hoe verhoudt dat zich tot de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling?
  • Wat zijn de instrumenten en methoden voor het beoordelen, meten en beheren van duurzaam gebruik van wilde diersoorten? 
  • Hoe doeltreffend zijn de beleidsopties om het duurzaam gebruik van in het wild levende soorten beter te regelen?
  • Wat zijn de drijvende krachten achter duurzaamheid? 
  • Waarom, en voor wie is duurzaam gebruik van in het wild levende soorten van bijzonder belang? 
  • Wat zijn de  verbanden tussen duurzaam gebruik van in het wild levende soorten en belangrijke uitdagingen zoals landgebruik en klimaatverandering?
  • Welke zijn de kennishiaten rond het bevorderen van het duurzaam gebruik van in het wild levende soorten?

Maandag verschijnt het tweede rapport uit Bonn. Dat zal gaan over hoe het beleid kan versterkt worden door meervoudige natuurwaarden in rekening te brengen.

>> Engelse persbericht

(*) IPBES (Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten), vaak omschreven als de 'IPCC voor biodiversiteit', is het wereldwijde orgaan voor wetenschap en beleid dat tot taak heeft besluitvormers te voorzien van het best beschikbare bewijsmateriaal, voor mens en natuur. In België zit het Nationaal Knooppunt (NFP) van IPBES bij het Belgisch Biodiversiteitsplatform, een nationale interface tussen wetenschap en beleid, gefinancieerd door BelSPO. De activiteiten van het Nationaal Knooppunt bestaan onder andere uit het betrekken van Belgische experts en belanghebbenden bij het IPBES-werkprogramma en de IPBES-activiteiten, en uit het leiden van de Belgische delegatie in plenaire zittingen. Naast BelSPO zijn ook het INBO, het KBIN en DEMNA (SPW) onderdeel van het platform.