Terug naar overzicht

HABKWAP - HABitatvoorkeur KWArtelkoning en Porseleinhoen (SWO)

Porseleinhoen (foto Yves Adams - Vildaphoto)
Porseleinhoen (foto Yves Adams - Vildaphoto)

Details

In samenwerking met ANB voert INBO een pilootstudie uit naar het habitatgebruik van porseleinhoen en kwartelkoning. Dit moet bijdragen aan de bepaling van de oppervlaktebehoeften van de soort: noodzakelijke oppervlakte leefgebied, broed- en foerageergebied.
Zo kunnen we bepalen in welke gebieden de bescherming van porseleinhoen en kwartelkoning kansrijk is, of waar het areaal aan geschikte leefgebieden uitgebreid moet worden.
We kijken naar de rol van de vegetatiesamenstelling en vegetatiestructuur en de invloed van beheer, waterstand en overstromingen.
Om het beheer van leefgebieden voor kwartelkoning en porseleinhoen te kunnen optimaliseren en bijsturing van de maatregelen mogelijk te maken, is onderzoek nodig naar wat de effecten van verschillende maatregelen zijn op onder andere het broedsucces en de overleving van jongen.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/01/2023 - 31/12/2025

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Water

Tags

  • porseleinhoen
  • habitatgebruik
  • natura2000
  • telemetie
  • natuurherstel
  • kwartelkoning