Terug naar overzicht

Uitwerken beoordelingskader voor de regionaal belangrijke biotopen (RBB) en andere relevante natuurstreefbeelden naar analogie van de LSVI

Details

Het ‘voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de criteria inzake natuurbeheer’ legt de bepalingen vast voor het toekomstige geïntegreerd natuurbeheer. De natuurstreefbeelden zijn een essentieel element in de toepassing ervan. Daartoe en in functie van de implementatie van het toekomstige subsidiebesluit is het nodig te beschikken over een beoordelingskader voor de natuurstreefbeelden. Voor de regionaal belangrijke biotopen kunnen de tabellen met lokale staat van instandhouding van de Natura 20000 habitattypen hiervoor als leidraad gebruikt worden.
Status Uitgevoerd
Effectieve start/einddatum 01/01/2015 - 31/12/2018

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur

Tags

  • biotopen
  • LSVI
  • RBB