Stages op het INBO: FAQ en regels

Stages op het INBO: FAQ en regels

Welk statuut heeft een (thesis)student?

Een (thesis)student heeft het statuut van onbezoldigde stagiair en niet van vrijwilliger. De onbezoldigde tewerkstelling kadert immers binnen een opleiding en niet binnen het uitvoeren van vrijwilligerswerk.

Welke documenten moeten ingevuld worden om je te werk te kunnen stellen?

Er moet een stage overeenkomst, risicoanalyse en/of werkpostfiche ingevuld en ondertekend worden door de school, jezelf en het INBO (de administrateur-generaal als vertegenwoordiger).

De school bezorgt deze documenten aan jou. De stagebegeleider bij het INBO beschrijft het takenpakket en de daaraan verbonden risico's in de werkpostfiche en/of de risicoanalyse en bezorgt alle documenten vervolgens aan Davy Verspeet. Wij vullen de documenten verder aan voor het gedeelte dat bestemd is voor de stageplaats.

De risicoanalyse en werkpostfiche worden voor nazicht en advies aan de interne-preventie-adviseur bezorgd. Vervolgens tekent de AG als stagegever en, indien nodig, de stagebegeleider van INBO als stagementor en bezorgen we de documenten terug aan de student en/of de school die de documenten ook tekenen.

Ben je verzekerd voor ongevallen tijdens je stage?

De school staat in voor de verzekering van de student. De student kan geen beroep doen op de arbeidsongevallenverzekering van de stagegever, aangezien hij niet onder het stelsel van werknemers valt. De student moet een ongeval dus aangeven bij de verzekering van zijn school.

Moet je een medisch onderzoek ondergaan?

Wanneer bepaalde risico's van toepassing zijn op personeelsleden van het (EV)INBO, dan gelden diezelfde risico's met de daaraan verbonden maatregelen ook voor jobstudenten en onbezoldigde medewerkers, namelijk vrijwilligers en stagiairs. De werkgever (in dit geval de stagegever) is verplicht zijn medewerkers in te lichten over deze risico's en hiervoor de nodige maatregelen ter preventie te nemen. Wanneer er regelmatig veldwerk of labowerk wordt gedaan is één van die maatregelen een jaarlijks medisch onderzoek en een tetanusvaccinatie.

Van zodra er tijdens de stage veld- en/of labowerk uitgevoerd wordt duiden we op de werkpostfiche / risico-analyse aan dat er een risico verbonden is aan de stage en dat een specifiek gezondheidstoezicht noodzakelijk is. De school is verantwoordelijk om dit medisch onderzoek ook effectief uit te (laten) voeren. In sommige stagecontracten kan je 2 opties kiezen: de stagegever organiseert het medisch onderzoek of de school organiseert het medisch onderzoek. We laten het medisch onderzoek steeds door de school organiseren.

Komt het INBO tussen in het woon-werkverkeer en de werkverplaatsingen?

Omtrent vervoersonkosten werden de volgende afspraken gemaakt:

  1. De verplaatsing van de woonplaats naar zijn/haar standplaats van het (EV)INBO kan niet vergoed worden door het (EV)INBO; er wordt door ons als stageverlener vanuit gegaan dat de organisatie waardoor stagemogelijkheden worden gevraagd hiervoor instaat.
  2. Indien de stagiair(e) een dienstreis (verplaatsing voor terreinwerk of vergadering) moet maken, maakt de stagiair(e) in de mate van het mogelijke gebruik voor het goedkoopste vervoermiddel, bij voorkeur het openbaar vervoer; deze kosten worden wel vergoed door het (EV)INBO. Een (EV)INBO-dienstwagen reserveren, behoort ook tot de mogelijkheden: daarbij is een dienstreis gedefinieerd als de verplaatsing van de woonplaats of de standplaats naar bestemmingen in opdracht van of op uitnodiging van de stagementor. De stagebegeleider (=stageverantwoordelijke van de school) moet in dergelijk geval op voorhand op de hoogte worden gebracht van dergelijke verplaatsingen.
    Indien de stagiair(e) voor de dienstverplaatsingen gebruik maakt van zijn/haar eigen wagen , worden de onkosten enkel terugbetaald, indien vooraf de goedkeuring gevraagd werd van de betrokken Management Team-vertegenwoordiger, waarbij een inschatting van de te verwachten onkosten werd meegegeven. Bespreek dit met je stagebegeleider.
  3. Onkosten in het kader van dienstverplaatsing moeten binnen een termijn van 6 maanden worden teruggevorderd. Bij laattijdig indienen kan er geen terugbetaling meer gebeuren.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}