Teams

Biotoopdiversiteit

Biotoopdiversiteit

Het team Biotoopdiversiteit bouwt kennis en inzicht op over toestand en trends van habitats en overige biotopen en vegetaties, als ondersteuning voor een passend Natura 2000, biotoop- en gebiedsgericht beleid. Daarbij verzorgen we, samen met collega’s uit andere teams, de zesjaarlijkse analyse van de toestand van de Natura 2000 habitats (en rapporteren deze aan de EU) en de opmaak en evaluatie van de Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen voor die habitats.

De biologische waarderingskaart (BWK) en de Natura 2000 habitatkaart zijn een voor het ruime publiek toegankelijke output. De ontwikkelingsgraad van de habitats wordt opgevolgd in een voor Vlaanderen representatief meetnet.  Om die taken uit te voeren ontwerpen we, samen met collega’s uit andere teams, beoordelingsinstrumenten, monitoringmeetnetten en (karteer)methoden. Ten behoeve van een hogere efficiëntie bij het veldwerk onderzoekt de groep of remote sensing geïmplementeerd kan worden.

De Vlaamse vegetatiedatabank INBOVEG wordt door dit team beheerd en ook het uitvoeren van de analysen van de erin vervatte data behoort tot het takenpakket. Het doel van deze databank is het verzamelen en centraal opslaan van zoveel mogelijk vegetatiegegevens die tot voor kort versnipperd zaten over verschillende databanken en toepassingen. Hierdoor krijgen meer gebruikers toegang tot deze data door middel van een web-applicatie die zowel invoer als raadpleging toelaat.

 

Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België