Teams

Monitoring en herstel aquatische fauna

Monitoring en herstel aquatische fauna

Het team Monitoring en herstel van de aquatische fauna verricht beleidsrelevant, wetenschappelijk onderzoek rond de monitoring en het herstel van de aquatische fauna, met de focus op vissen. In het kader van verschillende nationale en internationale richtlijnen (het Soortenbesluit, de Kaderrichtlijn Water, de Habitatrichtlijn, Natura-2000, de Palingverordening en de Verordening Invasieve Exoten) bemonsteren we de beken, (getijgebonden) rivieren, kanalen en meren op geregelde tijdstippen om de toestand van de aquatische fauna in kaart te brengen. Daarnaast beheert het team ook het Centrum voor Visteelt waar kweekprogramma’s lopen voor soortherstel en -ondersteuning. Populaties van aquatische soorten die in hun voortbestaan bedreigd zijn, kunnen via herintroducties uit speciaal opgezette kweekprogramma’s versterkt worden.

 

Dwersbos 28
1630 Linkebeek
België

Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België