Teams

Natuurrapport & adviescoördinatie

Natuurrapport & adviescoördinatie

Het team Natuurrapport & Adviesco├Ârdinatie ondersteunt de Vlaamse Overheid en haar partners bij de voorbereiding en evaluatie van het natuurbeleid. We zijn verantwoordelijk voor de jaarlijkse opvolging van de natuurindicatoren en voor de verplichte periodieke rapportering over de toestand van de natuur en het natuurlijk milieu (NARA-T), over de effecten van het beleid en de mate waarin de vooropgestelde beleidsdoelstellingen werden bereikt (NARA-B) en het maken van toekomstverkenningen daarrond (NARA-S). Daarnaast staan we in voor een objectieve, wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening inzake instandhouding, ontwikkeling, duurzaam beheer en gebruik van biodiversiteit en natuur.

Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België