Teams

Soortendiversiteit

Soortendiversiteit

m de toestand van planten en dieren (Natura 2000, kaderrichtlijn water, Rode Lijsten, …) op een wetenschappelijk verantwoorde manier in Vlaanderen op te volgen, ontwikkelt de onderzoeksgroep Soortendiversiteit nieuwe monitoringsmeetnetten en optimaliseert ze bestaande netwerken. Daarnaast coördineert de groep de jaarlijkse dataverzameling voor deze netwerken. Het opvolgen van de toestand en trends is echter niet voldoende. Het is immers belangrijk om tijdig vast te stellen wat er misloopt om adequaat te kunnen ingrijpen. Daarom voert de groep ook meer onderzoek uit naar de drijvende krachten die de geobserveerde trends verklaren.

Kliniekstraat 25
1070 Brussel
België