Gedaan met laden. U bevindt zich op: EPC opmaken Informatie voor (toekomstige) energiedeskundigen type A

EPC opmaken

Bij de opmaak van een EPC komt heel wat werk kijken.

Het inspectieprotocol(PDF bestand opent in nieuw venster) legt de werkwijze vast die energiedeskundigen type A hiervoor moeten gebruiken. Deze werkwijze wordt samengevat in onderstaand stappenplan.

 • Enkel de eigenaar of diens gevolmachtigde kan de opdracht geven om een EPC te laten opmaken. Een huurder mag geen EPC laten opmaken.
 • Een energiedeskundige mag geen EPC opmaken voor zijn of haar eigen gebouw(eenheid). Door het ondertekenen van de verklaring op eer(PDF bestand opent in nieuw venster), verklaart de energiedeskundige dat de EPC’s op een objectieve, onafhankelijke, correcte en neutrale manier opgemaakt zullen worden. Een EPC opstellen van eigen gebouw(eenheid) valt niet te rijmen met deze eisen en kan dus niet.
 • Stap 1

  Eerst moet worden nagegaan of de gebouwen en gebouweenheden onder het EPC-toepassingsgebied vallen. Raadpleeg hiervoor het EPC toepassingsgebied.

  Meestal is duidelijk of een gebouw of gebouweenheid onder het EPC-toepassingsgebied valt.

  Bij twijfel kan een vooronderzoek uitwijzen of een EPC al dan niet nodig is.

  • Maak hierover duidelijke afspraken met de opdrachtgever.
  • Geef ook voldoende toelichting, want een mogelijke conclusie van het vooronderzoek kan zijn dat er geen EPC nodig is.
  • Hou altijd een projectdossier bij van het vooronderzoek met de motivatie van uw conclusies.
 • Stap 2

  Het gebouwenpark waarvoor EPC’s moeten opgemaakt worden, bestaat uit diverse gebouwen.
  In deze gebouwen zijn telkens 1 of meerdere gebouweenheden ondergebracht.
  Deze eenheden kunnen verschillende bestemmingen hebben. De hoofdbestemming bepaalt welk EPC nodig is.

  Hoe identificeert u de gebouwen en gebouweenheden en bepaalt u hun (hoofd)bestemming? Raadpleeg het stappenplan Welk EPC moet opgemaakt worden?

 • Stap 3
  • Kijk na in de Energieprestatiedatabank of de adresgegevens van de gebouweenheid of het gebouw correct en volledig zijn en of de afbakening van de eenheid of het appartementsgebouw klopt.
   • EPC Gemeenschappelijke Delen? Controleer of de gebouwafbakening klopt en of de huisnummers en busnummers die aan het gemeenschappelijke deel gekoppeld zijn correct zijn. Maak gebruik van de handige stappenplannen om de gebouwafbakening na te gaan.
   • EPC van een appartement? Controleer of het juiste busnummer aanwezig is.
  • Indien deze gegevens niet correct of onvolledig zijn, dien dan een melding in bij het VEKA, met de nodige schetsen en foto’s. Hoe u een correcte en volledige melding doet, leest u op ‘Melding indienen over het Gebouwenregister’.
 • Stap 4
  • Stap 1
   • Bezorg de eigenaar of opdrachtgever een kopie van de aanstiplijst en leg het belang van bewijsstukken uit. Leg tijdig aan de eigenaar uit waar het bouwjaar te vinden is en welke documenten gebruikt kunnen worden als bewijsstuk.
   • Kijk na waar u het referentiejaar bouw kunt opzoeken.
   • Maakt u een EPC Gemeenschappelijke Delen? Informeer de syndicus of VME over het doel van het EPC GD. Benadruk het belang van de bewijsstukken voor de opmaak van een correct EPC GD en dat deze bij alle mede-eigenaars opgevraagd moeten worden.
   • Maakt u een EPC voor een appartement? Controleer in de energieprestatiedatabank of er al een EPC Gemeenschappelijke Delen opgemaakt is en vraag aan de eigenaar of deze dit al ontvangen en nagekeken heeft.
   • Geen bewijsstukken ontvangen? Informeer de eigenaar over de mogelijkheid om een destructief onderzoek uit te voeren, als er een vermoeden van isolatie is.
   • Nieuwbouw of grondige verbouwing van na 2006? Vraag de eigenaar naar de EPB-aangifte. Als deze hier niet over geschikt, kan er een duplicaat opgevraagd worden bij het VEKA.

   Bij de gemeente kunt u de plannen van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning inkijken. In sommige gevallen kunt ook een digitale kopie van deze plannen opvragen.

  • Stap 2
   • Bezorg de eigenaar tijdig een exemplaar van de aanstiplijst(PDF bestand opent in nieuw venster) (of aanstiplijst(Word bestand opent in nieuw venster)) met het overzicht van de mogelijke bewijsstukken. De pdf-versie kan digitaal ondertekend worden.
   • Informeer de eigenaar over het belang van de bewijsstukken bij de opmaak van een EPC.
   • Overloop de ontvangen documenten met de eigenaar en duid deze aan op de aanstiplijst.
   • Bespreek de voorwaarden voor bewijsstukken en vermijd zo discussies achteraf.
   • Onderteken samen met de eigenaar de aanstiplijst.
   • Informeer de eigenaar over de mogelijkheid om verbruiksgegevens op het EPC te vermelden. De toestemming hiervoor wordt eveneens op de aanstiplijst aangeduid.
   • Gebruik steeds de huidige versie van de aanstiplijst
   • Geen documenten ontvangen? Ook dan moet de aanstiplijst opgemaakt en ondertekend worden. Zo toont de energiedeskundige aan dat hij de eigenaar of gevolmachtigde geïnformeerd heeft over de mogelijke bewijsstukken, maar dat er geen documenten beschikbaar zijn.
  • Stap 3
  • Stap 4

   Neem detail- én overzichtsfoto’s van de visuele vaststellingen (inclusief destructief onderzoek). De overzichtsfoto van de plaats van de visuele vaststelling linkt samen met de detailfoto de vaststelling ontegensprekelijk aan de betreffende eenheid of het appartementsgebouw. Als het ter plaatse niet mogelijk of veilig is om een detailfoto van de vaststelling te nemen, wordt minstens een overzichtsfoto genomen.

   Van minstens volgende visuele vaststellingen moeten foto’s gemaakt worden:

   • Overzichtsfoto van alle (veilig bereikbare) gevels waarvan de meest typerende (meestal de voorgevel) wordt opgeladen op de eerste pagina van het EPC.
   • Eigenschappen van de gebouwschil:
    • Aanwezige isolerende laag: per type schildeel en per verschillende invoer van isolatie. Uit de foto’s moeten de vaststellingen, zoals isolatiedikte en type isolatiemateriaal, zo duidelijk mogelijk af te leiden zijn
    • Per verschillend hoofdtype van gevels, daken, plafonds, vloeren, deuren en panelen
    • Per verschillend hoofdtype van beglazing en profielen. Uit de foto’s van de beglazing moet het aantal glasbladen af te leiden zijn
    • Invoer bij aannamen van de aanwezigheid van een dampscherm, na-isolatie van een spouwmuur…
   • Eigenschappen van de installaties:
    • Ruimteverwarming: aanwezigheid en kenmerken van opwekkingstoestellen, afgiftesystemen en regelsystemen voor de binnentemperatuur, aanwezigheid van een buitenvoeler
    • Sanitair warm water: aanwezigheid en kenmerken per type installatie
    • Koelinstallatie: aanwezigheid en kenmerken van koudeopwekkers, afgiftesystemen
    • Verlichting: aanwezigheid en kenmerken van verlichtingsinstallaties en regelsystemen
    • Ventilatie: aanwezigheid (zowel van mechanisch als natuurlijk ventilatiesysteem) en kenmerken van een mechanisch ventilatiesysteem
    • Zonneboiler en fotovoltaïsche panelen: aanwezigheid.

   Van de overige vaststellingen, zoals producteigenschappen (zoals glas-ID, HR-vermelding, U-waarde) in de afstandshouder tussen de glasbladen, de aanwezigheid van een low-e-coating, een kenplaat, labels… worden foto’s genomen of wordt de informatie genoteerd.

  • Stap 5
   • Bepaal de eigenschappen van de gebouwschil en de technische installaties op basis van
    • aanvaarde bewijsstukken
    • visuele vaststellingen
    • destructief onderzoek (mits toelating van de eigenaar)
    • aannames vastgelegd in het inspectieprotocol
    • bronnen voor producteigenschappen.
   • Gekende gegevens moet verplicht overgenomen worden.
   • Ook op te zoeken gegevens worden beschouwd als gekende gegevens.
   Opmaak EPC Gemeenschappelijke Delen
   • Bij de opmaak van het EPC Gemeenschappelijke Delen moeten de collectieve installaties geïnspecteerd worden. Vraag dus op tijd toegang tot het stooklokaal. Problemen om toegang te krijgen tot de gemeenschappelijke stookruimte? Bij taken en verantwoordelijkheden leest u welke acties mogelijk zijn.
   • Bij de opmaak van het EPC Gemeenschappelijke Delen moeten enkel de gemeenschappelijke ruimten van het gebouw verplicht bezocht worden. Het onderzoeken van de private eenheden is niet verplicht. Voor het bepalen van de eigenschappen van de gebouwschil kan dit echter wel nuttig zijn, zeker als hier geen bewijsstukken voor beschikbaar zijn. Bij het maken van de afspraak voor het plaatsbezoek, kunt u vragen of het mogelijk is om ook een appartement te bezoeken.

  Om zeker te zijn dat u niets vergeet te controleren tijdens het plaatsbezoek, kunt u gebruik maken van de Checklist voor het plaatsbezoek(Word bestand opent in nieuw venster).

  Heeft de opdrachtgever vragen over het verloop van een plaatsbezoek en wat er voor en na gebeurt? Geef dan deze informatie over het plaatsbezoek op maat van de burger.

 • Stap 5

  Energieprestatiecertificaten kunnen enkel opgesteld worden met de certificatiesoftware in de Energieprestatiedatabank(opent in nieuw venster).
  Oefen in de leeromgeving en leer werken met de certificatiesoftware als een pro via werken met de Energieprestatiedatabank.

  Het EPC moet binnen de 6 maanden na het plaatsbezoek ingediend worden.

 • Stap 6

  Een EPC is enkel rechtsgeldig als het ondertekend is door de energiedeskundige.

  • Bezorgt u het EPC digitaal? U kunt een digitale handtekening plaatsen met uw eID.
   • Nadien toch een afgedrukt exemplaar bezorgen? Dan moet u het EPC alsnog met de hand ondertekenen.
  • Bezorgt u een afgedrukte versie van het EPC aan de eigenaar? Dan moet u het EPC in kleur afdrukken en met de hand ondertekenen.

  Digitale handtekeningen zijn niet geldig als het document afgedrukt wordt, omdat de geldigheid van de handtekening niet meer geverifieerd kan worden.

  Meer weten?

 • Stap 7

  Bezorg het ondertekende EPC integraal aan de eigenaar en overloop de resultaten.

 • Stap 8

  De energiedeskundige houdt een projectdossier gedurende 10 jaar bij, te rekenen vanaf de datum van het EPC en ongeacht de geldigheid van dat EPC.

  Dit dossier bestaat uit:

  • bewijsstukken
  • ondertekende aanstiplijst
  • foto’s van de visuele vaststellingen
  • grafisch dossier.

Vanaf 1 januari 2025 mogen enkel erkende energiedeskundigen type A een plaatsbezoek uitvoeren. Lees hier meer over deze en andere kwaliteitsacties.