Monitoring op het INBO

Monitoring op het INBO

Monitoring van de biodiversiteit en het natuurlijk milieu speelt een belangrijke rol op het INBO.

Het INBO is dan ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking, coördinatie en uitvoer van vele beleidsgerichte meetnetten. Voor de ontwikkeling en periodieke revisie van deze meetnetten volgen we steeds de leidraad voor meetnetontwerp. Er bestaan twee leidraden:

Een meetnet moet beleidsrelevant zijn en uitgewerkt worden met een duidelijk omschreven doel. De gevolgde aanpak omvat vijf fasen en zorgt voor monitoring met duidelijke doelstellingen en een goed onderbouwd en gedocumenteerd meetnet (Figuur 1).

De 5 fasen van een meetnet
Figuur 1: De verschillende fasen bij het meetnetontwerp worden allemaal doorlopen vooraleer het ontwerp te implementeren.

Het eigenlijke ontwerp omvat de eerste vier fasen. Pas daarna volgt de implementatie (fase V). Het ontwerpproces begint typisch vanuit een minder eenduidige informatiebehoefte. Aanvankelijk bestaan er verschillende meningen en interpretaties van wat er nodig is, en is er een scala aan vragen en verantwoordingen die daar uiting aan geven. De bedoeling van de eerste fase is dat de initiële vage vragen evolueren naar scherpe en duidelijke vragen. Daarmee kan dan aan de slag gegaan worden om een monitoring uit te werken die deze vragen kan beantwoorden. Dit gaat veel verder dan de concretisering van het terrein- en labowerk. Er moet bij het ontwerp vooruit worden gedacht, tot en met de toepassing van de gecommuniceerde resultaten door de eindgebruiker(s). Bijgevolg zijn er terugkoppelingen tussen de verschillende fasen nodig, opdat alle onderdelen goed op elkaar zijn afgestemd, effectief, efficiënt én haalbaar zijn.

Elders op de site vindt u een overzicht van de monitoring in het kader van Natura 2000. Andere voorbeelden van monitoring op het INBO zijn de bosreservaatmonitoring , het bosvitaliteitsmeetnet, het vismeetnet, monitoring van de biodiversiteit en ecosysteemfunctioneren in het Schelde-estuarium als onderdeel van het MONEOS monitoringprogramma, en monitoring van grootschalige natuurontwikkelingsprojecten.

Raadpleeg ook het overzicht van veldprotocollen.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}