Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, afgekort INBO, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen met het nummer 0316.380.841, en gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 73, hierna de verwerkingsverantwoordelijke genoemd. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent dit privacybeleid, kunt u terecht op koen.vanmuylem@inbo.be

Het gebruik van de INBO website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Bescherming van persoonsgegevens

De Vlaamse overheid en het INBO hechten veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De INBO site is volledig toegankelijk zonder dat de gebruiker zich hoeft te identificeren.

Wie dat wenst kan zich abonneren op een of meerdere digitale nieuwsbrieven van het INBO. Daarbij worden de volgende gegevens verzameld: e-mailadres (verplicht), voornaam, familienaam, en bedrijfs- of instituutsnaam (alle optioneel).

Het INBO geeft u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om u de nieuwsbrief of nieuwsbrieven te mailen
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U kan bij de ontvangst van een nieuwsbrief eenvoudig onderaan uitschrijven
  • U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens zelf te verbeteren of te laten verbeteren. Neem daartoe contact op via het contactformulier op de website
  • Het INBO treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens

Het INBO behandelt persoonsgegevens conform de richtlijnen van de Europese General Data Protection Regulation van 25 mei 2018. Voor alle vragen rond privacy en het beheer van uw gegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer (DPO) van het INBO, Koen Van Muylem.

Cookies

De site maakt alleen gebruik van zogenaamde technische 'cookies' en verzamelt er geen persoonsgegevens mee. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Deze site gebruikt ook Google Analytics cookies die alleen globale gegevens verzamelen over bezoekersaantallen, bezochte pagina's, in- en uitstapppagina's, enzovoort die niet gelinkt worden aan individuele bezoekers. Het INBO heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Het INBO deelt geen gegevens met Google. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de INBO site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het INBO beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Het INBO aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Klachten

Wanneer u klachten over deze site of over het INBO heeft, kan u steeds terecht bij de klachtenmanager, Koen Van Muylem.