Terug naar overzicht

Meetnet Biodiversiteit Agrarisch Gebied (MBAG) - Biologische Waarderingskaart (EVINBO)

Details

De toestand van de biodiversiteit in het agrarisch gebied gaat achteruit, met negatieve gevolgen voor de biodiversiteit buiten het landbouwgebied, voor de landbouw zelf en voor de veerkracht tegenover klimaatverandering. Met het Meetnet Biodiversiteit Agrarisch Gebied trachten we deze toestand beter op te volgen, als basis voor gerichte maatregelen om de achteruitgang te keren.

Het onderdeel ‘Biologische Waarderingskaart (BWK)’ heeft tot doel de biodiversiteit in het landbouwgebied op te volgen met terreininventarisaties en slimme beeldherkenning. Als extra ondersteuning voor het beleid wordt een methodiek uitgewerkt om gebiedsdekkende data (o.a. BWK) door te vertalen naar een geschiktheidsbeoordeling in de focusgebieden uit de relevante soortbeschermingsprogramma’s.
Extra aandacht zal gaan naar akkergemeenschappen. We gaan de bestaande kennislacunes in monitoring, typologie en actuele verspreiding bundelen, aanvullen en valideren.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/04/2023 - 31/12/2024

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Landbouw

Tags

  • vegetatie
  • landbouw
  • monitoring
  • BWK
  • landbouw
  • monitoring
  • landbouw
  • monitoring