Teams

Landschapsecologie en Natuurbeheer

Landschapsecologie en Natuurbeheer

Het team ​Landschapsecologie en Natuurbeheer bekijkt het functioneren van ecosystemen als onderdelen van grotere gehelen, op niveau van het landschap. Landschapsecologische inzichten ondersteunen het gebiedsgericht natuurbeleid, visievormingsprocessen, beheerplanning en natuurtoetsen. De basismotivatie van team LEN is om via beleidsondersteunend landschapsecologisch onderzoek en kennisverwerving bij te dragen aan een duurzaam behoud en -herstel van de biodiversiteit.
 
Het onderzoek wordt opgezet vanuit een geïntegreerde benadering van het ecosysteem. Daarbij zijn zowel natuurlijke als menselijke processen en ingrepen betrokken. Ook het natuurbeheer, opgevat als het geheel aan ingrepen waarmee ecosystemen met hun kenmerkende biodiversiteit in stand worden gehouden, maakt een belangrijk deel uit van deze processen en vormt daarom een tweede specifiek aandachtspunt binnen het team.

 Zie ook:

 

Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België